Το κόσκινο του Ερατοσθένη σε Python

Πηγές: http://users.sch.gr/geoman22/mathP/Eratosthenis.htm https://el.wikipedia.org/wiki/Κόσκινο_του_Ερατοσθένη Επίσης σε Linux based διανομές μπορείτε να κάνετε έπαλήθευση και με το command line tools ‘primes’ που θα βρείτε στο πακέτο bsdgames.   # -*- coding: utf-8 -*- N = input(“Δώσε N:”) # χρειαζόμαστε μια λίστα που να γεμίσει με ακεραίους από 1 εως Ν lista = range(0,N+1) print lista # πρέπει […]

Διαβάστε περισσότερα...