ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

Η αποψίλωση των δασών, η κλιματική αλλαγή, τα εισβολικά παράσιτα και νέες ασθένειες έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δέντρα να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να τα σώσουν, αλλά δεν μπορούν να προστατεύσουν κάθε δασική έκταση. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τη γενετική ποικιλότητα πολλών δασικών ειδών στην Ευρώπη.
Η Ε.Ε. χρηματοδότησε ερευνητικό πρόγραμμα αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την τεκμηρίωση της γενετικής ποικιλομορφίας των δασών της Ευρώπης. Ο τίτλος του έργου είναι GenTree (Βλέπε για όλα τα στοιχεία http://www.gentree-h2020.eu/). Στο έργο συμμετέχουν ερευνητές από 14 χώρες (από την Ελλάδα το Α.Π.Θ, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Φ. Α. Αραβανόπουλος). Δείγματα DNA έχουν μελετηθεί από 12 σημαντικά είδη δέντρων σε όλη την Ευρώπη.
Conifers: Abies alba, Picea abies, Pinus cembra, Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Taxus baccata
Broadleaves: Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus nigra, Quercus petraea
Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν (27-31/1/2020) σε συνέδριο για τη δασική γενετική στην Αβινιόν της Γαλλίας. Η βάση δεδομένων θα παρέχει σταθερή πληροφόρηση για την καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της γενετικής ποικιλότητας και της αυξημένης προσαρμογής και ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών δασών.
https://www.facebook.com/konstantinos.triantaphyllidis/posts/1025581634488179

Αφήστε μια απάντηση