Μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους

Σύμφωνα με την ισχύουσα  ΚΥΑ 24001/2013 («Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες») οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα
α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι μαθητές αυτοί μεταφέρονται με δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία,  εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα, δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια (1,2 χλμ. για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 2,5 χλμ. για μαθητές Γυμνασίων, 4 χλμ. για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).

Αφήστε μια απάντηση