10-5-2019 Νέος πίνακας μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

652019 ΠΙΝΑΚΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ ΤΟΠΟΘ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πίνακας με διορθώσεις  ως προς τη στήλη ‘Δήμος/κοινότητα εργασίας συζύγου’ και ως προς τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς.