28-9-2019 Νέα απόσπαση εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΕΞΕ – 131992 – 2019 – Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019 – 2020

28-8-2019 Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΕΞΕ – 131994 – 2019 – Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019 – 20

27-8-2019 Προκηρύξεις θέσεων υπευθύνων ΕΚΦΕ, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

ΩΖΕΝ4653ΠΣ-ΘΩΣ-1_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 651Ζ4653ΠΣ-ΨΣ0_ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ψ3ΖΩ4653ΠΣ-ΡΩ5_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ