ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

 

Πίνακας περιεχομένων

 

Εισαγωγή. 2

 1. Σκοπός του Νηπιαγωγείου. 2
 2. Αρμοδιότητες Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. 3
 3. Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων. 9
 4. Πλαίσιο επικοινωνίας με Γονείς/Κηδεμόνες. 10
 5. Σχολικό έτος. 11
 6. Συνήθης ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου. 13
 7. Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου. 14
 8. Πολιτική Άμυνα. 17
 9. Υγειονομικά Πρωτόκολλα λόγω Covid-19. 18
 10. Εξ’ αποστάσεως εκπάιδευση. 22
 11. Υποστηρικτικές δομές. 22
 12. Επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή

 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί τον χώρο όπου νήπια και προνήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά. Στο χώρο αυτό μαθαίνουν, παίζουν, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές ωστόσο προκύπτουν αρκετές δυσκολίες, τόσο για τους μαθητές, οι οποίες αφορούν στην προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στην συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, όσο και για το διδακτικό προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους γονείς αλλά ακόμα και στην προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικού έργου.

Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης.

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας καθώς αποτελεί μικρογραφία αυτής. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος ανταποκρίνεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου.

 

 1. Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με το Ν.1566/85, αρ. 3 κύριος σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια και τα προνήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθάει τα νήπια και τα προνήπια:

α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές,

β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό,

γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,

δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και

ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

Η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι υποχρεωτική, και συγκεκριμένα αναφέρεται στο ν. 4521/2018 (Α΄38) παρ.3, Αρθρο 33 « Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.». Στο Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων, για το σχολικό έτος 2020-2021, φοιτούν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφηκαν μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπλήρωσαν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

 

 1. Αρμοδιότητες Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με τα άρθρα 27-32 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργικής Απόφασης, η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

Ειδικότερα η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας:

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.

β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς.

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.

Επιπλέον, συνεργάζεται με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και με τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.
β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.
ε) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.
στ) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
ζ) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση.
η) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
θ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων είναι τα εξής:

 1. Η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.
  2.Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.
  3.Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
  4.Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
  5.Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
  6.Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  7.Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
  8.Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης.
  9.Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  10.Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που οι διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.
  11.Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.
  12.Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των σχολείων σε σχέση με τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου είναι τα εξής:

1.Η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ’ αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους.
2.Συνεργάζεται με τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.
3.Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαίδευσης, πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.
4.Ενημερώνει τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές επιχειρήσεις.
5.Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

 

 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Προϊσταμένης σε σχέση με τους μαθητές είναι τα εξής:

1.Η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
2.Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνη και συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται.
3.Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.
4.Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.
5.Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.
6.Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.
7.Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια.
8.Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.

 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης καθορίζονται ως εξής:

1.Η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.
2.Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.
3.Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.

 

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων

 • Πρωταρχικός της στόχος είναι η καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης και παιδείας στους μαθητές, βασιζόμενη πάντα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών. Μέλημα της αποτελεί η υποστήριξη καινοτόμων δράσεων, οι οποίες προάγουν τη μάθηση και παρέχουν κίνητρα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Φροντίζει επισταμένα να ενημερώνει τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τις εγκυκλίους και φροντίζει για την εφαρμογή τους.  Διαχειρίζεται με σύνεση τα οικονομικά του σχολείου, ιεραρχώντας τις ανάγκες και συνεργαζόμενη με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σχετικά με την προτεραιότητα ικανοποίησης των αναγκών αυτών.
 • Η ανάπτυξη διαύλων ουσιαστικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας είναι μια από τις προτεραιότητές της. Η δημιουργία ομαδικού κλίματος, το οποίο φροντίζει να εμπνέει με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της,  καλλιεργεί σε κάθε εκπαιδευτικό αίσθημα αφοσίωσης στην αποστολή του σχολείου. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μιλούν ανοικτά για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
 • Φροντίζει να έχει τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες επιδιώκοντας την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων όταν και όπου παρουσιάζονται. Προσπαθεί να αποκαθιστά την επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, όταν υπάρχουν προβλήματα. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο καθένας να ασκεί σωστά τον ρόλο του εξασφαλίζοντας την έντιμη διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας τον ρόλο της κάθε πλευράς με δικαιοσύνη απέναντι σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.
 • Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ικανοποιούν την ανάγκη τους για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον με τη συμμετοχή τους στη σχεδίαση και την οργάνωση της εργασίας τους και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας, να έχουν όραμα για το σχολείο και την εκπαίδευση και να συνειδητοποιούν ότι η σωστή λειτουργία του σχολείου είναι υπόθεση όλων.  Κατανοεί τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, παραδέχεται και εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου και προσπαθεί να αναπτύξει θετικές στάσεις απέναντι στους συναδέλφους, τους γονείς και όλους τους εμπλεκομένους.
 • Συνεργάζεται με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του σχολείου.  Προσπαθεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και σύνεση έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Εφαρμόζει ασκήσεις ετοιμότητας, όποτε χρειαστεί.  Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο για τη σχολική μονάδα.

 

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων αποτελείται από τρεις Νηπιαγωγούς. Συγκεκριμένα, από τις Γρηγοροπούλου Όλγα, Προϊσταμένη και εκπαιδευτικό του Τμήματος 2, Τσελεκίδου Ελένη, εκπαιδευτικό του Τμήματος 1 και Ιωάννου Βασιλική Μαρία, εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης του Τμήματος 1. Οι τρεις εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε στενή συνεργασία τόσο για την διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών καθηκόντων και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα, όσο και για την εκπόνηση των διοικητικών καθηκόντων αναλαμβάνοντας ευθύνες και πόστα κατόπιν συννενόησης.

Τα δυο τμήματα του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων είναι μόνο πρωινά καθώς το Ολοήμερο Τμήμα καταργήθηκε από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, μη ανταποκρινόμενο στον αριθμό ελαχίστων μαθητών που θα έπρεπε να διαθέτει. Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί προτεραιότητα για τις εκπαιδευτικούς, προσέχοντας τόσο τις υποδομές στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, φροντίζοντας να έχουν τακτική επικοινωνία με το προσωπικό συντήρησης για θέματα υποδομής που μπορεί να προκύψουν.

Για τη χρονιά που διανύουμε, λόγω των υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας του COVID-19, η άδειες εισόδου στον εσωτερικό χώρο του σχολείου είναι περιορισμένες και αφορούν μόνο τις εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το προσωπικό καθαριότητας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με την Προϊσταμένη σε γονείς που χρειάζεται να διεκπεραιώσουν κάποια γραφειοκρατική εργασία. Η είσοδος στο χώρου του σχολείου, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού πραγματοποιείται με τη χρήση ΜΑΣΚΑΣ.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ο Προγραμματισμός και η εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος το οποίο βασίζεται στις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών καθώς επίσης και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Πρώτιστη μέριμνα αποτελεί η διαπαιδαγώγηση των μαθητών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων ποικίλων μορφών (θεατρική/μουσική αγωγή, κιναισθητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες, κλπ) και η δημιουργία κλίματος υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρότυπο. Εφαρμόζουν πρώτες οι ίδιες τις αρχές που διέπουν το συνεργατικό πνεύμα και την ομαδικότητα και ακολουθούν τους κανόνες που σε συνεργασία με τους μαθητές δημιουργούν για την αρμονική λειτουργία της τάξης και κατ’ επέκταση της σχολικής κοινότητας. Σέβονται και υποστηρίζουν όλα τα παιδιά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών, αλλά και για την συνολική παρουσία των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Η ανάπτυξη καλής συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια ακαδημαϊκή χρονιά που θα δώσει καλά αποτελέσματα.

 

 1. Πλαίσιο επικοινωνίας με Γονείς/Κηδεμόνες

Θέλοντας να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους γονείς, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ζητήσει και έχει λάβει τα τηλέφωνα και των δύο γονέων ή κηδεμόνων, σταθερά και κινητά (όπου υπάρχουν), τα e-mail, καθώς επίσης και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που δεν βρίσκουν οι εκπαιδευτικοί τους γονείς/κηδεμόνες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία για λόγους διευκόλυνσης του παιδαγωγικού έργου. Ο Σύλλογος γονέων έχει επίσης πρόσβαση στα τηλέφωνα (όχι τα έκτακτης ανάγκης) των γονέων/κηδεμόνων κατόπιν αιτήσεως του και αφού εγκριθεί από την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας η αίτηση. Οι γονείς έχουν ήδη ενημερώσει το σχολείο για τυχόν προβλήματα υγείας των μαθητών, και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε στιγμή αλλάξει κάτι στην υγειονομική κατάσταση του μαθητή οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να το αναφέρουν στο σχολείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του σχολείου 2674041149, τις ημέρες και ώρες του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, δηλαδή 8:00 με 14:00. Επιπλέον, θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων καθώς αναρτώνται ανακοινώσεις και δράσεις που αφορούν την σχολική ζωή.

 

 

 

 1. Σχολικό έτος

 

 • Έναρξη / λήξη μαθημάτων

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.

 • Προσέλευση / αποχώρηση

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.30 π.μ. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, εισέρχονται μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια της προσαρμογής των νηπίων και αργότερα στην είσοδο του σχολείου  και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό.

Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται  στις 8:30 π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.  Ανοίγουν μόνο κατά την ώρα αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στη 13.00μ.μ. Νήπια που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται δεκτά με την άδεια της προϊσταμένης, αφού αναφέρουν τον λόγο της καθυστέρησής τους. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την εγγραφή τους.   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

Μαθητές οι οποίοι προσέρχονται στο χώρο του σχολείου με ταξί ή λεωφορείο παραδίδονται στην υπεύθυνη νηπιαγωγό στην είσοδο του κυρίως κτιρίου του νηπιαγωγείου και όχι στην αυλόπορτα, από την συνοδό λεωφορείου ή τον οδηγό ταξί.

 • Εγγραφές Νηπίων/Προνηπίων

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου
 2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. Σας ενημερώνουμε ότι ο εμβολιασμός των μαθητών είναι υποχρεωτικός για τη φοίτηση.
 3. ΑΔΥΜ
 4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο
 5. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου
 • Φοίτηση / απουσίες

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του  myschool , για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή της. Αν είναι άρρωστο , υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρετε ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από το θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα παιδιά. Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. Θα σας δίδονται και συγκεκριμένα έντυπα για το φάκελο του παιδιού σας , τα οποία θα κληθείτε να συμπληρώσετε. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού)

 

 

 1. Ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου

 

 • Αυτοεξυπηρέτηση

Τόσο τα νήπια όσο και τα προνήπια θα πρέπει να έρχονται στο χώρο του σχολείου γνωρίζοντας τους βασικούς κανόνες αυτοεξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, τόσο τα νήπια όσο και τα προνήπια θα πρέπει να εξυπηρετούνται μόνα τους την τουαλέτα, να τρώνε το πρόγευμα τους χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, να είναι σε θέση να αλλάξουν μια μπλούζα ή το παντελόνι/φούστα σε περίπτωση ατυχήματος και να μπορούν να τακτοποιούν τα υπάρχοντα της τσάντας τους σωστά.

 • Δεκατιανό/ τσάντα μαθητών

Το πρόγευμα των μαθητών θα πρέπει να είναι πλούσιο και θρεπτικό. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται τυποποιημένα τρόφιμα (κρουασάν, πατατάκια, αναψυκτικά, κλπ) και προτιμώνται φρούτα, τοστ, σπιτικά κέικ και κουλουράκια, νερό ή χυμός, τα οποία θα τοποθετούνται επάνω σε μια υφασμάτινη πετσέτα που καλείται να έχει ο μαθητής μαζί του. Παρακαλούμε να μη δίνετε στο παιδί σας τρόφιμα τα οποία δεν του αρέσουν ή τα οποία δυσκολεύεται να φάει, γιατί αυτό είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις του προς το νηπιαγωγείο. Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές. Δεν πρέπει να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών. Στην τσάντα επιπλέον θα πρέπει να έχουν μια αλλαξιά ρούχα (παντελόνι, μπλούζα, φανελάκι, εσώρουχο, κάλτσες), επιπλέον μάσκες (τουλάχιστον 2), το παγούρι τους και ένα δοχείο ή τσαντάκι για να τοποθετούν την μάσκα τους κατά την ώρα του δεκατιανού.

 • Παιχνίδια από το σπίτι

Απαγορεύεται τα παιδιά να φέρνουν παιχνίδια από το σπίτι. Ειδικά την συγκεκριμένη χρονιά, τα νήπια θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα παιχνίδια που υπάρχουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου, τα οποία απολυμαίνονται καθημερινά.

 • Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση των νηπίων για λόγους εκπαιδευτικούς (πχ. κατασκευές με τα πρόσωπά τους) αλλά και ψυχαγωγικούς (δημιουργία φωτογραφικού πορτφόλιο με δράσεις και δραστηριότητες απ΄ όλη τη χρονιά) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, υπογράφοντας τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

 • Εορτασμός ονομαστικής εορτής/γενέθλια

Την παρούσα χρονιά, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, οι γονείς δεν θα φέρνουν κεράσματα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Ο/Η μαθητής/τρια θα γιορτάζεται μαζί με τους συμμαθητές του/της στο χώρο του νηπιαγωγείου, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

 1. Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

 

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται από το προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017 ,συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων και υπογράφεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, παρέχοντας ποιοτική, καινοτόμα αλλά και άρτια εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη φετινή χρονιά έχει προγραμματίσει τρεις δράσεις – προγράμματα τα οποία θα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι πάντα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αφορμώμενες οι εκπαιδευτικοί από την τοποθεσία του σχολείου αλλά και κατόπιν κάποιων καθοριστικών γεγονότων που συνέβησαν στην αρχή του σχολικού έτους (Κυκλώνας Ιανός), καθώς επίσης και από την περιέργεια των παιδιών για περιβαλλοντικά ζητήματα οι φετινές δράσεις είναι οι εξής:

 • Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και το νερό, υπό την επίβλεψη της Υπεύθυνης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή στο παιδικό πρόγραμμα της HELMEPA για τις θάλασσες.
 • Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ, με τη δημιουργία ενός βίντεο περιβαλλοντικού θέματος.

 

 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή οι μαθητές θα δανείζονται ένα βιβλίο/παραμύθι, το οποίο θα επεξεργάζονται με τους γονείς/κηδεμόνες. Η επιστροφή των βιβλίων/παραμυθιών θα πραγματοποιείται τη Δευτέρα και οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι τα βιβλία/παραμύθια να επιστραφούν σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να το αντικαταστήσουν.

 • Σχολικές γιορτές/εκδηλώσεις – Αργίες

Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν:

α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές

β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)

γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου,  τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.

στ. Την Καθαρή Δευτέρα

ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)

η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),

θ. Την 1η Μαΐου

ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, δεν θα πραγματοποιηθούν τη φετινή χρονιά με την παρουσία γονέων/κηδεμόνων λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων. Θα εορταστούν στην τάξη, με κάθε τμήμα να οργανώνει τη δική του εκδήλωση.

 

Ειδικότερα:

 1. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
 2. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.
 3. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή της δημοτικής αρχής.
 4. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό.
 5. Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης κλειστά όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας Εκπαίδευσης και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές).
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Την παρούσα χρονιά δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.

 • Ενημέρωση γονέων για την Πρόοδο των νηπίων

Η ενημέρωση των γονέων για τη φετινή χρονιά θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου έπειτα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για ζητήματα που προκύπτουν στο σχολικό χώρο την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα.  Η ενημέρωση λήξης τριμήνου επίσης θα γίνει τηλεφωνικά κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση που αρθούν τα υγειονομικά μέτρα θα επανεξεταστεί η συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου να γίνεται η ενημέρωση δια ζώσης.

 • Επανάληψη φοίτησης

Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4559 (ΦΕΚ Α 142/03-08-2018), άρθρο 23, ισχύουν τα εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών».

Υπενθυμίζεται στους γονείς ότι, επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται και όταν ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5, του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 ε), του άρθρου 204, του ν. 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019),

«5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»

 

 

 1. Πολιτική Άμυνα

Το νηπιαγωγείο έχει καταρτίσει το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου και έχει ήδη από τον Οκτώβριο πραγματοποιήσει την πρώτη άσκηση ετοιμότητας ή οποία κρίθηκε αρκετά επιτυχημένη.

Επιπλέον, έχει καταρτίσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου, συγκέντρωσης των παιδιών και μεταφοράς τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς τα αρμόδια όργανα τα οποία είναι σε συνεργασία με το Δήμο, δεν έχουν ενημερώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε αυτή την περίπτωση. Η ευθύνη της ενημέρωσης, εκπαίδευσης του προσωπικού και κατάρτισης του σχεδίου εκκένωσης ανήκει στο τοπικό τμήμα της Πυροσβεστικής και στον αρμόδιο Δήμο, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

 

 1. Υγειονομικά Πρωτόκολλα λόγω Covid-19.

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις του Ωρολογίου προγράμματος έτσι ώστε να μην συμπίπτουν τα διαλείμματα των δυο τμημάτων και η ώρα του προγεύματος ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και του διδακτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3780-8/9/2020:

Άρθρο 2

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

 1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης.

 

 1. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προκρίνεται η  διαφανής  ολοπρόσωπη  προστατευτική  προσωπίδα  ή  ειδική  υφασμάτινη  μάσκα  με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα.
 2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),

β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο,

γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως  είναι  τα  παιδιά  με  ρευματολογικά  νοσήματα  ή  φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,

δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,

ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.

 1. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:

α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,

β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.

[…]

 1. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.

Άρθρο 6

Γενικά μέτρα προστασίας

 1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
 2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.
 3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
 6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
 7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
 8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
 9. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

[…]

 1. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Στη σχολική μονάδα Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων υπεύθυνη COVID-19 έχει οριστεί η Προϊσταμένη Γρηγοροπούλου Όλγα με αναπληρώτρια την Ιωάννου Βασιλική Μαρία. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος στο χώρο του σχολείου, ο/η μαθητής/τρια θα απομονώνεται στο χώρο του γραφείου διδασκόντων και θα ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες ώστε να πάρουν τον/την μαθητή/τρια το συντομότερο δυνατό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εντατικός καθαρισμός/απολύμανση του χώρου και των αντικειμένων που ήρθε σε επαφή το νήπιο. Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον/την ιατρό τους και να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

 1. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 39731/Δ2 εγκύκλιο 20/3/2020. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας να ενημερώσουν το διδακτικό προσωπικό προκειμένου να τους κατατοπίσει σχετικά με τη δημιουργία του λογαριασμού.

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιείται τόσο σύγχρονα στην ψηφιακή πλατφόρμα της WEBEX, όσο και ασύγχρονα στην πλατφόρμα e-class. Οι γονείς θα ενημερώνονται για το υλικό που ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα e-class χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρακολούθηση μέσω WEBEX είναι υποχρεωτική και έπειτα από κάθε διαδικτυακό μάθημα ενημερώνεται το σύστημα myschool με τις απουσίες των μαθητών. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας δεν έχει τα ηλεκτρονικά μέσα ώστε να παρακολουθήσει το νήπιο την τηλεκπαίδευση παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

 

 

 

 1. Υποστηρικτικές δομές

Η υπεύθυνη κάθε τάξης σε συνεργασία με την Προϊστάμενη φροντίζουν τη διαχείριση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εν συνεχεία απευθύνονται σε περίπτωση που χρειαστεί στις σχετικές υποστηρικτικές δομές οι οποίες είναι οι εξής:

 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
 • Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
 • Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
 • ΚΕΣΥ Κεφαλληνίας
 • Σχολική Επιτροπή

Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε συμβάν παρουσιαστεί στο χώρο του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς προσπαθούν να το λύσουν εσωτερικά διερευνώντας το περιστατικό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να λυθεί εσωτερικά, η Προϊσταμένη απευθύνεται στην Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και στη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ώστε να λάβουν γνώση του περιστατικού και να καθοδηγήσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 1. Επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης Γρηγοροπούλου Όλγας και με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων Ιωάννου Βασιλική Μαρία και Τσελεκίδου Ελένη, και για τη δημιουργία του συντάχθηκε το Πρακτικό με υπ. Αρ. Πράξεως 25 στο Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός στάλθηκε σε εκπροσώπους γονέων και στον εκπρόσωπο του οικείου Δήμου για ενημέρωση και υπογραφή.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός θα αποσταλεί στους υπευθύνους για έγκριση και κατόπιν έγκρισης θα δημοσιευτεί στο ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων:

Τηλ: 2674041149

Ισότοπος: Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων https://blogs.sch.gr/chkoliogia/

e-mail: mail@nip-mesov.kef.sch.gr