ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

21 Δεκεμβρίου 2019 Χατζηπλής Παναγιώτης

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των ΤΠΕ επέφερε ραγδαίες μεταβολές επηρεάζοντας τους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε απαιτήσεις για προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις εξελίξεις της τεχνολογίας και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των μαθημάτων. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εφαρμογή ενεργητικών παιδαγωγικών μεθόδων και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, σε πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης και προσέγγισης της ίδιας πληροφορίας, προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος κτλ. και να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο αλλαγής.

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της συμβολής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Στην έρευνα έλαβαν μέρος πενήντα μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, του 2ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι μαθητές  χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου. Στην  πειραματική ομάδα η διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας έγινε με τη χρήση ΤΠΕ, ενώ στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Στη συνέχεια  εξετάστηκε η μεταβολή της επίδοσης τους στο συγκεκριμένο μάθημα. Ως εργαλείο συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε τεστ επίδοσης, κοινό και για τις δύο ομάδες (γραπτό αντικειμενικό τεστ), για να αξιολογηθεί κατά πόσο επιτεύχθηκε η μάθηση. Τα αποτελέσματα του τεστ (μέτρηση μετά) συγκρίθηκαν με την επίδοση των μαθητών στην γραπτή εξέταση του Β΄ τετραμήνου (μέτρηση πριν). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Ειδικότερα η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία συνέβαλε στην βελτίωση του μέσου όρου επίδοσης των μαθητών στα οικονομικά μαθήματα σε σύγκριση με εκείνους τους μαθητές που διδάχθηκαν την ίδια ενότητα με τη παραδοσιακή μέθοδο της μετωπικής διδασκαλίας. Η βελτίωση της επίδοσης που σημειώθηκε οφείλεται στα αυξημένα κίνητρα που παρέχουν τα τεχνολογικώς υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μάθησης και ο συντονιστικός ρόλος του καθηγητή στην πορεία προς την ανακάλυψη της γνώσης. Η διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπιδραστικής και συνδυαστικής χρήσης των διάφορων μέσων, στατικών (προγράμματα παρουσιάσεων) και δυναμικών (αλληλεπιδραστικών εφαρμογών). Οι μαθητές προτιμούν τα μαθήματά τους να γίνονται με τη χρήση των ΤΠΕ και οι καθηγητές ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική διεργασία. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία δεν επιφέρει αυτόματα τη βελτίωσή της. Οι ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στο μετασχηματισμό της μάθησης σε μια πιο αυτενεργό και αποτελεσματική διαδικασία. Επίσης απαιτούνται μια σειρά από αλλαγές και παρεμβάσεις για γίνει δυνατή η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την προσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την αλλαγή των διδακτικών εγχειριδίων, τον εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη των σχολείων και τέλος την υποστήριξη του εγχειρήματος από τη διοικητικό μηχανισμό του σχολείου. Σε περίπτωση υλοποίησης των παραπάνω, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση, αφού ο ρόλος του διδάσκοντα θα μετατραπεί σε αυτόν του “καθοδηγητή” σε τεχνολογικά περιβάλλοντα  μάθησης και οι μαθητές θα μάθουν πώς να μαθαίνουν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΒΑΖΑΑR

14 Δεκεμβρίου 2019 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΛήψη αρχείου

Ενσωμάτωση βίντεο και παρουσιάσεων

9 Δεκεμβρίου 2019 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

Ενσωμάτωση σε μια νέα σελίδα βίντεο από το youtube.

μια παρουσίαση από το slideshare.net

Top 5 Deep Learning and AI Stories - October 6, 2017 from NVIDIA

Προγραμματίζοντας το Arduino με τον εύκολο αλλά και τον δύσκολο τρόπο

5 Δεκεμβρίου 2019 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

Το Arduino αποτελει μία από τις αγαπημένες μου Development Boards και πάνω σε αυτήν έχω βασίσει και τον έλεγχο όλου μου του σπιτιού.

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή του Arduino μπορεί να γίνει είτε με τον «εύκολο» τρόπο και την χρήση των έτοιμων συναρτήσεων του abstraction layer, είτε με τον δύσκολο και την χρήση καθαρής «C», αλλάζοντας την τιμή διαφόρων Registers.

Ένα από τα πρώτα παραδείγματα που θα τρέξει κάποιος που εισάγεται στον προγραμματισμό μικροελεγκτών αφορά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός κυκλώματος με τον έλεγχο ενός Pin. Συνήθως το κύκλωμα για ευκολία αυτό είναι ένα LED, το οποίο συνδέεται στο Pin 13 της Development Board, το οποίο συνδέεται με το GND μέσω αντίστασης.

Ο ορισμός του Pin 13 ως έξοδο μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της συνάρτησης pinMode(), ενώ η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του LED μπορεί να γίνει μέσω της συνάρτησης digitalWrite(), ως εξής:

void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(1000);
}

Ο εν λόγω τρόπος προγραμματισμού προσφέρει ταχύτατο prototyping διαφόρων projects, και είναι ένας βασικός λόγος που έκανε το Arduino να πετύχει: Στην ουσία άνοιξε τον δρόμο για τον προγραμματισμό των μικροελεγκτών στο ευρύ κοινό.

Παρ’ όλα αυτά δύναται να προγραμματίσουμε τον μικροελεγκτή ενός Arduino (ενδεικτικά τον ATMega328) χρησιμοποιώντας καθαρή C, χωρίς τις άνωθεν έτοιμες συναρτήσεις.

Στο παρακάτω βίντεο δίνονται επίσης σημαντικά points και επεξηγήσεις και των δύο sketches.

Για να ορίσουμε ένα Pin ως έξοδο χρησιμοποιούμε τους Registers DDRB, DDRC και DDRD. Ο έλεγχος του Pin13 στο οποίο είναι συνδεδεμένο το LED, γίνεται μέσω του Register DDRB. Ο εν λόγω Register είναι 8bit, και κάθε bit του αντιστοιχεί σε ένα εκ των Pins 8-13, (τα bits για το 14 και το 15 αφορούν τον κρύσταλλο και δεν χρησιμοποιούνται). Συγκεκριμένα για να ορίσω το Pin 8 ως έξοδο, θα ορίσω στον DDRB την τιμή σε binary B00000001. Για να ορίσω τα Pins 8 και 9 ως εξόδους θα βάλω στον Register DDRB την τιμή B00000011 κτλ. Συνεπώς για να ορίσω μόνο το Pin13 ως έξοδο, θα κάνω set τον DDRB σε B00100000 (0x20 σε HEX).

Αντίστοιχα γίνεται και η χρήση των Registers PORTB, PORTC και PORTD. Για να αλλάξω την κατάσταση ενός PIN από LOW σε HIGH (λογικό 0 ή 1) θα γράψω στον αντίστοιχο Register. Συνεπώς για να δώσω 5V στο PIN 13 αρκεί να γράψω στον PORTB την τιμή B00100000. Για να σβήσω το LED (να δώσω 0V στο PIN 13), θα γράψω στον PORTB την τιμή B00000000 (0x00 σε HEX).

Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση _delay_ms(), η οποία περιέχεται στην βιβλιοθήκη <util/delay.h> μπορούμε να γράψουμε την δική μας συνάρτηση για καθυστέρηση εκτέλεσης του κώδικα. Φυσικά αυτό προϋποθέτει να μην αφήσουμε τον compiler να κάνει optimize το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα.

#include <avr/io.h>

int main (void){
 //DDRB D8-D13
 //DDRC A0-A5 (kai A6 kai A7)
 //DDRD D0-D7
 DDRB |= 0x20; //B00100000;

 for(;;){
  PORTB |=0x20; //B00100000;
  delaymine(1000000);
  PORTB &=0x00; //B00000000;
  delaymine(1000000);
  
 }
 return 0;
}

void delaymine(long cycles){
 for (long i=0;i<=cycles;i++){
  __asm__ __volatile__("nop");
	}
}

 

Arduino Greek Guide LED

Πλήρης ανόρθωση

6 Δεκεμβρίου 2018 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

Όταν το πάνω άκρο του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι θετικό (V2 &gt; 0) άγουν οι δίοδοι D1, D3. Το κύκλωμα κλείνει μετά από τη διαδρομη D1 → R → D3.

Όταν το κάτω άκρο του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι θετικό (V2 &lt; 0) άγουν οι δίοδοι D2, D4. Το κύκλωμα κλείνει μέσω της διαδρομης D2 → R → D4 Το ρεύμα στην αντίσταση έχει την ίδια φορά και στις δύο περιπτώσεις. (σχήμα 4.14)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Σχήμα 4.14. Πλήρης ανόρθωση με γέφυρα

Φτιάχνοντας ένα ρομποτικό όχημα με το Arduino

6 Δεκεμβρίου 2018 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

Arduino ρομπότ υπάρχουν πολλά, τόμως αυτό που θα φιάξουμε μαζί εδώ στο ardumotive.com θα είναι ξεχωριστό! Γιατί; Γιατί θα το έχετε φτιάξει εσείς!
Το να φτιάξει κάποιος ένα ρομποτικό όχημα με την χρήση του Arduino είναι ίσως η πιο διασκεδαστική κατασκευή που μπορεί να κάνει κάποιος με αυτό. Το να βλέπεις κάτι που έφτιαξες εσύ να κινείται μόνο του στον χώρο, αποφεύγοντας τυχών εμπόδια, είναι κάτι που σε ‘γεμίζει’. Είναι όμως και κάτι ξεπερασμένο θα έλεγα. Γι΄αυτό το δικό μας ρομπότ θα μπορεί να κάνει και μερικά πράγματα παραπάνω.
Στόχος μας λοιπόν είναι να κατασκευάσουμε βήμα βήμα ένα ρομποτικό όχημα το οποίο να μπορεί να

 • κινείται μόνο του στον χώρο
 • ελέγχεται μέσω Android εφαρμογής
 • κινείται μέσω φωνητικών εντολών

Σε αυτή τη κατασκευή θα δούμε τα υλικά και εργαλεία που θα χρειαστούμε γι΄ αυτή την κατασκευή. Έτσι θα έχετε χρόνο να τα προμηθευτείτε και να ξεκινήσουμε μαζί την υλοποίηση του.

Αρκετοί από εσάς έχετε ως εργαστηριακή εργασία ή ακόμα και πτυχιακή την κατασκευή ενός τέτοιου ρομποτικού οχήματος. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει ώστε να το φτιάξετε εύκολα και να καταλάβετε και πέντε βασικά πράγματα γύρω απ’ το κομμάτι των μικρο-ελεγκτών, ηλεκτρονικών και του κώδικα-προγραμματισμού.

Το Bluetooth είναι γνωστό σε όλους μας εδώ και χρόνια, μερικές πληροφορίες γι αυτό απ’ την Βικιπαίδεια:
Το Bluetooth είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για ασύρματα προσωπικά δίκτυα υπολογιστών (Wireless Personal Αrea Νetworks, WPAN). Πρόκειται για μια ασύρματη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μικρών αποστάσεων, η οποία μπορεί να μεταδώσει σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές συσκευές. Επομένως το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο παρέχει προτυποποιημένη, ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε PDA, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, καθώς και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή ψηφιακές κάμερες, μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής και παγκοσμίως διαθέσιμης χωρίς ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας μικρής εμβέλειας. Από τεχνικής άποψης το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης σε φυσικό επίπεδο, υποεπίπεδο MAC και, προαιρετικά, υποεπίπεδο LLC. (διαβάστε περισσότερα)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1 Δεκεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Καλημέρα κόσμε!

1 Δεκεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!