Συνδέουμε δύο χάλκινες σφαίρες

Μια σφαίρα Σ1 μάζας m = 6,35είναι ηλεκτρικά ουδέτερη και φτιαγμένη από καθαρό χαλκό .
i) Αν η γραμμομοριακή μάζα του χαλκού είναι Μ = 63,5g/mol, ο αριθμός του Avogradro είναι NA = 6∙1023άτομα/mol και το φορτίο ενός ηλεκτρονίου είναι qe = -1,6∙10-19C, υπολογίστε το συνολικό αρνητικό και θετικό ηλεκτρικό φορτίο, που περιέχει αυτή η σφαίρα.

ii) Με κάποια μέθοδο, αφαιρούμε από τη σφαίρα Σ1 ένα μικρό μέρος του αρνητικού της φορτίου, την τοποθετούμε σε απόσταση r = 0,5m(διάκεντρος) από άλλη όμοια σφαίρα Σ2 Παρατηρούμε ότι δημιουργείται ελκτική δύναμη μεταξύ τους μέτρου F1 = 0,108N. Στη συνέχεια συνδέουμε για λίγο τις σφαίρες μεταξύ τους με ένα λεπτό μεταλλικό σύρμα, το αφαιρούμε και παρατηρούμε να δημιουργείται απωστική δύναμη μεταξύ τους μέτρου F2 = 0,036N.

α) Ποιο το είδος του αρχικού φορτίου κάθε σφαίρας;

β) Ποια ήταν τα αρχικά φορτία των σφαιρών αν |q1| > |q2| ;

γ) Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τα φορτία που βρήκατε στο ερώτημα (i) με αυτά του ερωτήματος (ii);

δ) Ποια τα τελικά φορτία των σφαιρών και πόσο ηλεκτρικό φορτίο διακινήθηκε;

Απάντηση 

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Προσοχή! Ακτίνες Χ

Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα άτομο του υλικού της ανόδου ενός σωλήνα Coolidge, που χρησιμοποιείται για παραγωγή ακτίνων Χ. Φαίνονται επίσης οι τροχιές δύο ηλεκτρονίων e1 και e2 που έφτασαν από την κάθοδο στην άνοδο με την ίδια κινητική ενέργεια και διήλθαν μέσα από αυτό το άτομο.

i) Ποιο από τα παρακάτω χημικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκε για το υλικό της ανόδου;

α)  74Ge32                      β) 74As33                        γ) 184W74

ii) Αν γνωρίζουμε ότι τα σημεία τήξης των παραπάνω υλικών είναι

α) θGe = 938,25 0C        β) θAs = 816,9 0C           γ) θW= 3.422 0C

ποιο υλικό θα χρησιμοποιούσαμε για την άνοδο; Γιατί;

iii)        1) Το σχήμα 1 αναφέρεται στον τρόπο που παράγεται το συνεχές ή το γραμμικό φάσμα;

2) Για τα μήκη κύματος λ1 και λ2 των δύο εκπεμπόμενων φωτονίων ισχύει

α) λ1 > λ2                      β) λ1 < λ2                      γ) λ1 = λ2

Συνέχεια 

Συνέχεια %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Το φως από το Proxima Centauri

Το κοντινότερο αστέρι στη Γη είναι το Proxima Centauri στον Αστερισμό του Κενταύρου (Proxima = Πλησιέστερο), απέχοντας από τη Γη d = 4,24 έτη φωτός. Φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σαν ένα μικρό ερυθρό αστέρι, όπως δείχνει η διπλανή φωτογραφία από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3∙108m/s.

i) Το έτος φωτός (light year) με ποια από τις παρακάτω τιμές θα μπορούσε να ισούται;
α) 9,46∙1015m    β) 9,46∙1015s     γ) 9,46∙1015m/s
Να αποδείξετε το ορθό της απάντησης.

ii) Αν το αστέρι εκραγεί αυτή τη στιγμή, το φως της έκρηξης θα το δούμε:
α) αμέσως, αφού θα είναι πολύ έντονο και λαμπερό.
β) μετά από 4,24 χρόνια.
γ) ποτέ αφού η απόσταση είναι αχανής και δε θα καταφέρει να φτάσει στη Γη.

iii) Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού του τηλεσκοπίου Hubble για το ερυθρό φως είναι
ηε = 1,51.
Όταν μια ακτίνα ερυθρού φωτός του Proxima Centauri φτάσει στο τηλεσκόπιο:
α) Τι χρώμα θα έχει μέσα στο γυαλί; Τι καθορίζει αυτό το χρώμα;
β) Ποια θα είναι η ταχύτητα αυτής της ακτίνας  μέσα στο γυαλί;
γ) Αν η ακτίνα προσπίπτει πλάγια στην – θεωρούμενη επίπεδη – επιφάνεια του γυαλιού, σχεδιάστε τη διαθλώμενη ακτίνα στο παρακάτω σχήμα, καθώς και τις γωνίες:
πρόσπτωσης θπ , διάθλασης θδ και εκτροπής θε.

Συνέχεια  ή

Συνέχεια %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Ο ενεργειακός ρόλος του μαύρου κουτιού

Στο σχήμα βλέπουμε ένα τμήμα ΑΒ ενός κυκλώματος. Οι αντιστάσεις είναι R1 = 3Ω, R2 = 4Ω και R3 = 5Ω, ενώ το ρεύμα Ι3 = 2Α. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι VA – VB = 34V. Μέσα στο μαύρο κουτί, μπορεί να υπάρχει πηγή ή αντιστάτης.

α) Κάποιος ισχυρίζεται ότι οι αντιστάσεις R2 και Rείναι συνδεδεμένες παράλληλα και ο συνδυασμός τους σε σειρά με την R1Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό τον ισχυρισμό; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
β) Υπολογίστε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1.
γ) Βρείτε την ισχύ που προσφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στο τμήμα ΑΒ του κυκλώματος.
δ) Το ηλεκτρικό δίπολο που βρίσκεται μέσα στο μαύρο κουτί προσφέρει ή απορροφά ενέργεια στο κύκλωμα; Ποιος είναι ο ρυθμός προσφοράς ή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του διπόλου μέσα στο κουτί;
ε) Ποια είναι η διαφορά δυναμικού VΔ – VΒ στα άκρα του μαύρου κουτιού;
στ) Για καθηγητές
Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα κλειστό κύκλωμα, που να επαληθεύει τα συμπεράσματά σας;

Απάντηση 

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Ένα κύκλωμα με μεγάλη μεταβλητή αντίσταση

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος η αντίσταση Rx είναι μεταβλητή (ροοστάτης). Ας υποθέσουμε ότι οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από R0 ως ∞.
Η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r, για την οποία ισχύει r << R << R0.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λάθος; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
α) Η διαφορά δυναμικού στην αντίσταση R παραμένει σχεδόν σταθερή καθώς μεταβάλλουμε την Rx.
β) Το ρεύμα που διαρρέει την Rx είναι σχεδόν σταθερό καθώς μεταβάλλουμε την Rx.
γ) Το ρεύμα Ι, που διαρρέει την πηγή εξαρτάται από την Rx.
δ) Το ρεύμα Ι, που διαρρέει την πηγή ικανοποιεί πάντα τη σχέση  Ι > Ε/(R+r).

Απάντηση(Word)

Απάντηση(Pdf)

Πατώντας ένα πλήκτρο…

Στο πληκτρολόγιο κάποιων laptop, κάτω από κάθε πλήκτρο υπάρχει ένας πυκνωτής, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Ο οπλισμός Α συνδέεται με το πλήκτρο, ο οπλισμός Β είναι σταθερός και ανάμεσά τους υπάρχει ελαστικό μονωτικό υλικό. Το τροφοδοτικό του laptop δημιουργεί σταθερή τάση V0 ανάμεσα  στους δύο οπλισμούς. Πριν πατήσουμε το πλήκτρο, η απόσταση ανάμεσα στους οπλισμούς είναι l0, η σχετική διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού υλικού ε, το εμβαδό κάθε οπλισμού S και η χωρητικότητα του πυκνωτή C0. Όταν πατήσουμε το πλήκτρο, η απόσταση ανάμεσα στους οπλισμούς γίνεται l0/2.

i) H χωρητικότητα του πυκνωτή μετά το πάτημα του πλήκτρου γίνεται

Συνέχεια (Word)

Συνέχεια (Pdf)

Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα 2018

 

Όσοι θέλετε επιπλέον ασκήσεις σε ένα απαξιωμένο στην Ελλάδα (μόνο) μάθημα, πατήστε την εικόνα…

Οι τίτλοι των ασκήσεων, αν τοποθετηθούν σε μηχανή αναζήτησης οδηγούν στο συγγραφέα, του οποίου είναι πνευματική ιδιοκτησία.

Πηγή: Ylikonet.gr

 

Ηλεκτρικό Πεδίο 2021 – Ylikonet.gr

Μετά την απαξίωση του μαθήματος της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου, μερικές Ασκήσεις για την τιμή των όπλων…Πατήστε την εικόνα

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

30/9/1922: Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Έβρο.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων