«

»

Ιούν 21 2014

Recital γιὰ πιάνο καὶ φωνή: Eugene Kohn, Μάριος Φραγκούλης

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Bartholomeos_Frangoulis2
Τὴν Τετάρτη 18 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε στὸ Ὠδεῖον Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ ἡ ἐπίσημη τελετὴ ἔναρξης τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ὑγείας τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μὲ μουσικὴ ἐκδήλωση μὲ τὸν διάσημο Ἀμερικανὸ Διευθυντὴ Ὀρχήστρας Eugene Kohn καὶ τὸν διεθνοῦς φήμης Ἕλληνα τενόρο Μάριο Φραγκούλη.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν εἶναι ἕνα πρωτότυπο ἐρευνητικὸ κέντρο ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἐρευνητὲς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, στοχεύοντας παράλληλα στὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων ἐπιστημόνων, καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἱδρύματα στὴν Εὐρώπη ποὺ συνδυάζει βασικὴ καὶ κλινικὴ ἔρευνα ἀποτελώντας τὸν μοναδικὸ ἐρευνητικὸ φορέα στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὲς τὶς δυνατότητες ἐφόσον συστεγάζει μία ποικιλία ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων ποὺ περιλαμβάνουν τὴ βασικὴ βιολογικὴ ἔρευνα, τὴν κλινικὴ ἔρευνα, τὴν ἔρευνα στὴν πειραματικὴ χειρουργική, τὴ μελέτη τοῦ περιβάλλοντος καθώς και προηγμένες ἰατρικὲς ὑπηρεσίες. Διαθέτει κέντρο γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος τὸ ὁποῖο συνδεδεμένο ἐπὶ 24ωρου βάσεως μὲ δορυφόρο μελετᾶ τοὺς ῥύπους τῆς ἀτμόσφαιρας, τὴν ὑπεριώδη ἀκτινοβολία καὶ τὴν πυκνότητα τοῦ ὄζοντος. Τὴ διεύθυνση τοῦ Κέντρου ἔχει ἀναλάβει ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Χρῆστος Ζερεφός.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν Ἐπίτιμο Προεδρία τοῦ Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὴν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου μὲ μία συγκινητικὴ ὁμιλία του γιὰ τὸ περιβάλλον. Αὐτὸν προλόγισε ὁ Καθηγητής-Ἀκαδημαϊκὸς καὶ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ τοῦ Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α κ. Γρηγόριος Σκαλκέας ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον ποὺ ἔχει δείξει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γιὰ τὸ περιβάλλον ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀλλὰ καὶ τὴν προσπάθειά του γιὰ τὴ στερέωση καὶ διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀναφέρθηκε χαρακτηριστικὰ στὴ διακήρυξή του κατὰ τὴν 10η Ἰουνίου 2002, μὲ τὸν Μακαριστὸ Πάπα Ἰωάννη Παύλο τὸν ΙΙ, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε: «Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον πηγάζει ἀπὸ τὸν σεβασμὸ διὰ τὴν ἀνθρώπινην ζωὴν καὶ ἀξιοπρέπειαν. Ἐφ΄ὅσον ἀναγνωρίζομεν ὅτι ὁ κόσμος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχομεν τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατυπώσομε κώδικα περιβαλλοντικῆς ἠθικῆς διὰ τὴν προστασίαν τῆς Δημιουργίας Του. Οἱ χριστιανοὶ, ἀλλὰ καὶ οἱ πιστοὶ ἄλλων θρησκειῶν, ὀφείλουν νὰ ἀγωνιστοῦν νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς ἀνθρώπους ὥστε νὰ ἀποκτήσουν οἰκολογικὴν συνείδησιν. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται νέα προσέγγισις καὶ νέος πολιτισμός, ὁ ὁποῖος θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ συμπεριφορὰν σεβασμοῦ πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ θὰ πηγάζει ἀπὸ τὴ σχέσιν τοῦ Θεοῦ, τῆς Δημιουργίας καὶ τοῦ Ἀνθρώπου».
papas-patriarchis-perivallon-97576Ὁ κ.Σκαλκέας ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν τιμὴ νὰ εἶναι ἐπίτιμος Πρόεδρος καὶ κύριος ὁμιλητὴς σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστημονικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸ περιβάλλον τὸν κάλεσε στὸ βῆμα.
Ὁ Πατριάρχης μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: «Αὐλή μας καὶ κῆπος μας ὅλη ἡ γῆ καὶ ἡ περιβάλλουσα τῆς γῆς ἀτμόσφαιρα καὶ στρατόσφαιρα καὶ ἡ πέριξ τῆς γῆς ζώνη. Ὀφείλουμε νὰ ἀναπήσουμε τὸν ἄνθρωπον κάθε φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ νὰ εἴμεθα ἀλληλέγγυοι πρὸς αὐτόν. Τότε μόνον θὰ ὑπηρετήσομεν ἐν ἁρμονία αὐτὴν ταύτην τὴ ζωή, τὸν πολιτισμὸ τοῦ ἀγροῦ τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὴν ἡμετέραν ταπεινὴ γνώμη καὶ ἐμπειρικὴν ἀποτίμηση τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθὲς νόημα καὶ περιεχόμενο τῆς οἰκολογίας. (…) Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ δὴ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα μετριότης προσωπικῶς ἐκρίνομεν ὅτι ἔχομεν καθῆκον ἐν τῇ σωτηριώδῃ ἀποστολῇ καὶ διακονίᾳ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ εὐαισθητοποιήσωμεν τὴν ἀνθρωπότητα διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ ἀνεπανορθώτου κακοῦ τὸ ὁποῖον ἐπέρχεται ἀπὸ τὰς ἰδικάς μας πράξεις καὶ τὴν ἰδιοτέλειάν μας. Εὐχαριστοῦμε τοὺς διεθνοῦς φήμης καλλιτέχνες: τὸν τενόρον κύριον Μάριον Φραγκούλην καὶ τὸν πιανίσταν κύριον Eugene Kohn διὰ τὴν μουσικὴν πανδαισίαν τὴν ὁποίαν θὰ μᾶς προσφέρουν καὶ εὐχόμεθα εἰς αὐτοὺς τὴν καθοδήγησιν καὶ τὴν ἔντασιν τοῦ Θεοῦ ὥστε νὰ μᾶς μυοῦν εἰς τὴν οὐράνιον καὶ ὑπερουράνιον συμπαντικὴν εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Δημιουργὸς θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσει διότι Ἐκεῖνος ἀεὶ ἐναρμονίζει ὅσα ἡ ἀνθρωπίνη κακία καθιστᾶ δυσαρμονικά. Εἰς ἡμᾶς παραμένει ὡς καθῆκον ἡ καλλιέργεια τοῦ ἀγροῦ τοῦ Θεοῦ. Δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπηρεάσουμε κατ’ἄλλον τρόπον τὴ συμπαντικὴν ἁρμονίαν παρὰ καλλιεργώντας τὴν καρδίαν καὶ τὴν θέλησίν μας ὥστε νὰ παράγουν ἁρμονικοὺς παλμοὺς συντονισμένους μὲ τὴν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος. Ὁ καλλιτέχνης καλλιεργεῖ τὸν ἀγρὸν τῆς τέχνης καὶ μᾶς φανερώνει διὰ τῆς ἠδύτητος τοῦ μουσικοῦ ἀκούσματος πόσον γλυκεία καὶ μοναδικὴ εἶναι ἡ θεϊκὴ ἁρμονία. Ὁ καλλιεργητὴς τῆς γῆς στολίζει μὲ τὰ πολύχρωμα ἄνθη καὶ τοὺς εὐγεύστους καρποὺς τὸν κόσμον κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνάμεῶν του. Ἀλλὰ καὶ τὸ μικρὸν ἄνθος τὸ ὁποῖο φύεται ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ ὁροπεδίου καὶ δὲν εἶναι ὀρατὸν ἀπὸ ἀνθρώπινον ὀφθαλμὸν, ἐκπληρώνει τὸν προορισμόν του νὰ στολίζει τὴν δημιουργίαν καὶ νὰ ἐμπνέει τὸν ποιητὴν ὁ ὁποῖος τὸ βλέπει διὰ τῆς φαντασίας του. Ὁ Θεὸς στολίζει καὶ ἐναρμονίζει τὰ πάντα ἐντὸς τῆς Δημιουργίας: θεατὰ καὶ ἀθέατα, ἀκουστὰ καὶ μὴ ἀκουστά, διότι ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ εἶναι καλὸς λίαν καὶ δὲν χωρεῖ ἐντὸς αὐτοῦ καμμία ἀσχημία. Ἂς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸ κάλλος ποὺ συλλαμβάνουν αἱ αἰσθήσεις μας ὥστε νὰ τὸ μετατρέψωμεν εἰς ψυχικὸν κάλλος, ἐκφραζόμενον διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Δημιουργόν, πρὸς τὰ ἔμψυχα καὶ πρὸς τὰ ἄψυχα δημιουργήματά του, πρὸς τὸ περιβάλλον μας. Θὰ ἠθέλαμεν νὰ κατακλείσωμεν μὲ τὴν παράγραφον διὰ τὸ περιβάλλον ἀπὸ τὴν πρόσφατον κοινὴν δήλωσην τὴν ὁποίαν ὑπεγράψαμεν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὸν Πάπαν Φραγκίσκον: «Εἶναι βαθεῖα πεποίθησίς μας ὅτι τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπίνης οἰκογενείας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς προστατεύομεν τὸ δῶρον τῆς κτήσεως τὸ ὁποῖον ὁ Δημιουργὸς μᾶς ἐνεπιστεύθη. Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσωμεν ἐν μετανοίᾳ τὴν κακομεταχείρισιν τοῦ πλανήτου μας ἡ ὁποία ἰσοδυναμεῖ μὲ ἁμαρτίαν εἰς τὰ ὄμματα τοῦ Θεοῦ. Βεβαιοῦμεν τὴν εὐθύνη μας καὶ τὴν ὑποχρέωσίν μας νὰ ἀναπτύξωμεν αἴσθημα ταπεινότητος καὶ ἐγκρατείας ὥστε νὰ αἰσθανώμεθα ὅλοι τὴν ἀνάγκην νὰ σεβόμεθα τὴν δημιουργίαν καὶ νὰ τὴν προστατεύωμεν μὲ φροντίδα. Ἀπὸ κοινοῦ ὑποσχόμεθα τὴν δέσμευσήν μας νὰ καλλιεργήσωμεν τὴν συνείδησιν τῆς φροντίδος διὰ τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν μέριμναν διὰ τὴν προστασίαν της ἐνόψει τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς ἀγνοίας καὶ ἀπευθυνόμεθα πρὸς κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως νὰ σκεφθῇ τρόπον διαβιώσεως ὀλιγότερον σπάταλον καὶ περισσότερον λιτὸν ἀποφεύγοντας τὴν πλεονεξίαν καὶ ἐπιδεικνύοντας περισσοτέραν γενναιοδωρίαν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ του».

Ὁ Eugene Kohn μὲ τὴ Maria Callas.

Ὁ Eugene Kohn μὲ τὴ Maria Callas.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὄμορφο λόγο ἦλθαν στὴ σκηνὴ ὁ κ. Eugene Kohn καὶ ὁ κ. Μάριος Φραγκούλης γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουν ἀρχικὰ μία σειρὰ ἀπὸ ἄριες ἀντίκες καὶ καντσονέτες: Pieta Signore τοῦ Alessandro Stradella, Per la gloria d’adodarvi τοῦ Giobanni Battista Bononcini, Vaga Luna τοῦ Vincenzo Bellini, Ombra Mai Fu τοῦ George Frideric Handel, Già il Sole dal Gange τοῦ Alessandro Scarlatti, Ideale, L’Ultima Canzone καὶ Non t’amo più τοῦ Paolo Tosti καὶ Mattinata τοῦ Ruggiero Leoncavallo. Τὸ δεύτερο μέρος περιλάμβανε ἀγαπημένα ἔργα Ἑλλήνων συνθετῶν: America Insurrecta- Nuestra Tierra τοῦ Μίκη Θεοδωράκη σὲ ποίηση Pablo Neruda, Ἀνοίγω τὸ Στόμα μου, τοῦ ἴδιου, Τὰ Λόγια καὶ τὰ Χρόνια καὶ Ὁ Ἔρωτας Ἀνυφαντὴς τοῦ Γιάννη Μαρκόπουλου ἀπὸ τὸν Ἐρωτόκριτο καὶ τὰ Ἔρωτα Ἐσὺ καὶ Ἄσπρο Περιστέρι τοῦ Μάνου Χατζιδάκι. Τὸ κοινὸ ποὺ δὲν ἱκανοποιήθηκε ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν τραγουδιῶν κάλεσε τὸν Ἕλληνα τενόρο νὰ ἐπιστρέψει στὴ σκηνὴ καὶ ὁ Μ. Φραγκούλης ὡς γνήσιος καλλιτέχνης ποὺ δὲν ἀφήνει ποτὲ τὸ κοινό του παραπονεμένο ὑπάκουσε στὸ αἴτημα γιὰ νὰ ἑρμηνεύσει ἄλλα τρία κομμάτια μαζὶ μὲ τὸν ἐξαίσιο πιανίστα κ. Kohn. Τὸ ὑπέροχο If I Loved You ἀπὸ τὸ Carousel καὶ τὸ Granada πῆραν σειρὰ μὲ τὸν κ.Φραγκούλη νὰ ἐντυπωσιάζει τὸ κοινὸ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μὲ τὶς φωνητικές του ἱκανότητες γιὰ νὰ σιγοτραγουδήσει τέλος μαζὶ μὲ τὸ κοινὸ τὸ Ἀστέρι τοῦ Βοριᾶ τοῦ Μάνου Χατζιδάκι.

72943_10152584212015523_1469542046_n

Κάπου ἐκεῖ τελείωσε αὐτὴ ἡ δροσερὴ βραδιὰ τοῦ Ἰούνη μὲ τὸν κ. Μάριο Φραγκούλη νὰ ἀποδεικνύει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἱκανότητά του νὰ ἐκτελεῖ μὲ τὸν ἁρτιότερο τρόπο κάθε μουσικὸ εἶδος μὲ τὸ ὁποῖο καταπιάνεται, τὸν κ.Eugene Kohn νὰ ἐντυπωσιάζει μὲ τὴ δεινότητά του ὡς πιανίστα, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο νὰ συγκινεῖ μὲ τὸν λόγο του καὶ μὲ τὸν Παρθενώνα νὰ δεσπόζει ἀγέρωχος λίγα μέτρα παραπάνω στὸν βράχο τῆς Ἀκρόπολης θυμίζοντας κάποιο παλιὸ μεγαλεῖο…

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων