1 Απρ 2013

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Συντάκτης: ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΡΑΤHΓΗΣΗ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι», τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στην εργασία, την εκπαίδευση και το δικαίωμα στην παροχή στέγης.
Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι  δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση είτε από τους συμπολίτες τους είτε από  το ίδιο το κράτος. Έτσι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες  περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα ορισμένων κοινωνικών ομάδων παραμελούνται ή  καταπατούνται. Συνεπώς η ζωή αυτών των ανθρώπων υποβαθμίζεται. Ποιά είναι όμως αυτά τα βασικά δικαιώματα που  τόσοι άνθρωποι στερούνται; Πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα  οποία είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι , τα οποία περιλαμβάνουν αστικά,  πολιτικά αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα.


Άρθρο 1 ‘Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
Άρθρο 2 Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.
Άρθρο 3 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.
Άρθρο 4 Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
Άρθρο 5 Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.
Άρθρο 6 Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.
Άρθρο 7 ‘Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. ‘Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.
Άρθρο 8 Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.
Άρθρο 9 Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.
Άρθρο 10 Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.
Άρθρο 11 1.Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
2.Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.
Άρθρο 12 Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.
Άρθρο 13 1.Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2.Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.
Άρθρο 14 1.Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.
2.Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.
Άρθρο 15 1.Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
2.Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.
Άρθρο 16 1.Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
2.Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.
3.Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.
Άρθρο 17 1.Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2.Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.
Άρθρο 18 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.
Άρθρο 19 Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.
Άρθρο 20 1.Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.
2.Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.
Άρθρο 21 1.Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2.Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3.Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.
Άρθρο 22 Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Άρθρο 23 1.Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία.
2.’Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3.Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
4.Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων το
Άρθρο  24 Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 25 1.Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. ‘Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
2.Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. ‘Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.
Άρθρο 26 1.Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
2.Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
3.Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.
Άρθρο 27 1.Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.
2.Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.
Άρθρο 28 Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.
Άρθρο 29 1.Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2.Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3.Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 30 Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

Συχνά όμως βλέπουμε πως πολλά από τα παραπάνω δικαιώματα  καταπατιούνται. Τα αίτια αυτής της καταπάτησης  είναι ποικίλα. Πολλές φορές οι υπερδυνάμεις υποκινούμενες από διάφορα οικονομικά,  στρατιωτικά ή πολιτικά συμφέροντα, δε διστάζουν να προκαλέσουν πολέμους, να διασπείρουν απειλές και εκβιασμούς, και να διεγείρουν  έριδες και συγκρούσεις μεταξύ των λαών, προκειμένου να υλοποιήσουν  τους στόχους τους. Έτσι καταπιέζουν τους αδύναμους, τους  εκμεταλλεύονται και τους στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματα τους. Επιπλέον ο άνθρωπος έχει την τάση να σκέφτεται το προσωπικό του κέρδος, λειτουργώντας απάνθρωπα και εκμεταλλευόμενος τους αδύναμους όπως οι  γυναίκες και τα παιδιά.
Άλλο αίτιο είναι και οι κακές συνθήκες ζωής π.χ ανεργία,  φτώχια, οικονομική κρίση, οι οποίες αποτελούν από μόνες τους καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Επίσης η τάση του ανθρώπου προς τον καταναλωτισμό στις μεγαλουπόλεις οδηγεί στην αλλοτρίωση της ζωής και  ακυρώνει την ανθρωπιά και την ζεστασιά στις σχέσεις. Σημαντικός παράγοντας είναι και η απουσία τόλμης, θάρρους και αποφασιστικότητας  των ηγετών να συγκρουστούν με ισχυρά συμφέροντα για να λύσουν σοβαρά  προβλήματα. Από την άλλη η αδιαφορία των πολιτών για τα κοινά, οι  οποίοι αντιδρούν μόνο όταν οι ίδιοι γίνουν θύματα, αφήνει χώρο στους  επιτήδειους να δρουν ανεξέλεγκτα. Επιπλέον τα αυταρχικά καθεστώτα και  οι αλαζόνες ηγέτες τους αποτελούν ένα διαχρονικό παράγοντα του  προβλήματος. Παραβιάζουν τις ατομικές ελευθερίες, αναιρώντας  τα  πολιτικά δικαιώματα, ασκώντας βασανιστήρια, φυλακίζοντας, δολοφονώντας κ.α


Τα Μ.Μ.Ε( μέσα μαζικής ενημέρωσης) έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο στο  πρόβλημα. Χρησιμοποιούνται ως μοχλοί για την εξυπηρέτηση συμφερόντων,  αναιρούν την κρίση των ανθρώπων, τους χειραγωγούν και οδηγούν στη μισαλλοδοξία και το δογματισμό. Ακόμη συμβάλλουν στη μαζικοποίηση του πολιτισμού και την αλλοίωση της  εθνικής φυσιογνωμίας και ταυτότητας των λαών.

Φαινόμενα σύγχρονων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Υποσιτισμός, Πείνα, Φτώχεια, Στέρηση, Εξαθλίωση σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
Κοινωνικός ρατσισμός: περιθωριοποίηση ευπαθών ομάδων, όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, τοξικομανών, ασθενών του AIDS κτλ. / ανισότητα των δυο φύλων στον οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό χώρο.
Παιδική εργασία
Φυλετικός και εθνικός ρατσισμός / εθνικισμός
Καταπίεση εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων
Απάνθρωπη μεταχείριση και εκμετάλλευση προσφύγων: άθλιες βιοτικές συνθήκες, καθεστώς «εργασιακής δουλείας», μαζικές απελάσεις (καταστροφικές κυρίως για τους πολιτικούς πρόσφυγες)
Βία, εγκληματικότητα, πόλεμοι, πυρηνικοί εξοπλισμοί, τρομοκρατία
Ιμπεριαλισμός των ισχυρών κρατών: εδαφικός, οικονομικός, πολιτιστικός → οικονομική και πολιτιστική κυριαρχία των ισχυρών κρατών, οικονομική εξάρτηση των μικρών κρατών, πολιτιστική αλλοτρίωσή τους / παγκόσμια μαζοποίηση
Δικτατορικά / στρατοκρατικά, θεοκρατικά καθεστώτα: στέρηση θεμελιωδών συνταγματικών ελευθεριών, διώξεις – βασανιστήρια – φυλακίσεις πολιτών για πολιτικές πεποιθήσεις, λογοκρισία
Αναξιοκρατία, ευνοιοκρατία, παραβίαση της ισονομίας
Ελλιπής κοινωνική ασφάλιση
Αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (κατασπατάληση φυσικών πόρων, μόλυνση υδρόσφαιρας, ρύπανση και μόλυνση του εδάφους κτλ.)
Παραπληροφόρηση και προπαγάνδα (κυρίως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας) που στοχεύει στη χειραγώγηση των μαζών: ελεγχόμενη σκέψη των μαζών από πολιτικές και οικονομικές εξουσίες / σύγχρονοι μηχανισμοί εξανδραποδισμού
Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
Εκμετάλλευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εταιρείες ή και κρατικές υπηρεσίες με την αρωγή των νέων τεχνολογιών
Ασύδοτη λειτουργία του διαδικτύου: διακίνηση προσωπικών δεδομένων, πορνογραφία – εμπόριο σώματος και οργάνων κτλ.
Πληροφοριακή ανισότητα στον παγκόσμιο χώρο αλλά και στο εσωτερικό των ανεπτυγμένων κοινωνιών (πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας)
Κίνδυνοι των ανακαλύψεων της βιοϊατρικής: κλωνοποίηση του ανθρώπου, ευγονικοί σκοποί, βιολογικός ρατσισμός κτλ.
Αντιανθρωπιστική χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας, π.χ. η αξιοποίηση ανθρωπιστικών επιστημών στους μηχανισμού προπαγάνδας (ψυχολογία στη διαφήμιση), οι πυρηνικοί εξοπλισμοί κτλ.


Με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ασχοληθεί  διάφορα δικαστήρια και οργανώσεις τόσο σε ευρωπαϊκό τόσο και σε εθνικό  επίπεδο. Η διεθνής αμνηστία είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που συνεργάζεται με την ευρωπαϊκή ένωση και έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί για  τους ανθρώπους της Γης, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και  ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, ιδεολογίας, θρησκευτικού δόγματος, χρώματος, φυλής, φύλου, ηλικίας, κ.τ.λ. Σκοπός της είναι η διεξαγωγή έρευνας για την πρόληψη και καταστολή των παραβάσεων αυτών που  πλήττουν ιδιαίτερα τη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, την  ελευθερία της συνείδησης και της έκφρασης, καθώς και η αποτροπή κάθε διάκρισης. Η ελληνική επιτροπή της διεθνούς αμνηστίας ιδρύθηκε το 1976  και αριθμεί σήμερα περισσότερα από 2000 μέλη.

Επιπλέον, έχει ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης είναι δεσμευτικές και το Δικαστήριο έχει την δυνατότητα να επιδικάσει  αποζημίωση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να φέρουν υποθέσεις εναντίον  άλλων κρατών μελών, αν και αυτή η δυνατότητα σπάνια χρησιμοποιείται.

Ωστόσο το θέμα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι  κάτι που μας αφορά όλους ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, γιατί όσο κι αν αυτό μας φαίνεται τώρα περίεργο  κάποια στιγμή ίσως έλθουμε εμείς στην θέση αυτών των ανθρώπων και χρειαστούμε τη συμπαράσταση και την υποστήριξη των συνανθρώπων μας. Είναι καθήκον όλων  μας να διαφυλάξουμε την ενότητα μας και να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο μας με αλληλοσεβασμό και συνεργασία.

Παπανικολάου Α. & Σάλτα Ε.

7 Σχόλια προς “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ”

 1. nasiopould είπε:

  Ως άνθρωποι πρέπει να να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας, να νιώθουμε ελεύθεροι πνευματικά, να είμαστε προικισμένοι με λογική και συνείδηση και να συμπεριφερόμαστε αδελφικά προς τον συνάνθρωπο μας.

 2. aggelosoik είπε:

  Ωραίο άρθρο και σκέψεις με τις οποίες συμφωνώ, αν όχι πλήρως στο μέγιστο, και ελπίζω να γράψετε και άλλα άρθρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλα και με αυτούς που τα καταπατούν!

 3. xintaraale είπε:

  Αναμφίβολα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εύκολο να καταγραφούν και να ειπωθούν όμως το δύσκολο είναι να εφορμόστουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων,αφού σήμερα παρατηρείτε καταπάτηση αυτών ανά τον κοσμό κυρίως στον τριτο κόσμο. Τα παραδείγματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιώματων στις υποανάπτυκτες χώρες ειναι πολλά όμως αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο και στις αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες καθώς πολλές κοινωνικές ομάδες αδικούνται.

 4. nikolaouka είπε:

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ3 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ.ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ…

 5. spyrougeor είπε:

  Συμφώνω απόλυτα με το συγκεκριμένο άρθρο ολοι οι άθρωποι ειναι ίσοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και ίσες ευκαιρίες!Για ενα κόσμο πιο δημοκρατικό με ενεργούς πολίτες με συνείδηση και ελευθερία έκφρασης απόψεων!!!

 6. papastolon είπε:

  Πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί καθημερινά την κοινωνία μας συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις σας αλλά πρέπει οχι μόνο να καταγράφονται αλλά να δούμε στην πράξη τους συνανθρώπους μας να σέβονται τα δικαιώματα τον άλλων ανθρώπων.Πάντος κάνετε πολύ σημαντική δουλειά σας εύχομαι καλή συνέχεια!!!!
   

 7. saltaeirin είπε:

  ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ…ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, Η ΜΗΠΩΣ ΟΔΗΓΕΙ??? ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ…..

Αφήστε μια απάντηση