ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ ΦΑΣΗ

99ΛΘ46ΝΚΠΔ-2ΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 8106 1.12.2023

6ΠΡΔ46ΝΚΠΔ-ΑΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΕΠ Β’ 1.12.2023

64ΝΕ46ΝΚΠΔ-Δ00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 8108 1.12.2023

6Π3Ω46ΝΚΠΔ-ΕΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ &ΤΕ 8110 1.12.2023

6ΛΘΠ46ΝΚΠΔ-Ν1Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΥ-ΖΕΠ 8109

687546ΝΚΠΔ-Ω5Ρ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Υ.Μ. ΕΠΑΛ 8111 1.12.2023