Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

 

 

 

 

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/ ΦΕΚ 3780, τ. Β/ 8 Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο 2 […] Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα

Άρθρο 6 […]Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2