24-6-2022 Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022