Απρ 08

Η δημοκρατία της Αθήνας του 5ου αι. π.Χ.

 

Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία Τάξη: Α΄ ΓυμνασίουΕκτιμώμενη διάρκεια: 2 ώρες

 

Ένταξη στο ΠΣ:
Το σενάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, όπου προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας « Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ. ,  Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Η λειτουργία του πολιτεύματος»

 

Σκοπός:
• Ανάπτυξη κριτικής και ιστορικής σκέψης του μαθητή.
• Συνειδητοποίηση ότι για τη γνώση και κατανόηση κάθε κοινωνίας αναγκαία προϋπόθεση είναι η μελέτη όλων των πτυχών της (πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, κτλ.).
• Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να επιλέγουμε και να αξιολογούμε κριτικά τις ιστορικές πηγές.

·  Συνειδητοποίηση της τεράστιας σημασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος για την ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα πεδία δράσης των πολιτών διαχρονικά.
 

Στόχοι:

– Να εκτιμήσουν οι μαθητές τη σημασία της διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα και να επεξεργαστούν τα χαρακτηριστικά του.
– Να φτάνουν στη γνώση με τη διερεύνηση και να γνωρίσουν τη δημιουργική σκέψη.
– Να ερευνούν στο Διαδίκτυο και σε λογισμικά με κριτική αναζήτηση.
– Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.

 

 

 Συνοπτική περιγραφή: Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας επιχειρεί να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τον καθοριστικό ρόλο της δημοκρατίας σε όλες της πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου της Αθήνας.

Οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν  τις γνώσεις που ήδη απέκτησαν στην α΄βάθμια εκπαίδευση  και να αφομοιώσουν & να επεξεργαστούν το υλικό που θα λάβουν από συγκεκριμένες πηγές.

Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος μαθητών από τον εκαπιδευτικό, θα γίνει με  εικονικές επισκέψεις …

Επίσης,  οι μαθητές  θα λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδα και ενός ευρύτερου συνόλου, της τάξης, επομένως θα συνεργαστούν όλες οι ομάδες ώστε να επιτύχουν τους στόχους της όλης διαδικασίας (εποικοδομιστική θεωρία).

Το σενάριο θα υλοποιηθεί στην τάξη, στο εργαστήριο πληροφορικής και στην αίθουσα προβολών.

Οι μαθητές θα εργαστούν σε τετραμελείς ομάδες με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός προκαλεί το ενδιαφέρον, εμψυχώνει τους μαθητές, διευκρινίζει, καθοδηγεί και συντονίζει τις ομάδες σε λειτουργικό και αποτελεσματικό σύνολο.
Διαδικασία, Επεξεργασία διαδικτυακού υλικού:

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες και αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Μια μέρα στην Εκκλησία του Δήμου…
2. Γίνε Ηλιαστής …

3. Περπατάς στην Αγορά των Αθηνών…
4. Αναλαμβάνεις μια Τριηραρχία…

5. Είσαι οικιακός δούλος…
Οι  προτεινόμενες δραστηριότητες επιδιώκουν τη βιωματική προσέγγιση της δημόσιας και κοινωνικής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής (π.χ. Εκκλησία του Δήμου, Αγορά, Δικαστήρια, κατοικίες κτλ).

 

 

  • Υλικοτεχνική υποδομή / εργαλεία: βιβλία, υπολογιστές, λογισμικά, διαδίκτυο, προβολέας

 

  • Πηγές, Πληροφοριακό υλικό:

 

-Επιλεγμένες πληροφορίες από τη σελίδα…
http://www.ysma.gr/static/files/PERIPATOS_GR.pdf

 

-Πάμε πίσω στον χρόνο…..

http://www.ysma.gr/static/files/PAME_EKPAID_GR.pdf

 

Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη

http://acropolis-virtualtour.gr/el.html

 

Εικονική επίσκεψη στο Μουσείο

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/acropolis-museum

 

Παιχνίδια στο Μουσείο της Ακροπόλεως

http://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/

 

Στην αρχαία Αγορά

https://www.youtube.com/watch?v=ssbNi0c7RAI

 

Υπ. Πολιτισμού: Η Αγορά της Αθήνας

https://www.youtube.com/watch?v=mbBcuj1a6H4

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα διερευνήσουν σε ιστορικές πηγές στο διαδίκτυο και σε λογισμικά, τη σημασία της διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.Θα συνθέσουν τεκμηριωμένο ιστορικό ψηφιακό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου. 

–   Οι δραστηριότητες επιδιώκουν:
• να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες διερεύνησης ενός θέματος με λογισμικά αλλά και με εργαλεία του διαδικτύου
• να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση ιστορικών πηγών
• να ασκηθούν στη συνεργατική καταγραφή της ιστορικής πληροφορίας
• να αναπαραστήσουν την ιστορική πληροφορία με ποικίλους τρόπους και, τέλος,
• να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέσα από τα εργαλεία των ΤΠΕ.

 

 

  • Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση:

Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται από τις εργασίες/ασκήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Επίσης, αξιολογείται από τον καθηγητή η ομαδική δραστηριότητα στο σύνολό της.

Συγκεκριμένα,
Αξιολογούνται η ανάδειξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων, η αποτελεσματική συνεργασία κάθε ομάδας, η εύστοχη και επαρκής απάντηση των ερωτημάτων στα φύλλα εργασίας, καθώς και η παρουσίαση του κάθε θέματος.

Η αυτοαξιολόγηση θα προκύψει από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, όπου όλοι οι μαθητές καταθέτουν σε τι τους ωφέλησε η εμπειρία αυτή, τι θα κρατούσαν και τι θα άλλαζαν μελλοντικά σε παρόμοια υλοποίηση.

 

 

  Ενδεικτικά φύλλα εργασίας :

 

Φύλλο εργασίας 1

Για τις ομάδες 1 και 2

Εργασία α. Δημιουργήστε στον  παρακάτω πίνακα  ένα γλωσσάρι των

                     κοινωνικών ομάδων της κλασικής Αθήνας (1η διδακτική ώρα):

1. Αθηναίοι   πολίτες  Ήταν …
2. Μέτοικοι  Ήταν …
3. Δούλοι  Ήταν …

Εργαλεία: σχολικό βιβλίο της Ιστορίας.

 

Εργασία β.  Συμπληρώστε με ΝΑΙ / ΟΧΙ τα δικαιώματα της κάθε κοινωνικής ομάδας(1η διδακτική ώρα):

Δικαιώματα
Πολιτικά Συμμετοχή στην εκκλησία του δήμου Αξιώματα Περιουσία
1. Αθηναίοι     πολίτες
2. Μέτοικοι
3. Δούλοι

Εργαλεία: σχολικό βιβλίο της Ιστορίας.

 

Εργασία γ. Δημιουργήστε στους  παρακάτω πίνακες  ένα γλωσσάρι των πολιτειακών θεσμών και  των λειτουργιών που σας δίνονται (1η διδακτική ώρα):

Πολιτειακοί θεσμοί Ήταν…
Εκκλησία του Δήμου          
Ηλιαία                                 

Εργαλεία: σχολικό βιβλίο της Ιστορίας.

Λειτουργίες Ήταν…
Τριηραρχία            
Γυμνασιαρχία       
Χορηγία                 

Εργαλεία: σχολικό βιβλίο της Ιστορίας.

 

Εργασία δ: Ετοιμάστε μια παρουσίαση ppt των παραπάνω πινάκων για να την παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας (2η διδακτική ώρα – στο εργαστήριο πληροφορικής).

Εργαλεία: ηλεκτρονικοί υπολογιστές-λογισμικό-διαδίκτυο.

 

 

Φύλλο εργασίας 2

 Για τις ομάδες 3 και 4

– Περιγράψτε σκηνές της δημόσιας ζωής ενός Αθηναίου πολίτη, στην Εκκλησία του Δήμου, στην Ηλιαία, στην Αγορά. (1η διδακτική ώρα):

– Παρουσιάστε τις υποχρεώσεις / καθήκοντα των κοινωνικών ομάδων.

Πληροφορίες:

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index_polis.html

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index_polis.html

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html

–   Ετοιμάστε μια παρουσίαση ppt για να την παρουσιάσετε στην τάξη σας. (2η διδακτική ώρα).

Εργαλεία: ηλεκτρονικοί υπολογιστές-λογισμικό-διαδίκτυο.

Ακολουθεί παρουσίαση των εργασιών και συζήτηση με θέμα τις σχέσεις (ομοιότητες- και διαφορές ) που υπάρχουν στη δημόσια ζωή της κοινωνίας στην Αθήνα την εποχή του Περικλή με τη δική μας.

 

Ø     Υλικό για μελέτη:Για την εμπέδωση της ύλης στο Ε΄κεφάλαιο «Η Ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.)α. να επισκεφθείτε τις σελίδες:http://ime.gr/chronos/gr

https://www.youtube.com/watch?v=Fp12J-2GWk0

http://www.ime.gr/CHRONOS/05/gr/society/index.html

 

β. μελετήστε :

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/330leitourgies.html

 

και δ. κάνετε επανάληψη με 2 ενδιαφέροντα παιχνίδια:

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/mod/game/view.php?id=148141

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/mod/game/view.php?id=148319

 

Μαρ 25

Ο Δούναβης της Βουδαπέστης

Μαρ 06

«DAS/Το χοροθέατρο στην υποχρεωτική εκπαίδευση –ο χορός ενώνει, συγκρατεί, παρηγορεί-»

Το εκπαιδευτικό έργο-πρόγραμμα «DAS/Το χοροθέατρο στην υποχρεωτική εκπαίδευση –ο χορός ενώνει, συγκρατεί, παρηγορεί» υλοποιείται και φέτος στα σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος την Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη, Χορογράφο, Πανεπιστημιακό.

 

Word Cloud 1

Το έργο αφορά  στην προσπάθεια εισαγωγής δραστηριοτήτων  της τέχνης του χορού και του χοροθεάτρου στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Σχολείο Δημοτικό και Γυμνάσιο) για την αποδοχή, αγάπη και ευδοκίμηση θετικών απόψεων απέναντι στο σώμα και την θεμελίωση μιας σχέσης με την τέχνη του χορού και χοροθεάτρου, ως αρχή για τον πολιτισμό της επικοινωνίας, του ενδιαφέροντος και της αλληλεγγύης.
Με τρόπο δημιουργικό (τρόπος ο οποίος  υπερασπίζεται τον ενεργητικό ρόλο του προσώπου στη μάθηση) προσδιορίζεται το «τι» (ο δάσκαλος προσφέρει μαζί με το θέμα βασικές πληροφορίες γι’ αυτό και οργανώνει τη μαθησιακή κατάσταση) και από τα παιδιά ερευνάται το «πώς»,  μέσα από τις δραστηριότητες των  βασικών κινήσεων, τη δομή της κίνησης, του παιχνιδιού  στο χώρο και το χρόνο, της κινητικής μετάφρασης των λέξεων, με ιδιαίτερη την  αξία των εναλλακτικών οπτικών που μπορούν να προκύψουν για κάθε θέμα.
Η γνώμη του άλλου, η διαφορετική θεώρηση του κόσμου, είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό χαρακτηριστικό της τέχνης.
Για τα παιδιά  η κατανόηση της υποκειμενικής ματιάς, κάθε μέλους της ομάδας κι η ενίσχυση της συνεργατικής και συναισθητικής στάσης πλουτίζει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζεται  κριτικά η κοινωνική πραγματικότητα και δημιουργεί την αρχή για έναν πολιτισμό που ενώνει, συγκρατεί και παρηγορεί τον άνθρωπο .

 

 

Ιαν 27

Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ;

Μάνος Χατζιδάκις – Νίκος Γκάτσος – Αλίκη Καγιαλόγλου

Ιαν 24

Οι μαθήτες του 5ου ΓΕΛ Πάτρας «Νοιάζονται και Δρουν»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Nοιάζομαι και Δρω», στο οποίο συμμετέχει το 5o ΓΕΛ , αποφασίσαμε με τους μαθητές μας να μεταδώσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού, ένα μήνυμα αγάπης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Στόχος μας να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για το θέμα της εθελοντικής προσφοράς Μυελού των Οστών.

Η δράση μας θα ξεκινήσει με την διαδικτυακή συμπλήρωση ερωτηματολογίων με θέμα: «Τι γνωρίζετε για τη δωρεά μυελού των οστών;». Στόχος μας να διερευνήσουμε τους προ ιδεασμούς, τις τυχόν παρανοήσεις αλλά και τους φόβους που πολύ πιθανόν να υπάρχουν γύρω από το τόσο ευαίσθητο θέμα της δωρεάς και  μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετική εφόρμηση ώστε να ενδιαφερθούν οι μαθητές μας να μάθουν περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό. Η ομάδα μας βασιζόμενη σε γνώσεις που αποκόμισε από τη μελέτη του σχετικού κεφαλαίου της Βιολογίας Α΄ Λυκείου αλλά και από βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, θα μπορέσει στη συνέχεια να συμβάλλει σε μια πρώτη ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους και γιατί όχι και των συγγενών τους. Αυτό θα επιτευχθεί  μέσω της κατασκευής αφίσας αλλά και απλών ενημερωτικών φυλλαδίων, που θα μοιραστούν στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η ενημερωτική συνάντηση που προγραμματίζουμε με τους εκπροσώπους του «Χάρισε Ζωή», που αποτελεί Κέντρο Ενημέρωσης και προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ). Θα γίνουν λοιπόν οι μαθητές μας εθελοντές δράσης και πολλαπλασιαστές της ιδέας του εθελοντισμού, ώστε όταν θα ενηλικιωθούν, τόσο οι ίδιοι όσο και συμμαθητές τους, να γίνουν συνειδητοί δότες, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων!

Ιαν 23

Σουίνγκ: Η μουσική της αντίστασης που λάτρεψε η νεολαία και απαγόρευσαν οι Ναζί

Ιαν 23

Το πολίτευμα της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα

Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.)           Κεφ. 5 

2. – Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται

    – Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα

Στην πολιτική ζωή της Αθήνας, μετά τη λήξη των Περσικών πολέμων, κυριαρχούν δύο ανταγωνιστικά πολιτικά κόμματα, το αριστοκρατικό και το δημοκρατικό. Το πολίτευμα – όπως αρχικά το οργάνωσε και θεμελίωσε ο Κλεισθένης-  εξελίσσεται συνεχώς, σταδιακά χάνει το συντηρητικό του χαρακτήρα και γίνεται περισσότερο δημοκρατικό. Τα πολιτικά πρόσωπα, όσο ισχυρά και αν είναι, υποτάσσονται στις αποφάσεις του συνόλου.

Οι κύριοι εκπρόσωποι της νέας πολιτικής γενιάς, ο Κίμων και ο Περικλής ανήκουν σε αντίπαλες πολιτικές μερίδες και δέχονται να είναι  οι προικισμένοι υπηρέτες της πολιτικής κοινότητας.  Ο Περικλής δεν είναι παρά ο πρώτος ανάμεσα στους πολίτες  και παρόλο που συγκέντρωσε στα χέρια του για πολλά χρόνια μεγάλη εξουσία, ποτέ δεν παραβίασε τις αρχές της δημοκρατίας.

Ο Περικλής ήταν γόνος του παλαιού γένους των Αλκμεωνιδών και μαθητής του φιλόσοφου Αναξαγόρα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στον πολιτικό ορίζοντα της Αθήνας στο πλευρό του Εφιάλτη, του ηγέτη του δημοκρατικού κόμματος, το 462 π.Χ. Ως αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος, ο Περικλής θα αρχίσει να εφαρμόζει το προσωπικό του πολιτικό πρόγραμμα. Για τον Περικλή δημοκρατία σημαίνει ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο αλλά συγχρόνως και δυνατότητα για όλους να διάγουν μια άνετη ζωή. Καθιερώνει τη μισθοφορία, ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης για τους απορότερους, ώστε να μπορούν, απερίσπαστοι, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου και να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ακόμη και οι φτωχότεροι είχαν τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν πολιτειακά αξιώματα. Επιπλέον, η Πολιτεία αναπτύσσει θεσμούς κοινωνικής προστασίας και πληρώνει, για τους απόρους, το αντίτιμο του εισιτηρίου τους για την είσοδό τους στο θέατρο (θεωρικά χρήματα). Ακόμη, ο Περικλής συλλαμβάνει το σχέδιο της ανοικοδόμησης μεγάλων δημόσιων έργων, τα οποία θα προσφέρουν εργασία σε πολλούς και θα αλλάξουν την όψη της πόλης. Η πόλη της Αθήνας θα μεταμορφωθεί.

 

 

Ιαν 23

Η ζωή της γυναίκας στην Αθήνα της αρχαιότητας

Η κοινωνική ζωή της γυναίκας στην Αθήνα
Στο κοινωνικό πεδίο οι Αθηναίες συμμετείχαν στις κυριότερες θρησκευτικές γιορτές της πόλης. Στα Λήναια και στα Ανθεστήρια προς τιμήν του Διονύσου.  Συμμετείχαν επίσης στην μεγάλη πομπή των Παναθηναίων που ήταν η λαμπρότερη γιορτή των αρχαίων Αθηνών προς τιμήν της πολιούχου θεάς Αθηνάς. Όλο το χρόνο, τέσσερις κοπέλες από καλές οικογένειες της Αθήνας, ύφαιναν το ιερό πέπλο που ήταν κεντημένο με σκηνές από τη Γιγαντομαχία. Έπειτα, το πέπλο μεταφερόταν γύρω-γύρω στην πόλη πάνω σε ένα όχημα-πλατφόρμα με μορφή καραβιού και ακολουθούσε η μεγαλοπρεπής εορταστική πομπή.

Διάβασε περισσότερα »

Δεκ 06

Μουσική και Μουσικοί : Hindi Zahra “Beautiful Tango”

Η Hindi Zahra, γεννημένη στο Μαρόκο από μητέρα Τυνήσια και  Γάλλο πατέρα,  ζει και δημιουργεί στο Παρίσι, διατηρώντας πάντα στενή σχέση με την Τυνησία.

Το 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο της album, “Handmade”,  με πρώτο τραγούδι το “Beautiful Tango”.

Handmade_cover

 

Η ρυθμική βάση των τραγουδιών της  έχει έντονες ethnic επιρροές, ενώ οι μελωδίες της είναι δυτικότροπες. Τραγουδάει κυρίως στα αγγλικά, αλλά και στα βερβερικά, τη γλώσσα της πατρίδας της και σπανιότερα στα γαλλικά.

Όλα ξεκινούν με το ρυθμό. «Είναι σαν την καμήλα, αυτό το πανέμορφο ζώο.Έχει τον δικό της ρυθμό, αλλά ο ρυθμός της είναι γεμάτος δύναμη. Αυτόν τον ρυθμό έψαχνα. Έχω εμμονή με τα κρουστά. Ακούω έναν ρυθμό από το Πράσινο Ακρωτήρι και αμέσως θέλω να το ακούσω στον παραδοσιακό λαϊκό ήχο του Μαρόκο.» λέει η Hindi Zahra.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 η Hindi Zahra  στην Αθήνα.

Πηγή: http://www.elculture.gr/blog/%CE%B7-hindi-zahra-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/

 

Δεκ 06

Ιστορικός περίπατος: Πάτρα – απελευθέρωση από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

Στις 7-10-2016 οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γυμνασίου Σαραβαλίου πραγματοποίησαν Ιστορικό περίπατο στις γειτονιές, τις πλατείες, τους δρόμους, τα κτήρια της Πάτρας όπου οι αχαιοί αγωνιστές της αντίστασης έδωσαν νικηφόρες ηρωικές μάχες ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Ο Ιστορικός περίπατος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων για τον Εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης – 4/10/1944 και την ξενάγηση των μαθητών μας ανέλαβε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.

Στη συνέχεια, στους χώρους του σχολείου, οι μαθητές μας δημιούργησαν κολάζ ιστορικής μνήμης.

14689194_776710802469362_1444291284_o14699415_776716302468812_1931365510_o 14697266_776716182468824_652349345_o 14632770_776716425802133_881864384_o 14647274_776716235802152_908018251_o

Παλαιότερα άρθρα «

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων