«

»

Οκτ 01

MOOC «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά»

Βασικές πληροφορίες σχετικά με το MOOC

Επισκόπηση
Τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά»

 

Παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Έναρξη & Διάρκεια 19 Οκτωβρίου 2020 με 3 Δεκεμβρίου 2020
Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο, να αξιοποιήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με στόχο τη βέλτιστη παιδαγωγικά αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, το ΥΠΑΙΘ σε συνεργασία με το EUN προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά» προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν νέα εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των μεθόδων και θεμάτων διδασκαλίας είναι απαραίτητος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά, αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Το πρόγραμμα εξηγεί πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές τους.

Πιο αναλυτικά, στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα σημερινά ψηφιακά μέσα.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι Σκοπός: Η εμβάθυνση της γνώσης των συμμετεχόντων για τις τέσσερις βασικές δεξιότητες μάθησης και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία και μάθηση.

 

Στόχοι: με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 

Να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση για:

 

·         Τα 4Cs (Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα) και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το μέλλον

·         Το τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης

·         Το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση

 

Να είναι σε θέση να:

·         Εφαρμόσουν στην καθημερινή τους διδασκαλία καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης των 4C των μαθητών

·         Αναστοχαστούν σχετικά με τις πρακτικές τους και να αυτοαξιολογήσουν την παιδαγωγική ψηφιακή τους ικανότητα

·         Αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να υποστηρίξουν την προσωπική τους ανάπτυξη

·         Δημιουργήσουν και εφαρμόσουν το δικό τους καινοτόμο σχέδιο μαθήματος

·         Συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Κοινό-στόχος Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Μπορούν όμως να εγγραφούν και εκπαιδευτικοί άλλων βαθμίδων, αλλά και ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στο αντικείμενο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική τους σε επακόλουθες επιμορφώσεις και δραστηριότητες.

 

Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος Το πρόγραμμα διαρκεί 6,5 εβδομάδες και ισοδυναμεί με 30 ώρες διδασκαλίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την παρακολούθηση και προετοιμασία είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα.
Σύνοψη προγράμματος Η δομή του προγράμματος καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο ταξίδι της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας στην επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία.

 

Διδακτική ενότητα 1 – Συνεργασία: Δουλεύοντας μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

o   Εισαγωγή διδακτικής ενότητας

o   Συνεργατική μάθηση: Τι, γιατί και πώς;

o   Συνεργατική μάθηση με εκμάθηση βάσει έργου

o   Αξιολόγηση συνεργασίας

o   Το σχέδιο μαθήματός σας

o   Πρόσθετοι πόροι

 

Διδακτική ενότητα 2 – Επικοινωνία: Η δεξιότητα που χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

o   Εισαγωγή διδακτικής ενότητας

o   Επικοινωνία στην τάξη

o   Επικοινωνία με ψηφιακά μέσα

o   Αξιολόγηση επικοινωνίας

o   Πρόσθετοι πόροι

 

Διδακτική ενότητα 3 – Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα αμφισβήτησης ισχυρισμών

o   Εισαγωγή διδακτικής ενότητας

o   Κατανόηση της κριτικής σκέψης και διερεύνηση τρόπων για την ανάπτυξή της στους μαθητές

o   Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα

o   Κριτική σκέψη στην ψηφιακή εποχή

o   Αξιολόγηση κριτικής σκέψης

o   Πρόσθετοι πόροι

 

Διδακτική ενότητα 4 – Δημιουργικότητα: Η δεξιότητα ανατροπής των καθιερωμένων

o   Εισαγωγή διδακτικής ενότητας

o   Τι είναι η δημιουργικότητα και γιατί με αφορά;

o   Στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών

o   Ενσωμάτωση της δημιουργικότητας στην πρακτική της διδασκαλίας

o   Αξιολόγηση δημιουργικότητας

o   Πρόσθετοι πόροι

 

Διδακτική ενότητα 5 – Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

o   Εισαγωγή διδακτικής ενότητας

o   Σχεδιασμός του δικού μου καινοτόμου μαθήματος

o   Προβληματισμός, αυτοαξιολόγηση και μελλοντικά βήματα

 

Αξιολόγηση και πιστοποίηση Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα λάβουν μια ψηφιακή κονκάρδα και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Γλώσσα Ελληνική
Url https://mooc.edu.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων