Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δωδεκανήσου 2024

Ανακοινώνουμε τον πίνακα με τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πραγματοποιείται καμία τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς για τις δηλώσεις προτίμησης που υποβλήθηκαν είτε δεν υπήρχαν οργανικά κενά είτε δεν είχε υποβληθεί από την / τον αντίστοιχη / αντίστοιχο εκπαιδευτικό η απαιτούμενη αρχική αίτηση οργανικής τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης τον Οκτώβριο του 2023.

Πίνακας τοποθετήσεων