Στο πρώτο μάθημα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις
ΓΝΩΣΕΙΣ και τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
που έχουμε αποκτήσει στην προηγούμενη τάξη. 

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες
[Ερωτηματολόγιο]

(*) όποιος/όποια δεν προλάβει να το ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο στο μάθημα μπορεί να συνεχίσει και από το σπίτι