Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών ύστερα από αίτησή τους εντός του ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου έτους 2023.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023 – ΠΙΝΑΚΑΣ