Μέχρι τις 29 Νοεμβρίου! Υποβολή προγράμματος eTwinning για 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου !!!

Οδηγίες σχετικά με τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2013-14. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ

http://www.etwinning.gr/workshop/2hours/709-2-etwinning-2013-2014

Βάσει της εγκυκλίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 δίνεται η δυνατότητα 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπ/κους οι οποίοι υλοποιούν έργο eTwinning συνεργασίας, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο τρέχον σχολικό έτος.

Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να βρουν οι εκπ/κοι στην παραπάνω εγκύκλιο.

Το δίωρο διατίθεται στον/στην εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση του ημερολογίου έργου, κάρτα έργου κλπ) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του.

Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων eTwinning, από τους των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.etwinning.gr/2013/meiosi.php

 

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

·         Δεν αρκεί η εγγραφή στου σχολείου στη δράση, αλλά απαιτείται η εύρεση συνεργάτη και η έναρξη συγκεκριμένου eTwinning έργου στο οποίο να συμμετέχουν και μαθητές

·         Tο έργο eTwinning, για το οποίο αιτήστε 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο σχολικό έτος 2013-14

·         Δεν προβλέπονται υπερωρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

Για την σχολική χρονιά 2013-14 στην Β/θμια:

Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δυο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την  εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος με μία (01) ώρα συμπλήρωσης έκαστος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου .

·         Για το eTwinning, η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2013.

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, παραθέτουμε στη συνέχεια τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι:

1.    Εγγραφή του σχολείου στο www.etwinning.net (Ευρωπαϊκή Πύλη).

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το έργο πρέπει να είναι αναλυτικές και να υπάρχουν τόσο στη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία, όσο και στην Ελληνική γλώσσα.  Τα πεδία «Περιγραφή«, «Στόχοι», «Διαδικασία της εργασίας» και «Αναμενόμενα αποτελέσματα» πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας, να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών

2.    Εύρεση συνεργάτη-ών με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πύλης και έναρξη υλοποίησης eTwinning έργου.

3.    Έγκριση του σχεδίου προγράμματος από τον Δ/ντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Σημεία προσοχής για τη σωστή διατύπωση της πράξης συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας:

Πρέπει να αναγράφονται:

·         τα ονόματα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και ποιος από αυτούς είναι ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα,

·         το ακριβές όνομα της συνεργασίας (όπως είναι δηλωμένη στο www.etwinning.net),

·         η διάρκεια της συνεργασίας και η ημερομηνία έναρξής της,

·         το όνομα του/των συνεργαζόμενου/νων σχολείου/ων καθώς και

·         αν ζητείται συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει την συνεργασία.

4.    Η ηλεκτρονική αίτηση για τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου, πρέπει να γίνει στον ελληνικό ιστότοπο της δράσης μέχρι 29 Νοεμβρίου 2013

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η σωστή και πλήρη συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων  στην ελληνική γλώσσα (έως 500 λέξεις ανά πεδίο):

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα παραπάνω τέσσερα πεδία πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας, να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών.

·         Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική  και σε ευανάγνωστη μορφή (με τη χρήση σαρωτή-scanner ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής) η σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Μονάδας)

·         Τέλος πρέπει να αποσταλεί και το «eTwinning certificate » (πρώην eTwinning Label) το οποίο παρέχεται αυτόματα στα σχολεία, όταν εγκριθεί η συνεργασία και αποτελεί αποδεικτικό της σύναψης συνεργασίας καθώς εμφανίζει τα συνεργαζόμενα σχολεία και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
Το etwinning Certificate (πρώην eTwinning Label)  παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του eTwinning Desktop –>Εργα και κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο- σφραγίδα etwinning Certificate. Στην συνέχεια αποθηκεύετε την σελίδα που εμφανίζεται (αρχείο pdf)

Τα ψηφιοποιημένα αρχεία που θα αποσταλλούν πρέπει να είναι ευανάγνωστα

7.    Προς επιβεβαίωση της σωστής καταχώρησης στοιχείων, θα επιστραφεί στον αιτούντα εκπ/κό, ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης της αίτησης. Επίσης, τα στοιχεία αυτά, θα σταλούν αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο εκπαιδευτικός.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να φυλαχθούν από τον εκπ/κό για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά χρειαστεί.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει:

·         Να ενημερώνεται από τον Ελληνικό (www.etwinning.gr) και Ευρωπαϊκό (www.etwinning.net) ιστότοπο της δράσης.

·         Να συμπληρώνει την Κάρτα Έργου (Project Card) της συνεργασίας τουλάχιστον σε διμηνιαία βάση (συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη περιγραφή). Τα άρθρα της Κάρτας Προόδου που αφορούν την πορεία και την οργάνωση της συνεργασίας πρέπει να είναι ορατά στην ΕΥΥ.

·         Να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να κάνει αίτηση για το πιστοποιητικό ποιότητας eTwinning (Quality Label) μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Υπενθυμίζεται, ότι για όσα προγράμματα eTwinning δεν υπάρχει διεκδίκηση συμπλήρωσης ωραρίου δεν ισχύουν οι παραπάνω απαιτήσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση