Αρχική » Χωρίς κατηγορία » Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων

Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων

 

Συνοπτικό διδακτικό σενάριο

 

Δημιουργός: Δάμτση Χαρούλα ΠΕ87.04

Τίτλος : Μελέτη και μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων

Εμπλεκόμενο/α Γνωστικό/ά Αντικείμενο/α: Αιματολογία, Βιολογία

Τάξη στην οποία απευθύνεται : Γ’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου. Ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων

Σκοπός: Η κατανόηση και αναγνώριση των διαφορετικών κατηγοριών λευκών αιμοσφαιρίων και η μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων από τους μαθητές.

Μαθησιακοί στόχοι:

– Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις διαφορετικές κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων.

– Να καταμετρούν τα λευκά αιμοσφαίρια και να καταγράφουν τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Cell Counter.

– Να αναλύουν τα δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα για την κατανομή των λευκών αιμοσφαιρίων.

 

Διάρκεια: 2  διδακτικές ώρες

Υλικοτεχνική Υποδομή :

– Διαδραστικός πίνακας

– Φορητές συσκευές (tablets) για κάθε ομάδα μαθητών

– Μικροσκόπια και χρωματισμένα αιματολογικά επιχρίσματα

– Εφαρμογή Cell Counter

– Πρόσβαση στο διαδίκτυο

– Εργαστηριακό εξοπλισμός και μέσα προστασίας

 

Συνοπτική περιγραφή :

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη των κατηγοριών των λευκών αιμοσφαιρίων, την παρατήρηση και μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων σε χρωματισμένα αιματολογικά επιχρίσματα με τη βοήθεια μικροσκοπίου και της εφαρμογής Cell Counter. Οι μαθητές μελετούν τις κατηγορίες των λευκών αιμοσφαιρίων και χρησιμοποιούν την εφαρμογή Cell Counter για να καταγράψουν και να αναλύσουν τα δεδομένα τους. Το παρόν σενάριο διδασκαλίας ενσωματώνει ενδελεχή μελέτη, πρακτική άσκηση και ανάλυση αποτελεσμάτων, ενισχύοντας την κατανόηση και τις δεξιότητες των μαθητών.

Διδακτική μέθοδος:

Πυλώνας είναι η Διαφοροποιημένη διδασκαλία αξιοποιώντας και άλλες μεθόδους όπως διερευνητική, ιστοεξευρένηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος και βιωματική μάθηση. Οι διδακτικές τεχνικές που ενσωματώνονται στις παραπάνω μεθόδους είναι: η πρακτική εφαρμογή, ομάδες εργασίας, διάλεξη, συζήτηση-διάλογος, εννοιολογικός χάρτης, καταιγισμός ιδεών.

Οργάνωση της τάξης:

– Εισαγωγή και θεωρία στην ολομέλεια.

– Διαχωρισμός σε ομάδες των 3-4 ατόμων για την ιστοεξερεύνηση, τη μελέτη των επιστημονικών άρθρων και τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη.

-Διαχωρισμός σε ομάδες των 2-3 ατόμων για την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων (ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα μικροσκοπίων).

– Συζήτηση και συμπεράσματα στη ολομέλεια της τάξης.

 

Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ:

– Άμεση καταγραφή και ανάλυση δεδομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων

– Βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

– Δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο

 

Δραστηριότητες/Φάσεις διδασκαλίας (ο χρόνος ενδεικτικά):

1η διδακτική ώρα :

  • Εισαγωγή (18 λεπτά)

-Ως εφόρμηση τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο είναι χρήσιμη η καταμέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Ακολουθεί ένας σύντομος καταιγισμός ιδεών.

– Παρουσίαση:

  1. των βασικών κατηγοριών λευκών αιμοσφαιρίων: ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα.
  2. Της Σημασίας της καταμέτρησης λευκών αιμοσφαιρίων στην αιματολογία.
  3. Εισαγωγή στην εφαρμογή Cell Counter και παρουσίαση των λειτουργιών της.

 

  • Μελέτη και Αναγνώριση Λευκών Αιμοσφαιρίων (20 λεπτά)

– Οι μαθητές, σε ομάδες, μελετούν τις κατηγορίες των λευκών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιώντας επιστημονικά άρθρα και εικόνες από το διαδίκτυο (οδηγίες στα σχετικά φύλλα εργασίας).

– Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων.

 

  • Δημιουργία εννοιολογικού πίνακα (7 λεπτά)

Στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές αναλαμβάνουν ανά ομάδα μέσω του εκπροσώπου τους να σχηματίσουν και να συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό πίνακα στον διαδραστικό πίνακα της τάξης. Οι μαθητές ανά ομάδα μελέτης τοποθετούν σωστά την κάθε κατηγορία των λευκών αιμοσφαιρίων και δίπλα σχετικές  αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες αυτών, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή e-me Mindmaps.

 

2η διδακτική ώρα :

  • Εργαστηριακή (πρακτική) Άσκηση στο Εργαστήριο (35 λεπτά)

– Οι μαθητές φοράνε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα (γάντια, ιατρικές ποδιές).

– Χρησιμοποιούν μικροσκόπια για να παρατηρήσουν χρωματισμένα αιματολογικά επιχρίσματα.

– Χρησιμοποιούν την εφαρμογή Cell Counter για την καταμέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων που παρατηρούν (οδηγίες στα σχετικά φύλλα εργασίας).

– Καταγράφουν τα αποτελέσματα στην εφαρμογή ανά κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων. Στη συνέχεια διαβιβάζουν την καταγραφή αυτή στο αρχείο word με όνομα «καταμέτρηση λευκών» που υπάρχει στους υπολογιστές στους σταθμούς εργασίας. Εν συνεχεία γίνεται μετονομασία τους αρχείου σε (αριθμός ομάδας)_επίχρισμα (κωδικός επιχρίσματος) και upload / ανέβασμα του αρχείου στο padlet της τάξης.

 

  • Συζήτηση και Ανάλυση (10 λεπτά)

– Συζήτηση για τα αποτελέσματα της καταμέτρησης.

– Συμπεράσματα σχετικά με την κατανομή των λευκών αιμοσφαιρίων και τη σημασία τους.

 

Αξιολόγηση:

Αρχική-διαγνωστική αξιολόγηση: Τίθεται ερώτημα για ποιο λόγο είναι χρήσιμη η καταμέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Ακολουθεί σύντομος καταιγισμός ιδεών.

 

– Ενδιάμεση – διαμορφωτική αξιολόγηση: Δημιουργία εννοιολογικού πίνακα. Στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές αναλαμβάνουν ανά ομάδα μέσω του εκπροσώπου τους να σχηματίσουν και να συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό πίνακα στον διαδραστικό της τάξης. Οι μαθητές ανά ομάδα μελέτης τοποθετούν σωστά την κάθε κατηγορία των λευκών αιμοσφαιρίων και σχετικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες αυτών, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή e-me Mindmaps.

Τελική αξιολόγηση: καταγραφή των αποτελεσμάτων της καταμέτρησης στο  αρχείο word που υπάρχει στους υπολογιστές με τους σταθμούς εργασίας. Μετονομασία τους αρχείου σε (αριθμός ομάδας)_επίχρισμα (κωδικός επιχρίσματος) και upload/ ανέβασμα του αρχείου στο padlet της τάξης.

 

Πηγές:

– Εφαρμογή Cell Counter

– Εκπαιδευτικό υλικό από το Φωτόδεντρο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4308/24-0245-02_Aimatologia-Aimodosia-I_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/

 

– Επιστημονικά άρθρα και εικόνες από το διαδίκτυο

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED456/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%91%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91.pdf

 

Σημαντικά links:

– [Εφαρμογή Cell Counter στο Google Play Store]

– [Εφαρμογή Cell Counter στο Apple App Store]

– [Φωτόδεντρο]( http://photodentro.edu.gr)

https://scholar.google.com/

 

 

Επεκτάσεις:

– Μελέτη παθολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν την κατανομή των λευκών αιμοσφαιρίων.

– Πραγματοποίηση επιπλέον εργαστηριακών πειραμάτων με διαφορετικά δείγματα αίματος.

20230403 093708

 

20230403 113159

 Λήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου

 

 


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση