Οδηγίες ΤΠΕ Δημοτικού Σχολείου

Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της επικοινωνίας» του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο εδώ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ