Κ.Π.Γ.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 2740/99 (ΦΕΚ186-Α) και το 2002 το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε το σχεδιασμό του συνολικού συστήματος εξετάσεων και πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε επταμελή Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (ΚΕΕ) πανεπιστημιακών με εξειδίκευση στην επιστήμη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει πως στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Το σύστημα αξιολόγησης για το ΚΠΓ και εκπόνηση «θεμάτων»

Η ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης και της εκπόνησης των οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας ανατέθηκε εξ αρχής στα δυο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και θεραπεύουν τις επιστήμες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση στις έξι γλώσσες που εξετάζονται με σκοπό τη χορήγηση του ΚΠΓ, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Το σύστημα εξετάσεων υιοθέτησε τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και οι ομάδες έργου των γλωσσών σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των δύο πανεπιστημίων παρήγαγαν, μετά από ερευνητικό έργο, λεπτομερής περιγραφητές ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και γραπτής και προφορικής διαμεσολάβησης, στη βάση της εξάβαθμης κλίμακας γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι περιγραφητές που αναπτύσσονταν σταδιακά, εγκρίνονταν από την ΚΕΕ, όπως άλλωστε και οι κοινές προδιαγραφές για τις εξετάσεις στις έξι γλώσσες που παρήγαγαν οι πανεπιστημιακές ομάδες.

Το σύστημα αξιολόγησης για το ΚΠΓ ελέγχει ή πιο σωστά «μετρά» τον βαθμό ή το επίπεδο γλωσσομάθειας των εξεταζόμενων και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο, να μιλούν και να γράφουν, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. Μετρά επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν οι υποψήφιοι για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), χρησιμοποιείται η γλώσσα στην οποία εξετάζονται σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα και πλαίσια λόγου.

Οι εξετάσεις κάθε μιας γλώσσας του ΚΠΓ, για πιστοποίηση σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, αποτελείται από 4 Ενότητες:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

Για κάθε ενότητα κάθε επιπέδου εξετάσεων εκπονούνται «θέματα», δηλαδή ολοκληρωμένα τεστ –ο επιστημονικός όρος για το οποίο είναι «όργανο μέτρησης γλωσσομάθειας». Κάθε τεστ περιλαμβάνει δοκιμασίες που εκπονούνται από ειδικούς βάσει των προδιαγραφών του συστήματος. Οι δοκιμασίες στηρίζονται σε πολυτροπικά κείμενα ή/και εικόνες από όπου έλκονται προδιαγεγραμμένος για κάθε επίπεδο αριθμός ερωτημάτων (items). Τα ερωτήματα ελέγχονται με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης πριν και μετά την χρήση τους σε πραγματικό κοινό υποψηφίων.

Οι γλώσσες του ΚΠΓ

Οι γλώσσες του ΚΠΓ είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, ενώ υπάρχει προοπτική να προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον. Τα αρμόδια τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών του ΕΚΠΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για ολόκληρο το έργο που σχετίζεται με τις εξετάσεις της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Τουρκικής ενώ τα αρμόδια τμήματα του ΑΠΘ έχουν αναλάβει το έργο για τις εξετάσεις της Γαλλικής και της Ιταλικής.

Οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων

Οι εξετάσεις, σε «συμβατική», έντυπη μορφή, προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο –συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (Α’ εξεταστική περίοδος) και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (Β’ εξεταστική περίοδος). Η οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την ΚΕΕ, αξιοποιώντας την υποδομή και τον εξοπλισμό που υπάρχει για τις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Τα εξεταστικά κέντρα είναι επιλεγμένα δημόσια σχολεία με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές-συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Κάθε εξεταστική περίοδο λειτουργούν επίσης δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜμΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, υπάρχει επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους γραμματείς, και τους επιτηρητές που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του εξεταστικού κέντρου και τις καταλληλότερες συνθήκες εξέτασης για τους υποψηφίους. Στα εξεταστικά κέντρα προσέρχονται και οι εξεταστές που αξιολογούν την προφορική επίδοση των υποψηφίων (Ενότητα 4). Τέλος, για τη μετάδοση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των Πανελληνίων εξετάσεων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέματα δηλαδή μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI (Vertical Blanking Interval) την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων των εξετάσεων.Λήψη αρχείουTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων