ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται, επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου (ganapl@dide.dod.sch.gr) αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης).

146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2023_24

ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024

ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24