ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Περιεχόμενα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η κοινωνία

Ενότητα Α’: Η Οικογένεια

Κεφάλαιο 1ο: Η Οικογένεια, τα μέλη της και οι μεταξύ τους σχέσεις
Κεφάλιαο 2ο: Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας
Κεφάλαιο 3ο: Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια

Ενότητα B’: Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο
Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους

Ενότητα Γ’: Η Εκκλησία

Κεφάλαιο 1ο: Η Εκκλησία της Ελλάδος
Κεφάλαιο 2ο: Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα

Ενότητα Δ’: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Κεφάλαιο 1ο: Οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων και Κοινοτήτων
Κεφάλαιο 3ο: Οι εκλογές στον Δήμο
Κεφάλαιο 4ο: Η οικονομική οργάνωση των Δήμων
Κεφάλαιο 5ο: Οργανωμένες ομάδες – Σύλλογοι

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η πολιτεία

Ενότητα Α΄: Κράτος και πολίτευμα

Κεφάλαιο 1ο: Το Κράτος
Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευμα και οι μορφές του
Κεφάλαιο 3ο: Το Δημοκρατικό Πολίτευμα
Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
Κεφάλαιο 5ο: Το ελληνικό Σύνταγμα

Ενότητα Β΄: Κράτος και πολίτης

Κεφάλαιο 1ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη
Κεφάλαιο 2ο: Πνευματικά δικαιώματα
Κεφάλαιο 3ο: Πολιτική άμυνα και Πολιτική προστασία
Κεφάλαιο 4ο: Η ενημέρωση του πολίτη

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Α΄: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της
Κεφάλαιο 2ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κεφάλαιο 3ο: Σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες

Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κεφάλαιο 2ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα

Ενότητα Α΄: Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσμια προβλήματα
Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

Ενότητα Β΄: Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώματα του παιδιού