Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

14. ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ

1. ΙΕΠ: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ &ΕΕΠ- Σχεδιάζω για όλους…

2. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση  των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου και σε Κέντρο υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Παρουσίαση 1)

3. Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο

4. Νόμος 4074/2012:  Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

5. Νόμος 4115/2013: Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις

6. Απόφαση 17812/Γ6/2014: Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

7. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση  των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου και σε Κέντρο υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Παρουσίαση 2)

8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών (Παπασταυρινίδου Γ.)

9. Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για μαθητές με Αναπηρίες (Κουρμπέτης Β.)

10. Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δομών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) (Κουρουπέτρογλου Γ.)

11. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπαθιανάκης Ιωάν.)

12. Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Διεθνείς καλές πρακτικές και Ευρωπαϊκές προτάσεις εφαρμογής της στην Εκπαίδευση – Αρχές και πρακτικές ένταξης και ανάπτυξης της διαδικασίας συμπερίληψης και του σχολείου για όλους (Χηνάς Π.)

13. Ο ψηφιακός Φάκελος Εργασιών μαθητή (Ψ-ΦΕΜ) ως εναλλακτικό εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου των μαθητών με σύνθετες ιδιαιτερότητες στην μάθηση (Χαρούπιας Αρ.)

14. Σταθμισμένα διερευνητικά – ανιχνευτικά εργαλεία μαθησιακών δυσκολιών & λόγου. Προτάσεις εφαρμογής στα πλαίσια λειτουργίας του ΕΔΕΑΥ

15. Η ειδικότητα της Εργοθεραπείας

16. Ο διακριτός ρόλος του Εκπαιδευτικού (Κατσούγκρη  Αν.)

17. Ο λογοθεραπευτής και η λογοθεραπεία (Μπόντσιου Θ.)

18. Φωτόδεντρο. Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Μεγάλου Ελ.) 

19. Προσβάσιμο Λογισμικό ΕΑΕ. – Οι 45 διακριτοί τίτλοι ειδικού προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις υποστήριξης Μαθητών ΑμεΑ» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Γκυρτής Κ.).  Μέρος 1ο,  Μέρος 2ο,  Μέρος 3ο,  Μέρος 4ο,  Μέρος 5ο

20. Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις ανάγκες μαθητών ΕΑΕ. Παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής χρήσης του λογισμικού και πρακτικές υποδείξεις (Λαδιάς Τάσος).  Μέρος 1ο,  Μέρος 2ο

21. Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ( Σκαλούμπακας Χρ.)

 

Αφήστε μια απάντηση