4ο θέμα Προγραμματισμού, (πανελλήνιες ιουνίου 2018)

χαρακτηριστικά : φθίνουσα ταξινόμηση φυσαλίας , παράλληλη ταξινόμηση άλλου πίνακα .

POL = []
THER = []
sum = 0  # άθροισμα θερμοκρασιών

i = 1
for line in fin :
  if i % 2 != 0 :   # περιττή γραμμή
    POL.append(line)
  else :
    THER.append(int(line))
  i = i + 1

fin.close()

print POL
print THER

pl = len(POL)
for th in THER :
  sum = sum + th
print " ο μέσος όρος των θερμοκρασιων : " , sum/pl


N = len(THER)
for i in range(N-1):
  for j in range(N-1,i,-1):
    if THER[j] > THER[j-1] :
       THER[j],THER[j-1] = THER[j-1],THER[j]
       POL[j],POL[j-1] = POL[j-1] ,POL[j]

# Εύρεση μεγίστης θερμοκρασίας. Αφού η λίστα έχει ταξινομηθεί
# φθίνουσα παίρνουμε τις πρώτες καταχωρήσεις του πίνακα THER.

meg_th = THER[0]
print "Η μέγιστη θερμοκρασία είναι η : " ,meg_th

for i in range(len(THER)) :
  if THER[i] == meg_th :
    print POL[i]

Ετικέτες:, , , ,

Αφήστε μια απάντηση