Αρχική » erasmus » CLIL Lesson – Eating locally…Eating seasonally

CLIL Lesson – Eating locally…Eating seasonally

Eating locally – Eating seasonally – CLIL Lesson Plan

Subject  Food technology- sustainable agriculture.

Level  Students at the age of 15 years old    Time 45min

Aims 

 • Students will be able to understand and use an accurate vocabulary.
 • Students will be able to identify seasonal food, PDO and PGI products.
 • Students will appreciate the local products.

Previous knowledge/skills: sustainable agriculture, organic products, harvesting, nutrients, nutritive substances, Mediterranean diet,  e.t.c.

Content Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will be able to:

 1. Identify the seasonal fruits & vegetables per season.
 2. Name the PDO and PGI products of their country.
 3. Denominate the benefits of eating seasonally and locally.
 4. Identify the differences and similarities on nutritional value of seasonal and unseasonal food.

Communication/Language Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will:

 1. Use an accurate vocabulary.
 2. Use present simple.
 3. Understand the language of describing, defining and explaining.
 4. Understand and use in speaking and writing more specific vocabulary.

VERBS: import, consume, nourish, retain, purchase, satisfy, replace, convey

ADJECTIVES, ADVERBS: climatic, nutritious, healthy/unhealthy, seasonally, locally, environmentally, financially, naturally

SPECIFIC VOCABULARY: food miles, CO2 emissions, sustainability, PDO, PGI.

Competence objectives/outcomes: Students will :

 • Understand and use vocabulary related to seasonally eating and local economy.
 • Describe why we have to eat locally and seasonally.
 • Compare the impact of locally and imported eating to the environment, health and economy.

Cultural objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:

 • Appreciate the importance of consuming PDO and PGI products of their country.
 • Be encouraged to consume local products.
 • Consider the environmental impact of our food choices

Cognitive objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:

 • Remember, understand and explain the benefits of eating locally and seasonally.
 • Apply the way that local eating could be better for our environment.

Tasks:

1.       Listening/ Understanding and use of vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=nP1nzCqoT9g

There’s a small introduction with the use of video and questions/answers aiming to understand that is important for our environment to change our eating habits and food system by eating locally : students discuss the benefits of consuming these products instead of imported both for the environment, nutrition value, health and economy.After that, students are asking to give their definitions for local and seasonal food – listing some examples (worksheet 1).

2.       PDO and PGI  Then they are divided in teams. Each team has to prepare a map with the main local PDO and PGI products of the regions of Greece (worksheet 2).
3.       Homework  : Critical thinking  Students have to watch 2videos ( Field to Fork – Why Local Food Matters: part1, part2) and then to draw a mind map introducing a food system friendly to the environment and consumer’s health that they will introduce to the others in our next lesson (worksheet 3).

 

Worksheets

https://docs.google.com/document/d/1ZYgPoLfVinJMNHU6OYsUxnBXYdRtuVfj6xaDMrk4_po/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1U9FFCcB1iyCbJEqOE6TamYcpBmN_QGTrCKsIgDPmSHE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/13lN73E3_4ArMp4e3ZtILOJ-T_Ato3iV6mmY_92aFuyI/edit?usp=sharing

Μάθημα Τεχνολογία τροφίμων – βιολογική γεωργία.

Επίπεδο Φοιτητές ηλικίας 15 ετών

Χρόνος 45 λεπτά

Στόχοι

Οι μαθητές θα μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν επιστημονικό λεξιλόγιο.
Οι σπουδαστές θα μπορούν να εντοπίζουν εποχιακά τρόφιμα, προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Οι σπουδαστές θα εκτιμήσουν τα τοπικά προϊόντα.

Προηγούμενες γνώσεις / δεξιότητες: βιώσιμη γεωργία, βιολογικά προϊόντα, συγκομιδή, θρεπτικά συστατικά, θρεπτικές ουσίες, μεσογειακή διατροφή, e.t.c.

Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να:

Προσδιορίζουν τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά ανά εποχή.
Ονομάζουν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της χώρας τους.
Ορίζουν τα οφέλη της κατανάλωσης εποχιακών και τοπικών προιόντων.
Προσδιορίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες στη θρεπτική αξία των εποχιακών και των τοπικών τροφών.

Επικοινωνία / Γλώσσα, Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα :

Χρησιμοποιούν ένα επιστημονικό λεξιλόγιο.
Χρησιμοποιούν τον απλό ενεστώτα (και ενδεχομένως ποσοποιητές).
Κατανοούν τη γλώσσα περιγραφής, ορισμού και επεξήγησης.
Κατανοούν και χρησιμοποιούν πιο επιστημονικά συγκεκριμένο λεξιλόγιο για να μιλούν και να γράφουν.

ΡΗΜΑΤΑ: εισάγω, καταναλώνω, θρέφω, διατηρώ, αγοράζω ικανοποιώ, αντικαταστώ, μεταφέρω

ΕΠΙΘΕΤΑ-ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: κλιματικές, θρεπτικές, υγιεινά / ανθυγιεινά, εποχιακά, τοπικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, φυσικά

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: μίλια τροφίμων, εκπομπές CO2, βιωσιμότητα, ΠΟΠ, ΠΓΕ.

Στόχοι / αποτελέσματα αρμοδιότητας: Οι μαθητές:

Κατανοούν και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικά με την εποχιακή διατροφή και την τοπική οικονομία.
Περιγράφουν γιατί πρέπει να τρώμε τοπικά και εποχιακά.
Συγκρίνουν τις επιπτώσεις της τοπικής και της εισαγόμενης διατροφής στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.

Πολιτιστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές:

Εκτιμούν τη σημασία της κατανάλωσης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ της χώρας τους.
Ενθαρρύνονται να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα.
Εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διατροφικών επιλογών μας

Γνωστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

Θυμούνται, κατανοούν και εξηγούν τα οφέλη της τοπικής και εποχιακής διατροφής.
Εφαρμόζουν τρόπους με τους οποίους η τοπική κατανάλωση θα μπορούσε να είναι καλύτερη για το περιβάλλον μας.

Καθήκοντα:

1. Ακρόαση / Κατανόηση και χρήση λεξιλογίου https://www.youtube.com/watch?v=nP1nzCqoT9g   Υπάρχει μια μικρή εισαγωγή με τη χρήση βίντεο και ερωτήσεων / απαντήσεων που αποσκοπούν στην κατανόηση ότι είναι σημαντικό για το περιβάλλον μας να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και το σύστημα διατροφής τρώγοντας τοπικά: οι μαθητές συζητούν τα οφέλη από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων έναντι των εισαγόμενων τόσο για το περιβάλλον, τη διατροφική αξία, την υγεία και την οικονομία. Μετά από αυτό, οι μαθητές ζητείται να δώσουν ορισμούς για τοπικά και εποχιακά τρόφιμα – αναφέροντας μερικά παραδείγματα (φύλλο εργασίας 1).
2. ΠΟΠ και ΠΓΕ Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να ετοιμάσει έναν χάρτη με τα κύρια τοπικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ των περιοχών της Ελλάδας (φύλλο εργασίας 2).
3. Κατ ‘οίκον εργασία Κριτική σκέψη  Οι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθήσουν 2videos (Field to Fork – Why Local Matters: part1, part2) και στη συνέχεια να σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη που θα εισαγάγει ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα διατροφής και την υγεία των καταναλωτών που θα αποτελεί και την εισαγωγή στο επόμενο μάθημά μας (φύλλο εργασίας 3).

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

https://docs.google.com/document/d/1ZYgPoLfVinJMNHU6OYsUxnBXYdRtuVfj6xaDMrk4_po/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1U9FFCcB1iyCbJEqOE6TamYcpBmN_QGTrCKsIgDPmSHE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/13lN73E3_4ArMp4e3ZtILOJ-T_Ato3iV6mmY_92aFuyI/edit?usp=sharing


Σχολιάστε

Translate

made by Aspa for the 2nd En4Hosts meeting
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων