Διαγώνισμα Α’ Τάξης (Κεφάλαια 1-7) (Συμπληρωματικό/Επανεξέταση Απόντων)

Διαγώνισμα Α’ Τάξης ανοικτού τύπου,συμπληρωματικό (Κεφάλαια 1-7)

Διαγώνισμα Β’ Τάξης (Κεφάλαια 1-4 (Συμπληρωματικό/Επανεξέταση Απόντων)

Διαγώνισμα Γ2′ Τάξης (Κεφάλαια 1,2.1-2.6 & Ασκήσεις στο MicroWorlds Pro)

Διαγώνισμα Γ3′ Τάξης (Κεφάλαια 1,2.1-2.6 & Ασκήσεις στο MicroWorlds Pro)

Διαγώνισμα Γ3′ Τάξης συμπληρωματικό (Κεφάλαια 1,2.1-2.6 & Ασκήσεις στο MicroWorlds Pro)