Lesson plan: Φυσική άσκηση και διατροφή.Physical activities and nutritious.

1st General Lyceum of Ilion

logoerasmusiky

“Preparing for life in the 21st century”

by Vasiliki Kosmatou

64cosmvan@gmail.com

Ένα από τα θέματα που αφορούν τη Φυσική Αγωγή είναι η υγιεινή διατροφή και η στάση των ελλήνων μαθητών και της ελληνικής οικογένειας στο θέμα αυτό.  Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με τον καθορισμό εργασιών σε συνεργασία με τις άλλες χώρες, η ομάδα μας ορίστηκε υπεύθυνη σύνταξης ενός εβδομαδιαίου προγράμματος υγιεινού πρωϊνού.Παρουσιάστηκε το Ελληνικό πρωινό  για την προώθησή του στο εξωτερικό και όχι μόνο.

Εκπαιδευτικό πρόβλημα

Όπως στις περισσότερες  χώρες του δυτικού κόσμου έτσι και  στην Ελλάδα, οι διατροφικές διατραχές ,ειδικα η παχυσαρκία αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο γιγαντώνεται συνεχώς. Εξαιρετικά σοβαρό το θέμα της παχυσαρκίας , αφού ένα παχύσαρκο παιδί μετατρέπεται σε έναν παχύσαρκο έφηβο και ενήλικα, με αρκετές πιθανότητες να οδηγηθεί στη βουλιμία η την νευρική ανορεξία.Σημαντικότερες αιτίες αύξησης της παιδικής  είναι η αλλαγή τρόπου ζωής της ελληνικής οικογένειας τις τελευταίες δεκαετίες με την υιοθέτηση  διαφορετικών διατροφικών συνηθειών, η καθιστική ζωή, η έλλειψη φυσικής άσκησης και διάφοροι  ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.
Τα προβλήματα υγείας που εμφανίζονται είναι  οι πόνοι στις αρθρώσεις, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις,οι διαταραχές της εμμήνου ρήσεως στις γυναίκες, ψυχολογικά και κοινωνικά  προβλήματα.

Σκοπός: Αλλαγή διατροφικών συνηθειών αλλά και  να ενισχύσουν τα παιδιά την αυτοπεποίθησή  και αυτοεκτίμησή τους και να έρθουν αντιμέτωπα με το πρόβλημα της εφηβικής παχυσαρκίας.

Διδακτικοί στόχοι:  Οι μαθητές θα είναι ικανοί:

 • Να ευαισθητοποιηθούν  στα  θέματα  υγιεινής  διατροφής και φυσικής άσκησης.
 • Να κατανοήσουν ότι η διατροφή και τα τρόφιμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και τις ασθένειες του ανθρώπου.
 • Να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να προστατεύσει την υγεία του επιλέγοντας ένα ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο διατροφής σε συνδιασμό με φυσικές δραστηριότητες.
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην απόκτηση και κατανόηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Μέσα από  άρθρα  περιοδικών να κατανοήσουν  τις  βλάβες που συμβαίνουν στον οργανισμό λόγω της ανθυγιεινής διατροφής και της μή ύπαρξης φυσικής δραστηριότητας.
 • Τέλος να είναι σε θέση  να σχεδιάσουν ένα ατομικό πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής σε συνεργασία με την οικογένειά τους .

 Λέξεις κλειδιά: διατροφή, υγεία, παχυσαρκία,διατροφικές διαταραχές.

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα-διαθεματικότητα

 • Έκφραση-Έκθεση
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Φυσική Αγωγή
 • Αγγλικά
 • Πληροφορική
 • Περιβάλλον και Αειφορία

Διάρκεια μαθήματος: 6 ώρες

Μιά διδακτική ώρα για παρουσίαση του προβληματισμού και από μία ώρα για τη συγκέντρωση υλικού και επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργία ερωτηματολογίου και επεξεργασίας του, δείκτης μάζας σώματος και ανάλυση δεδεδομένων.

Φάσεις μαθήματος:
 • Παρουσίαση θέματος. Στοχοθεσία.
 •  Σχεδιασμός δραστηριοτήτων .
 • Οργάνωση των ομάδων εργασίας, μελέτης και έρευνας.
 • Ερωτηματολόγια και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Μετρήσεις

Μεθοδολογία:
Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων  θα χρησιμοποιηθεί η «μέθοδος project», μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης. Oι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες  χρησιμοποιόντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου.Θα εργαστούν όμως και ατομικά. Η επικοινωνία θα γίνεται με email η μέσω της κλειστής ομάδας του προγράμματος στο facebook. Θα χρησιμοποιήσουμε το brainstorming για να προσεγγίσουμε το θέμα και να καθορισουμε τις επιμέρους θεματικές ενότητες που θα μελετήσουμε.
Οι μαθητές θα αξιοποιήσουν  μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές για να συγκεντρώσουν δεδομένα από αρχειακό υλικό, βάσεις στατιστικών δεδομένων, άρθρα σε εντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και χρησιμοποιούν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Παρακολουθούν τα βίντεο:Πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • πως μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά τη σημασία της υγιεινής διατροφής?
 • πως μπορούμε να «μετατρέψουμε» το σπίτι μας  φιλικό πρός την άσκηση και τη διατροφή?
 • ποιές είναι οι καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες?
 • πόσο ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή?
 • ποιά είναι η σχέση της διατροφής με τις διατροφικές διαταραχές;

Αξιολόγηση.Αποτελέσματα

Θα συντάξαμε ερωτηματολόγιο με σκοπό τη δημοσκόπηση σε δείγμα μαθητών του σχολείου μας, τα αποτελέσματα του οποίου θα δείξουν τη διατροφική συμπεριφορά των μαθητών. Για την επεξεργασία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιήθεί το κεφάλαιο ποσοστών και στατιστικής στα μαθηματικά. Θα βγάλουμε με βάση τον μαθηματικό τύπο το ΔΜΣ και σε επίπεδο τάξης  και θα μελετήσουμε  τα ποσοστά φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών του σχολείου μας και θα συγκρίνουμε τις  δικές μας μετρήσεις  με τις μετρήσεις των ειδικών που βρήκαμε μέσα σε επιστημονικές ιστοσελίδες. Δημιουργία ebook

LESSON PLAN: Physical activities and nutritious

One of the issues related to physical education is a healthy diet and attitude of Greek students and the Greek family in this matter. According to the programming and setting work in cooperation with other countries, our team was appointed in charge of establishing a weekly healthy breakfast program.Presented the Greek breakfast for its promotion abroad and beyond.

Educational problem

As in most countries of the western world so in Greece, eating diatraches, especially obesity are a serious problem which constantly gigantic. Extremely serious issue of obesity as an obese child becomes an obese teenager and adult, with a good chance to drive in the nervous bulimia anorexia.Simantikoteres causes increase child is to change the way the Greek family life in recent decades by adopting different eating habits, sedentary lifestyle, lack of physical exercise and various psychosocial factors.
Health problems that appear are joint pain, high blood pressure, diabetes and cardiovascular diseases, menstrual disorders in women, psychological and social problems.

Purpose: Changing dietary habits and enhance children self-confidence and self-esteem and come face to face with the problem of teenage obesity.

Teaching aims: Students will be able:

To sensitize the healthy nutrition and physical activity.
Understand that food and nutrition play an important role in health and human diseases.
To understand that a person can protect his health by choosing a balanced and healthy diet combined with physical activity.
Be familiar with the use of new technologies and assess their efficiency in obtaining and understanding new knowledge and skills.
Through magazine articles to understand the failures that occur in the body due to an unhealthy diet and lack of physical activity.
Finally be able to design an individual balanced diet program with their family.

Keywords: nutrition, health, obesity, eating disorders.

Connect with curriculum-interdisciplinarity

Expression-Report
Chemistry
Biology
Physical education
English
computer science
Environment and Sustainability
Course Duration: 6 hours

One class period for presentation of reflection and a time for the collection of material and data processing, creation and editing of questionnaire, body mass index and data

Lesson Phases:
Presentation topic. Target.
Design activities.
Organization of working groups, study and research.
Questionnaires and draw conclusions.
measurements

Methodology:
For the realization of the course will use the «project method», an open learning process. The students will work in teams using their computers in the school’s computer lab .They  work individually. The communication takes place by email or through the closed group program in facebook. We will use brainstorming to approach the issue and determine the individual topics that we study.
Students will use methodological tools and sources to gather data from archives, statistical databases, articles in print and electronic media.
The class students are divided into groups of 4 people and use of a computer in the school computer room. Watch video:

should be answered to questions such as:

we can show children the importance of healthy eating?
we can «transform» our home friendly exercise and nutrition?
What are our daily dietary habits?
how we follow the Mediterranean diet?
what is the relationship of diet to eating disorders?

Evaluation

It drew up a questionnaire in order to poll a sample of pupils of our school, the results of which will indicate the nutritional behavior of students. For the processing of the questionnaire will be used to fund rates and statistical mathematics. We get to under the formula BMI and class level and we will study the physiological rates of overweight and obese students of our school and we compare our measurements with measurements of experts found in scientific websites.

Create ebook