Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Αίτηση εκπαιδευτικού προς το ΠΣΥΔΕ, όπου θα περιγράφεται επακριβώς:

  1. το είδος της εργασίας,

  2. ο φορέας εργασίας,

  3. το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της απασχόλησης,

  4. το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Β. Βεβαίωση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας του εκπαιδευτικού περί μη παρακώλυσης του διδακτικού της/του έργου από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Γ. Σύμβαση του εκπαιδευτικού με τον φορέα ή, έστω, βεβαίωση του φορέα, όπου θα περιγράφεται επακριβώς:

 1. το είδος της εργασίας,

 2. ο φορέας εργασίας,

 3. το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της απασχόλησης,

 4. το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού, όπου θα δηλώνεται ότι:

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν εκτός υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και χωρίς να παρακωλύεται η άσκηση των υπηρεσιακών της/του καθηκόντων.

 2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της/του πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τον περιορισμό περί δεύτερης απασχόλησης και περί ανώτατων ορίων αποδοχών, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

 3. Στο ιδιωτικό της/του έργο δεν εμπλέκονται μαθητές του σχολείου/της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί.

 4. Δεν πρόκειται να αρνηθεί υπερωρίες σε περίπτωση που της/του ζητηθούν από το σχολείο/την υπηρεσία της/του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι η άδεια ιδιωτικού έργου που θα εκδοθεί ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ.

ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο αίτησης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης