ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. πρωτ. 7800/15.11.2023 – ΑΔΑ: ΨΨΗΠ46ΝΚΠΔ-0ΕΑ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κοινοποιείται ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου ύστερα από την περίοδο υποβολής ενστάσεων. Κατά του αρχικού πίνακα δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπάρχουν μη δεκτοί υποψήφιοι.Λήψη αρχείου