ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 •  Γνωριμία συνεργατών, σχολείων, παιδιών και χωρών μέσω skype, email, chat, online συνδέσεις  σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες.Στο  twinspace θα υπάρχει μία σελίδα γνωριμίας με υποσέλιδα για τις αναρτήσεις.Η γνωριμία με την περιοχή μας μπορεί να είναι φωτοκολλάζ ή video. Η γνωριμία – παρουσίαση των παιδιών μπορεί να γίνει με video (τα παιδιά μπορούν να συστηθούν φορώντας μάσκες ή χρησιμοποιώντας κούκλες κουκλοθέατρου ή ό,τι άλλο επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί τους).
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και γνωριμία των παιδιών με την πλατφόρμα e-twinnning με σχετική ανάρτηση δραστηριοτήτων κάθε σχολείου στο σχετικό υποσέλιδο
 •  Κάθε σχολείο θα προτείνει μία μασκότ (θα μπορούσε να είναι και κούκλα) και λογότυπο σε μορφή κολλάζ, ζωγραφική με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας για το έργο, των οποίων η επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία.Η ελεύθερη έκφραση της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών είναι ζητούμενο στο έργο.

    OCTOBER

 •  Getting acquainted with partners, schools, children and countries through skype, email, chat, online links to small or larger groups. In the twinspace there will be an acquaintance page for the posts. The acquaintance with our region  can become with a photo or video. Children acquaintance can be done with video (children can be recommended by wearing masks or using puppet puppets or whatever their teachers choose).
 •   Internet safety and acquaintance of children with the e-twinnning platform. Posting activities of each school on the relevant page 

  Each school will propose a mascot (it could also be a doll,puppet) and a collage logo, painting with or without the use of technology for the project, which will be voted on. The free expression of creativity and imagination of children is asked in the project.

     ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

        Διερεύνηση του θέματος από τα παιδιά.

 •   Αναζήτηση απορριμμάτων στο σχολείο και στη γειτονιά  και καταγραφή τους. Παρατήρηση των αντίστοιχων κάδων ανακύκλωσης. Ανάρτηση ιστογραμμάτων : Tι ξέρουμε για την ανακύκλωση, τι θέλουμε να μάθουμε και πώς θα το μάθουμε  από κάθε σχολείο. Γνωριμία με τα ανακυκλώσιμα υλικά
 • Συνεργατικό ιστόγραμμα ιδεών  για την ανακύκλωση
 • Το κάθε σχολείο προτείνει  4 υλικά  με τα οποία θα  ασχοληθούμε όλοι. Ακολουθεί ψηφοφορία όλων των σχολείων ώστε να καταλήξουμε στα υλικά που θα δουλέψουμε.
 • Δημιουργία γωνιάς ανακύκλωσης όπου τα  παιδιά θα συγκεντρώνουν τα υλικά και ό,τι σχετικό με το θέμα. Θα ερευνούν, πειραματίζονται, δημιουργούν ανάλογα. Θα γίνεται ανάρτηση σχετικού υλικού από κάθε σχολείοΕνημέρωση των γονιών με επιστολή ή συνάντηση. Παράλληλα ενημέρωση ιστοσελίδας ή blog σχολείου.

Έναρξη δράσεων σχετικών με την ανακύκλωση και ανάρτηση σε σχετική σελίδα του έργου μας. (Ενδεικτικές δράσεις: συλλογή καπακίων, συμμετοχή σε δίκτυα, καθαρισμοί, επισκέψεις  σε ειδικούς χώρους  και ΚΠΕ κ.τ.λ. Πιθανός σχηματισμός ομάδων από τα συνεργαζόμενα σχολεία σε ομάδες για κοινές δράσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών, π.χ.  αγορά αναπηρικού αμαξίδιου, ομαδική έκθεση εικαστικών έργων και ό,τι άλλο προκύψει κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος.Το έργο θα είναι ανοιχτό στην έκθεση προτάσεων και σχετικών πρωτοβουλιών.

Κατά το μήνα αυτό πραγματοποιείταια η Ευρωπαϊκή βδομάδα μείωσης απορριμμάτων  17-25 Νοεμβρίου 2018.

NOVEMBER

Investigation of the subject by children.

⦁ Find garbage at school and in the neighborhood and record them. Observation of the corresponding recycling bins. Post histogram: What we know about recycling, what we want to know and how to learn from each school. Acquaintance with recyclable materials.

⦁ Cooperative Histogram of Recycling Ideas.

⦁ Each school proposes 4 materials that we will all deal with. Then there is a vote of all schools to come up with the materials we will work on.

⦁ Create a recycling corner where children will gather the materials and everything relevant to the subject. They will explore, experiment, create accordingly. There will be posted relevant material from each school.

⦁ Informing parents by letter or meeting. At the same time, update a website or school blog.

 Start of actions related to recycling and posting on a relevant page of our project. (Indicative actions: collection of plastic caps, participation in networks, cleaning, visits to special places etc. Possible formation of teams from the partner schools in groups for joint actions and taking initiatives, eg wheelchair purchase, a group exhibition of visual works and everything else that emerges during the realization of the project. The project will be open to the report of proposals and related initiatives

 The European Waste Reduction Week of 17-25 November 2018 is being held this month.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 •  Έναρξη δημιουργίας συνεργατικού ποιήματος
 •  Τα παιδιά συζητούν και αποφασίζουν για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, για χριστουγεννιάτικες κάρτες κ.ά με ανακυκλώσιμα υλικά. Όσα σχολεία επιθυμούν μπορούν να εμπλέξουν στο χριστουγεννιάτικο σκετς το θέμα της ανακύκλωσης.

    DECEMBER

 •  Starting a collaborative poem
 •   Children discuss and decide on the Christmas tree decoration, Christmas cards, etc. with recyclable materials. Whatever schools can involve in the Christmas sketch the issue of recycling.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  Παιδαγωγικά παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά  και παιγνίδια olline  

JANUARY

   Educational toys with recyclable materials and online games.     

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  Αποκριάτικες δραστηριότητες με ανακυκλώσιμα υλικά στολές, μάσκες, μουσικά όργανα.

FEBRUARΥ

   Carnival activities with recycled materials, uniforms, masks, musical instruments.

ΜΑΡΤΙΟΣ

 • Παρατήρηση έργων τέχνης με ανακυκλώσιμα υλικά.
 •   Κατασκευή ανοιξιάτικου πίνακα με ανακυκλώσιμα υλικά.
 •   Δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης  με πίνακες όλων των σχολείων

MARCH

 •   Observation of works of art with recyclable materials.
 •    Manufacture of springboard with recyclable materials
 •    Creating a collaborative presentation with boards of all schools

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 •  Ανοιξιάτικες και πασχαλινές κατασκευές (π.χ. κουτιά για σπόρους για πουλιά από κουτί δημητριακών, γλαστράκια από κουτί πλαστικού μπουκαλιού, βαζάκια για κεράκια διακοσμημένα με χαρτί, πασχαλινά καλαθάκια, πασχαλινό λαγουδάκι με κάλτσες κ.λ.π)..
 •  Θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στη μέρα της Γης ( 22 Aπριλίου )  με ανάλογες δραστηριότητες επιλογής  του κάθε σχολείου και σχετικής ανάρτησης.
 •   Ψηφιακή συγκέντρωση και παρουσίαση όλων των αναρτήσεων.

APRIL

 •    Spring and Easter structures (eg cereal box made of cereal boxes, paper candlesticks, Easter baskets, Easter bunny with socks, etc.)
 •   Special mention will be made on Earth Day (22 April) with similar activities of each school’s choice and relative suspension.
 •   Digital assembly and presentation of all posts.

ΜΑΙΟΣ

 •  Κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά  για τη γιορτή της μητέρας.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ανακύκλωση για τους γονείς και όχι μόνο.
 •  Aξιολόγηση του έργου από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς  με τη χρήση  google form ,anwsergarden κ.ά.

MAY

 •    Manufactured with recyclable materials for mother’s day.
 •   Brochure on recycling for parents and more.
 •   Evaluation of the project by teachers, students and parents using google form, anwsergarden and others.

ΙΟΥΝΙΟΣ

 •   Διάχυση αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο  (ιστοσελίδες και   μπλοκ σχολείων, ιστοσελίδες σχετικές με e-twinnning  και την εκπαίδευση, μέσα ενημέρωσης…)
 •   Οργάνωση παρουσίασης  με πιθανή εκδήλωση – γιορτή. Έκθεση εικαστικού υλικού!
 •  Συνεργατική αφίσα  με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος  στις 5 Ιουνίου

JUNE

 •     Dissemination of results in electronic and printed media (web sites and school blocks, e-twinning and education websites, media …)
 •  Organization of presentation with possible celebration. Exhibition of visual material
 •   Collaborative poster on the occasion of the World Environment Day on 5 June

Οur project: Be cool recycle in school

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή “Περιβάλλον και εκπαίδευση  για την αειφόρα ανάπτυξη”. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών). Θα καλλιεργήσουν δεξιότητες στάσεις και σωστές συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες.

SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT

This program is part of the Learning Area: << Environment and Education for Sustainable Development >> Through this program and with the help of ICTs. children will develop attitudes and values regarding the environment, behaviors and actions that preserve physical capital (by inventing and participating in recycling activities of various materials). They will cultivate skills and attitudes towards the environment to become active environmental literate citizens.

ΣΤΟΧΟΙ

 •  Να αντιληφθούν ότι τα απορρίμματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 • Να διακρίνουν τα οργανικά από τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.
 • Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων και να αναγνωρίζουν τη σήμανσή της.
 • Να διακρίνουν τις δυνατότητες που έχουν να συμβάλλουν θετικά στο ζήτημα ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανάληψης  πρωτοβουλιών, διερεύνησης και δράσης ως προς την ανακύκλωση.
 • Να εκφραστούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας υλικά και τεχνικές για την αξιοποίηση απορριμμάτων.
 • Οι δραστηριότητες μέσω των εικαστικών τεχνών να λειτουργήσουν ως εργαλείο κινητοποίησης και αποτύπωσης απόψεων, συναισθημάτων ιδεών,  συναισθημάτων και πρωτοβουλιών.
 • Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε για διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών.
 • Να αναπτύξουν και να εκφράσουν ιδέες με ψηφιακά μέσα και να παράγουν πολυτροπικά έργα.
 • Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μέσω Τ.Π.Ε.  για την παραγωγή κοινού έργου
 •  GOALS
 • Understand that waste is the result of human activity
 • To distinguish organic from recyclable waste
 • Familiarize themselves with waste reduction, reuse and recycling strategies and recognize the labeling
 • To distinguish possibilities that have a positive impact on the issue of rational waste management.
 • Adopt positive attitudes and attitudes
 • To cultivate skills for taking initiatives, exploring and acting on recycling
 • To express creatively using materials and techniques for waste recovery
 • Visual art activities act as a tool for motivating and imagining opinions, feelings of ideas, emotions and initiatives.
 • Use IT security safely to investigate and search for information.
 • Develop and express ideas with digital media and produce multimodal projects.
 • Communicate, interact and collaborate through ICT to produce a joint project.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 •   Υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών με παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
 •    Στολισμός δέντρου με κάρτες και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά.
 •    Ε -Βοοκ με κατασκευές των σχολείων.
 •  Συνεργατικά έργα και παρουσιάσεις π.χ.βίντεο , παρουσίαση με όλους τους πίνακες, αφίσα, φυλλάδιο ,κόμικ
 •     Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά και online
 •   Συνεργατικό ποίημα
 •   Συνεργατικό λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει με το ταχυδρομείο

ΕXPENDED RESULTS

 •   Adoption of positive attitudes while at the same time raising awareness of society.
 •   Christmas tree decoration with cards and ornaments from recyclable materials.
 •   E- Book with school constructions.
 •   Collaborative projects and presentations eg video, presentation with all paintings, poster, brochure, comic book.
 • Toys with recyclable materials and online.
 • Collaborative poem.
 • Collaborative album to be released by mail.

εθνικές και ευρωπαϊκή ετικέτα στα πλαίσια προγραμμάτων etwinnning!

Η πρώτη μου ευρωπαϊκή ετικέτα. στο έργο» Η γοργόνα της Μεσογείου.«Ευχαριστώ πολύ τις ιδρύτριες του έργου αλλά και όλους τους συνεργάτες .Πολλά συγχαρητήρια και στα υπέροχα παιδάκια μας !

Η πρώτη μου προσπάθεια σαν ιδρύτρια με τη Σταματία Γερονάτσιου σε έργο etwinnning  με τίτλο :Tα Χριστούγεννα της καρδιάς μας με γέμισε χαρά και ικανοποίηση .Ένα ταξίδι μοναδικό ,γεμάτο αγάπη ,επικοινωνία και συνεργασία .Ευχαριστώ τα υπέροχα παιδιά μου ,την μοναδική ομάδα των συνεργατών και την κ.Κουγιουρούκη για την πολύτιμη βοήθεια της !