Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Καραμπατάκη Αγγελική

Στοιχεία επικοινωνίας

[Οδός και αριθμός οδού]

[Πόλη]

[τηλέφωνο]

[e-mail]

[LinkedIn προφίλ]δυσλεξια3

Προσωπική περιγραφή

[Μια μικρή περιγραφή το πολύ των 40 λέξεων όπου αναφέρετε τη παρούσα σας επαγγελματική κατάσταση και για τι στοχεύετε.]

Δεξιότητες και Ικανότητες

[Όνομα δεξιότητας ή ικανότητας]

· [λεπτομέρειες για το πως μάθατε τη συγκεκριμένη δεξιότητα και/ή πως τη χρησιμοποιήσατε.]

[Όνομα δεξιότητας ή ικανότητας]

· [λεπτομέρειες για το πως μάθατε τη συγκεκριμένη δεξιότητα και/ή πως τη χρησιμοποιήσατε.]

[Όνομα δεξιότητας ή ικανότητας]

· [λεπτομέρειες για το πως μάθατε τη συγκεκριμένη δεξιότητα και/ή πως τη χρησιμοποιήσατε.]

[Όνομα δεξιότητας ή ικανότητας]

· [λεπτομέρειες για το πως μάθατε τη συγκεκριμένη δεξιότητα και/ή πως τη χρησιμοποιήσατε.]

Επιτεύγματα

· [Λεπτομέρειες επιτεύγματος].

· [Λεπτομέρειες επιτεύγματος].

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

· Πιο πρόσφατη [Όνομα πιστοποίησης, φορέας παροχής πιστοποίησης, χρόνος σπουδών].

· Η δεύτερη πιο πρόσφατη [Όνομα πιστοποίησης, φορέας παροχής πιστοποίησης, χρόνος σπουδών].

Ιστορικό εργασίας

[Μήνας και χρονιάπου ξεκινήσατε και τελειώσατε τη πιο πρόσφατη εργασία σας].

[Θέση που είχατε, όνομα επιχείρησης, τοποθεσία].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

[Μήνας και χρονιάπου ξεκινήσατε και τελειώσατε τη δεύτερη πιο πρόσφατη εργασία σας].

[Θέση που είχατε, όνομα επιχείρησης, τοποθεσία].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

· [Εργασίες, καθήκοντα, επιτεύγματα].

Ενδιαφέροντα

[Αναφέρετε χόμπυ ή ενδιαφέροντα που υποδεικνύουν θετικά χαρακτηριστικά ή ικανότητες που αποκτήσατε. Ιδανικά, αυτά θα συμπίπτουν με τα προαπαιτούμενα της θέσης που αιτείστε.]

Συστάσεις

· [Όνομα αυτού που σας έκανε τη σύσταση] – [θέση που έχει, τοποθεσία]

Τηλ.: [κινητό ή σταθερό] – [αριθμός], [κινητό ή σταθερό] – [αριθμός]

· [Όνομα αυτού που σας έκανε τη σύσταση] – [θέση που έχει, τοποθεσία]

Τηλ.: [κινητό ή σταθερό] – [αριθμός], [κινητό ή σταθερό] – [αριθμός]

Αφήστε μια απάντηση