Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1. Νόμος 3699 ΦΕΚ 199/τ.Β/2-10-2008. Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Νόμος 2817 ΦΕΚ 78/τ.Α/14-03-2000. Εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Π.Δ. 126 ΦΕΚ 211/τ.Α/11-11-2016. Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

4. Υ.Α.172877/Δ3/17-10-2016. Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης.

5. Υ.Α. 172877/Δ3, ΦΕΚ 3561/τ.Β/4-11-2016 Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης

6. Νόμος 4415, ΦΕΚ 159/τ.Α/6-9-2016. Άρθρο 48 Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

7. Υ.Α. 128724, ΦΕΚ 2540/τ.Β/18-8-2016.  Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις, Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Υ.Α. 128740/Δ3, ΦΕΚ 2532/τ.Β/17-8-2016. Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Υπουργείο Παιδείας – Ειδική Αγωγή – Προϋποθέσεις φοίτησης και αποφοίτησης των μαθητών σε ΣΜΕΑΕ

10. Υ.Α. Φ.253/155439/Β6, ΦΕΚ 2544/τ.Β/30-12-2009 Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

11. Υ.Α. 23519/Γ2 , ΦΕΚ 258/τ.Β/15-03-2010.  Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά την διάρκεια των τετραμήνωντων μαθητών ΕΠΑ.Λ, των ΕΠΑ.Σ με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

12. Υ.Α. 28722/Γ2 , ΦΕΚ 276/τ.Β/16-03-2010.  Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

13. Νόμος 4368, ΦΕΚ 21/τ.Α/21-02-2016, άρθρο 26 και άρθρο 82. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση – Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής

14. Υ.Α. Δ3/15717, ΦΕΚ 310/τ.Β/15-02-2016. Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

15. Υ.Α. Φ.151/140132/Α5, ΦΕΚ 1975/τ.Β/14-09-2015. Τροποποίηση της αριθ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Υ.Α. 117303/Γ6, ΦΕΚ 2105/τ.Β/30-10-2007. Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

17. Π.Δ. 603, ΦΕΚ 117/τ.Α/21-9-1982. Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

18. Νόμος 1566, ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985. Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

19. Π.Δ. 200 & 201, ΦΕΚ 161/τ.Α/13-07-1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

20. Υ.Α. Γ6/4494, ΦΕΚ 1503/τ.Β/8-11-2001. Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)των ατόμων με Ειδικής Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού

21. Υ.Α. 28915/Γ6, ΦΕΚ 449/τ.Β/03-04-2007. Θέματα λειτουργίας ΣΜΕΑ, ΚΔΑΥ, παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι

22. Νόμος 3699, ΦΕΚ 199/τ.Α/02-10-2008. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

23. Νόμος 4115, ΦΕΚ 24/τ.Α/30-01-2013, άρθρο 39. Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

24. Y.A. 17812/Γ6 ΦΕΚ 315/τ.Β/12-02-2014. Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών. 

25. Θέματα Ειδικής Αγωγής

26. Νόμος 4074 ΦΕΚ 88/τ.Α/11-04-2012. Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

27. Στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»: Υποχρεωτικό Εβδομαδιαίο Ωράριο Υποστηρικτικού Έργου Υπηρετούντων σε ΣΜΕΑΕ. Καθήκοντα του Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ κατά Ειδικότητα. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού των ΚΔΑΥ 

28. Υ.Α. Φ.253/155439/Β6 ΦΕΚ 2544 /τ.Β/30-12-2009. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

29. Ενημέρωση σχετικά με το ν. 4452/2017 (17 Α΄)

30. Η Νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής από τον 1143\1981 έως τον 3699\2008

31. Υ.Α. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681/τ.Β/6-03-2017. Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

32. Υ.Α. Γ6/4494 ΦΕΚ 1503/τ.Β/8-11-2001. Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού

33. Υ.Α. 27922/Γ6 ΦΕΚ 449/τ.Β/3-04-2007. Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης),
και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

34. Υ.Α. 28911/Γ6 ΦΕΚ 449/τ.Β/3-04-2007. Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

35. Υ.Α. 88348/Δ3 ΦΕΚ 2038/τ.Β/5-06-2018. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αφήστε μια απάντηση