22-10-2018 Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας για τον ορισμό τους ως Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

ΩΨΤΟ4653ΠΣ-ΝΩΘ