Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

pablo varela hEw2qUhk fw unsplash

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση με αναπλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών με θητεία έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 των κάτωθι σχολικών μονάδων:
1. 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
2. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
3. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
4. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
5. ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ

και προσκαλούμε

τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας από 24.08.2022 έως 28.08.2022 29.08.2022 (ΒΛ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και ώρα 11:00.

Συνημμένα αρχεία

  1. Πλήρες κείμενο προκήρυξης
  2. Πλήρες κείμενο προκήρυξης (ορθή επανάληψη ως προς τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
  3. Υπόδειγμα αίτησης
  4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης