Final report:Impact-Αντίκτυπος του προγράμματος

Οι δραστηριότητες του έργου είχαν καθοριστεί από όλους τους εταίρους κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης. Ο τελικός προσδιορισμός των δραστηριοτήτων καθορίστηκε στα δύο transnational meetings ,έχοντας όμως τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον στοιχείων, που τα καθόριζε η πορεία του έργου.

Η  φιλοσοφία του σχολείου μας είναι ένα  ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, καινοτόμο και προοδευτικό  και περιλαμβάνει  τέτοιες  δραστηριότητες  όπως περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα, Αγωγή υγείας ,etwinning με εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας,mentoring φοιτητών.

Η συμμετοχή μας  για πρώτη φορά σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως το  Erasmus+ ήταν για μας μια μεγάλη πρόκληση.

Υπήρχαν αρκετά θέματα που μας απασχόλησαν στην για την υλοποίηση  του προγράμματος.

Ένα από αυτά ήταν  πως θα καταφέρναμε  να αλλάξουμε τη διδασκαλία μας και να δοκιμάσουμε νέους τρόπους διδασκαλίας υποβοηθούμενοι από τις ΤΠΕ . Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα αυστηρό ωρολόγιο  πρόγραμμα. Η αίθουσα πληροφορικής δεν ήταν πάντα διαθέσιμη  και φυσικά είχαμε μπροστά μας μια μεγάλη ύλη που οι μαθητές θα έπρεπε να ακολουθούν και να μη « διαταραχθεί » η γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Η λύση βρέθηκε με τη χρήση του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας  και έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να εφαρμόσουν απρόσκοπτα τις απαιτήσεις που είχε το πρόγραμμα.

Ένα δεύτερο βασικό ερώτημα που διέκρινε τις εργασίες μας ήταν κατά πόσο οι μαθησιακές δραστηριότητες  στην τάξη βοηθούν τους μαθητές μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους αλλά και φυσικά τις δεξιότητες που χρειάζονται  για μια  κοινωνία που ταχύτατα αλλάζει.

Καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων, οικοδόμηση της γνώσης, διαχείριση και η οργάνωση της πληροφορίας, ομαδικότητα, συνεργασία, δημιουργικότητα και καινοτομία, κριτική σκέψη και  επίλυση προβλημάτων, προσαρμοστικότητα ,καλή γνώση της μητρικής γλώσσας αλλά και  ξένων  γλωσσών, κοινωνική ευαισθητοποίηση και παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικός αλφαβητισμός είναι δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούνται στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες.

Εστιάζοντας στις δεξιότητες του 21ου αιώνα που ήδη εφαρμόζονται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων, με το πρόγραμμα Erasmus+  δόθηκε επιπλέον  έμφαση  σε  δεξιότητες ,όπως η δημιουργικότητα, η  επικοινωνία αυτή τη φορά όχι στη μητρική γλώσσα αλλά σε  διαφορετική,  συγκεκριμένα τα αγγλικά και τα ισπανικά, η συνεργασία με μαθητές εντελώς διαφορετικής κουλτούρας

Τι πετύχαμε.

1)ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ:  . Με την ευρύτερή της έννοια, η συνεργατική μάθηση μπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών διεργασιών. Εξασφαλίζει με αυθεντικό τρόπο συνθήκες βιωματικής μάθησης η οποία θεωρείται ως η μόνη αξιόλογη μορφή μάθησης (Ματσαγγούρας 2000). Η επίτευξη ενός σκοπού είναι το αποτέλεσμα της συνεργατικής μάθησης. Γι αυτό και οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν με ακρίβεια τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους στόχους κάθε δραστηριότητας  και  έδιναν σαφείς οδηγίες στα σχέδια μαθημάτων που εκπονούσαν.

2)ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Καθ όλη τη διάρκεια του έργου οι μαθητές συνεργάστηκαν μέσω διαδικτύου και αντάλλαξαν απόψεις για  θέματα που τους δόθηκαν. Δημιούργησαν μια εφαρμογή για κινητό βασισμένη στις δραστηριότητες της πρώτης περιόδου, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως αποτέλεσμα της καινοτόμου δράσης  της παιχνιδοποίησης.

3)ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ: συνέταξαν  ερωτηματολόγια που συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου , έκαναν έρευνα, ανέλυσαν τα αποτελέσματα με υπολογιστικά φύλλα και εξισώσεις , συνέκριναν αποτελέσματα , αντιπαρέβαλαν πληροφορίες από διάφορες πηγές και έκαναν τη δική τους κοινοποίηση

Οι επιπτώσεις των σχολικών συμπράξεων Erasmus+   σε όλους τους εμπλεκόμενους ,μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολική κοινότητα, οικογένεια, πόλη, θα μπορούσαν  να συνοψιστούν  στην  ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων και στη βελτίωση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: κριτική σκέψη, συνεργασία, ομαδικότητα, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, ευαισθητοποίηση, κοινωνικοποίηση, βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων στη μητρική γλώσσα αλλά και στις ξένες γλώσσες.

Αναλύοντας και αξιολογώντας τα ερωτηματολόγια στα οποία απάντησαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς , παρατηρήσαμε πως  ανάμεσα στα  «κέρδη »τους ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής/διεθνούς διάστασης του σχολείου, η επικοινωνία και η κατάρριψη πολλών στερεοτύπων.

Εκτός από αυτά, σημαντική ήταν η βελτίωση του κλίματος του σχολείου που εκδηλώθηκε με την καλύτερη συνεργασία εκπαιδευτικών και το σεβασμό μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης δεν θα αγνοήσουμε την καινοτομία σε αρκετές μεθόδους διδασκαλίας και τη συνεχόμενη υποστήριξη των εκπαιδευτικών για professional development, λόγω αλλαγής νοοτροπίας τους.

dissemination of the results and future plans;

Διάχυση αποτελεσμάτων και μελλοντικές ενέργειες

Στα μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου μας μπορούν να ενσωματωθούν οι καινοτόμοι τρόποι διδασκαλίας με χρήση tablets , τα σχέδια μαθημάτων ως καλές πρακτικές, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, οι συνεντεύξεις

Ως άυλα αποτελέσματα είναι η εμπειρία που απέκτησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, τα επιτεύγματα  των εργασιών, η βελτίωση της πολιτιστικής συνείδησης και της πολυμορφίας της, η βελτίωση  των γλωσσικών δεξιοτήτων  κλπ.

Kατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών του σχολείου για την πορεία των δραστηριοτήτων.
 • Ανάρτηση πληροφοριακού και φωτογραφικού  υλικού στους μαθητικούς  πίνακες ανακοινώσεων του σχολείου.
 • Παρουσίαση στους μαθητές  βιντεο με  τις δραστηριότητες μας στις χώρες που φιλοξενηθήκαμε. Φυλλάδια, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο: Δυτική όχθη και Δυτικές Ματιές ,αναρτήσεις στα social media, facebook. Συγκεκριμένα στις σελίδες: ΙΚΥ, European Schoolnet Academy και  etwinning( διάχυση προγράμματος)
 • Διοργάνωση ημερίδων με ομιλητές τους κ.Στέφανο Τσιτομενέα,  Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Φ. και κ.Νικήτα Νικηταρά, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ . Στις ημερίδες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί του Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων, γονείς και μαθητές. Δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Διοργάνωση ημερίδας και βιωματικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων με θέμα :  « Παιγνιοποίηση και χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ ». Ομιλήτριες οι κκ. Αγγέλα Μεταλληνού(2ο Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Ψυχικού), Μαρία-Μελίνα Λαϊνά(3ο Γυμνάσιο Βύρωνα) και Βασιλική Κοσμάτου (1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ.) Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί  γειτονικών σχολείων και  οι σχολικοί σύμβουλοι Γ Αθήνας, κα Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα( Φιλολόγων) και κα Μανωλοπούλου Σέργη ( Αγγλικής φιλολογίας). Πραγματοποίηση σεμιναρίου κατασκευής ιστοσελίδας weebly από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας κα Χρυσανθίδου Καλλιόπη( ΠΕ19).Δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Διοργάνωση βιωματικής ημερίδας « Μαθαίνω παίζοντας: Η χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μάθηση» με συμμετοχή μαθητών από το 2ο Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Ψυχικού και το 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα στο χώρο του σχολείου μας. Ανάρτηση των ημερίδων στην επίσημη  ιστοσελίδα του Αρσακείου. Στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και δώρα.
 • Παρουσίαση του παιχνιδιού μας στa webinars « Board games in the FL classroom»( etwinning platform) και  « Einfluss auf  andere Kollegen » του Ινστιτούτου Γκαίτε της Νέας Υόρκης.
 • Παρουσίαση του προγράμματος στην ημερίδα διάχυσης της Γ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
 • Συνεχής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με το τέλος του προγράμματος

Τα σχέδια μαθημάτων που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν ως καλές πρακτικές.

Υπάρχουν 3 βασικά εργαλεία διάχυσης του προγράμματος για τη συνέχεια.

Το blog που δημιουργήσαμε  όπου αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες και όλα τα παραγόμενα προϊόντα του σχολείου μας και που θα συνεχίσει να ενημερώνεται με τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.

https://1geliliouerasmusplus.wordpress.com/

Δυο ξεχωριστές ιστοσελίδες, που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών που είχαν σχέση με την περίοδο της Φυσικής Αγωγής. Ο ρόλος της φυσικής άσκησης, μεσογειακή διατροφή, διατροφικές διαταραχές, η Τέχνη στον Αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήδη οι σελίδες αυτές έχουν παρουσιαστεί στη μαθητική μας κοινότητα.

http://1geliliou-erasmusplus.weebly.com/

http://1geliliou-erasmusplusphysicaledu.weebly.com/

Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της  πλατφόρμας eliademy, όπου παρουσιάζονται τα web 2.0 εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω του νέου  etwinning project «Let the games begin», σε συνεργασία με την συντονίστρια εκπαιδευτικό της Τουρκίας και την  εμπλοκή νέων σχολείων τόσο από την Ελλάδα ( 2ο ΓΕλ Κοζάνης, ΓΕΛ Τρυγαίας Νάξου, 11ο ΓΕΛ Περιστερίου, Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης και 2ο Αρσάκειο –Τοσίτσειο Γυμνάσιο Ψυχικού) όσο  και την Ευρώπη ( Ιταλία, Ισπανία/Κανάρια νησιά  και Βουλγαρία) .

Σκοπός μας είναι  η δημιουργία ενός δικτύου σχολείων για την εφαρμογή των Παιχνιδιών ως καινοτόμα δράση στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση της πλατφόρμας moodle.

Η εύρεση των εταίρων έγινε μέσω της πλατφόρμας  etwinning όπου έγινε γνωστό ότι το προτζεκτ αυτό  θα είναι  μια follow up activity του προγράμματος Erasmus+ και δραστηριότητας που μελετήθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Το board game που δημιουργήθηκε και εντάσσεται στο νέο etwinning project  «Let the games begin »  θα παρουσιαστεί  σε εκπαιδευτικό συνέδριο το 2017 με θέμα την ένταξη του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ενδιαφέρον συναδέλφων για τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία  είναι αρκετά μεγάλο και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν νέες συνεργασίες  στο μέλλον.

Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε άρθρα ,στον  τοπικό τύπο  και τα social media με θέματα  που θα έχουν σχέση την εφαρμογή αυτών που δημιουργήσαμε μέσω του Erasmus+.

 Συμπεράσματα :

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα οδηγηθούμε στη χρησιμοποίηση αυτών, για τον καθορισμό των στόχων και το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

Νέοι στόχοι :

 • Αύξηση καινοτόμων δράσεων που θα υλοποιούνται στο σχολείο.
 • Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων.
 • Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις.