Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Η.Ν ΚΑΣΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1)ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2)ΑΦΙΞΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

3)ΠΡΟΣΕΥΧΗ

4)Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

5)ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

7)ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

8)ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9)ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

10)ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

11)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

12)ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια περνούν πολλές ώρες καθώς μαθαίνουν, παίζουν, δημιουργούν, χαίρονται, συνεργάζονται.

Συχνά ενσκήπτουν δυσκολίες κατά την προσαρμογή τους στο χώρο και κατά τη συνύπαρξη τους με συνομηλίκους.

Δυσκολίες μπορεί να προκύψουν και για το διδακτικό προσωπικό, όσον αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις, τις σχέσεις με τους γονείς και τη διαδικασία παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.

Για αυτό το λόγο η σχολική ζωή ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες (εσωτερικός κανονισμός) ώστε το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικά σα μία ασφαλής κοινότητα μάθησης.

Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής εκπαιδεύει και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά σύμφωνα με τα πρότυπα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ώστε να τα προετοιμάσει για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

Σκοπός του Νηπιαγωγείου:

Η ανάπτυξη των νηπίων: σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Τα βοηθά να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να αναπτύσσονται νοητικά και κινητικά, να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους τόσο από το φυσικό όσο και από το ανθρωπογενές περιβάλλον, να κατανοούν και να εκφράζονται στους τομείς: Γλώσσας, Μαθηματικών,

Αισθητικής.

Όλα τα παραπάνω γίνονται μέσα σε κλίμα σεβασμού της ατομικότητας του κάθε παιδιού και μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς, παιχνιδιού, δημιουργίας και πειθαρχημένης ελευθερίας.

Το  Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Η.Ν Κάσου αποτελείται από 1 πρωινό υποχρεωτικό τμήμα και ένα απογευματινό (προαιρετικό ολοήμερο).

Το 2021 υπηρετούν σε αυτό 2 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας.

2.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα λειτουργεί: 8: 15 έως 13:00 και το ολοήμερο

πρόγραμμα 13:00 έως 16:00.

2.1.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες συνοδοί των μαθητών, δεν εισέρχονται στο χώρο του Νηπιαγωγείου, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID 19), αλλά παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό στην κεντρική

πόρτα του Νηπιαγωγείου.

Η εξώπορτα του Νηπιαγωγείου κλειδώνεται στις 8:30 π.μ. και παραμένει κλειστή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για την ασφάλεια των μαθητών. Ανοίγει κατά την αποχώρηση των νηπίων στις 13:00 μ.μ. το πρωινό τμήμα και στις 16:00 το

ολοήμερο τμήμα.

2.2

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Οι μαθητές παραδίδονται στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης- αποχώρησης, που συμπληρώνουν οι γονείς κατά την εγγραφή τους. Οι συνοδοί πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών. Μετά το ωράριο λειτουργίας, η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα.

Οι μαθητές δεν αποχωρούν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.

Αν παραστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του.

 

3.ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πριν την έναρξη των μαθημάτων, πραγματοποιείται κοινή προσευχή

μαθητών/μαθητριών και του διδακτικού προσωπικού, στην οποία συμμετέχουν όλοι με σεβασμό.

Η συμμετοχή μαθητών άλλου δόγματος δεν είναι υποχρεωτική. Οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

4.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 27 η Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας:

 • Κατευθύνει τη σχολική μονάδα στο να θέτει υψηλούς στόχους και δημιουργεί

τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινότητα.

 • Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ειδικότερα τις

νεότερες, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού

χαρακτήρα, και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.

 • Φροντίζει ώστε το σχολείο να καταστεί στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των

εκπαιδευτικών σε θέματα: διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.

 • Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες

των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα.

 • Ελέγχει την πορεία των καθηκόντων και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.

5.ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 39:

 • Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, ή εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών/μαθητριών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων Προσχολικής Αγωγής έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, για την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, την προστασία των παιδιών, την αρτιότητα των σχολικών χώρωνκαι την οργάνωση της σχολικής μονάδας.
 • Τα μέλη του Συλλόγου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ισότιμα και με βάση τη συναδελφικότητα και το σεβασμό της προσωπικότητας εκάστου μέλους σε όλα τα προγράμματα.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων Προσχολικής Αγωγής δεν ορίζει εφημερεύοντες κατά τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, αλλά κάθε εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιτήρησης των παιδιών του τμήματός του.
 • Πέντε μέρες πριν τη λήξη του τριμήνου, αλλά και όποτε προκύψει ανάγκη, γίνονται συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού με σκοπό την εκτίμηση της προόδου των μαθητών/μαθητριών και την ανταλλαγή απόψεων για τη χάραξη γενικών κατευθύνσεων σχετικών με τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου.

6.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Η ενημέρωση για θέματα αγωγής μαθητών/μαθητριών είναι δικαίωμα των

γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών.

 • Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μαθητών με σοβαρές μαθησιακές

δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης

συνεργάζεται με την Προϊσταμένη του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, τη ΣΕΕ Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

και τις Υποστηρικτικές Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΔΕΑΥ,

ΚΕΣΥ).

 • Υλοποιεί και εφαρμόζει βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε

συνεργασία με τις ΣΕΕ Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αφού πρώτα ενημερώσει

τους γονείς/κηδεμόνες.

 • Αν τα παραπάνω μέτρα δεν ωφελήσουν, τότε- με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων- γίνεται παραπομπή στο αρμόδιο ΚΕΣΥ.

 

 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Κάθε χρόνο αφιερώνεται χρόνος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την ‘

’ αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού’’ .

Σκοπός του προγράμματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία σχολείου-οικογένειας, η συμμετοχή σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού ενδιαφέροντος και παιχνίδια ανάλογου περιεχομένου.

Το θετικό σχολικό κλίμα είναι παράγοντας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8.1

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ( Δ.Ε.Π.Π.Σ ) για

το Νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας για ποιοτική και άρτια εκπαίδευση.

8.2

Σχολικές δράσεις θεωρούνται όλες οι προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου εντός & εκτός σχολείου και σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή άλλους φορείς.

8.3

Τα προγράμματα σπουδών συμπληρώνονται από εκπαιδευτικές επισκέψεις  καθώς επίσης και με θρησκευτικές ή επετειακές εκδηλώσεις.  Τηρείται το διδακτικό ωράριο και έγκαιρα  ζητείται η έγκριση των γονέων.

Το τρέχον σχολικό έτος  λόγω των ειδικών συνθηκών (Covid-19) θα τηρηθούν όσα ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

8.4

Οι σχολικές εκδηλώσεις έχουν διεπιστημονικό, διαθεματικό, βιωματικό χαρακτήρα

και ενθαρρύνουν τη διερεύνηση, τη συνεργατικότητα, την ανάπτυξη, την αυτονομία και υπευθυνότητα των μαθητών ( Π.Δ.79/2017, άρθρο 16 ).

Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

 • δράσεις εκτός του σχολείου, ύστερα από έγγραφη έγκριση των

γονέων/κηδεμόνων

 • δράσεις εντός του σχολείου
 • εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κοντινή απόσταση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας με έγγραφη έγκριση των γονέων/κηδεμόνων

Οι προγραμματισμένες δράσεις εγκρίνονται από την Προϊσταμένη μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση της Σ.Ε.Ε.

8.5

Οι διδακτικές επισκέψεις γίνονται σε χώρους ιστορικούς και επιστημονικού

ενδιαφέροντος και απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός τους που περιλαμβάνει:

 • τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους
 • δραστηριότητες προετοιμασίας
 • δραστηριότητες στο χώρο επίσκεψης
 • αποτίμηση και αξιολόγηση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις σχολικές δράσεις είναι υποχρεωτική . Για την πραγματοποίησή τους συντάσσεται σχετικό πρακτικό όπου αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος,

κ.ά.

8.6

Μεταφορά ωραρίου μπορεί να γίνει ως δύο φορές το χρόνο με απόφαση του συλλόγου

διδασκόντων, για την οποία ενημερώνεται ο Δ/ντής Εκπαίδευσης & η Σ.Ε.Ε.

8.7α

Οι σχολικές εορτές ( εθνικές, θρησκευτικές & άλλες ) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής. Καλό θα ήταν οι μαθητές/τριες να μην απουσιάζουν αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι γιορτές γίνονται μεταξύ εκπαιδευτικών γονέων , κηδεμόνων  μαθητών/τριών και εκπροσώπων φορέων του νησιού.

Μετά τη λήξη της γιορτής τα νήπια αποχωρούν ενώ δε λειτουργεί το ολοήμερο προαιρετικό τμήμα.

8.7β

Η παρουσία τρίτων προσώπων προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων & ενημέρωση της Σ.Ε.Ε.

8.8

Εκκλησιασμός των νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού & κι εφόσον εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους στο ναό.

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας έχει επίκεντρο το μαθητή/τρια και αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξη αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών και προβλημάτων. Γι’ αυτό υιοθετείται μια ευρεία γκάμα πρακτικών, όπως:

 • συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς/κηδεμόνες κατά την έναρξη του σχολικού έτους,

με στόχο το σχεδιασμό της συνεργασίας

 • ενημέρωση για θέματα σχολικού προγραμματισμού & προόδου των νηπίων
 • αμφίδρομη, προγραμματισμένη κατά διαστήματα ενημέρωση ( ανά μήνα ) για ανταλλαγή πληροφοριών
 • με ατομικές ή ομαδικές (ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες) συναντήσεις, τηλεφωνική επαφή, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ημερολόγιο, ιστολόγιο σχολείου)
 • πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων, όπως σεμινάρια, επιμορφώσεις, εθελοντικέςδράσεις, σχολικές εορτές
 • συμμετοχή γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν εξωσχολικές δραστηριότητες
 • σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων για αντιμετώπιση δυσκολιών μαθητών/τριών (π.χ. βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης)
 • στα οικονομικά του συλλόγου Γονέων δεν εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί
 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το σχολείο καλλιεργεί στους μαθητές/τριες την αίσθηση της ευθύνης σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

Οι καθαρές & συντηρημένες αίθουσες, ο αύλειος χώρος, η σχολική περιουσία αποτελούν τον περιβάλλοντα χώρο, μέσα στον οποίο θα καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.Φθορές, ζημιές και και χρήσης της περιουσίας του Σχολείου εθίζουν τους μαθητές/τριες στην

απαξίωση των δημόσιων περιουσιών.

Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει το γονέα/κηδεμόνα του.

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, πανδημίες κ.ά.) οι συμμετέχοντες/ουσες στη σχολική κοινότητα είναι υποχρεωμένοι/νες να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Παρέχεται εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

 1. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ…

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες παιδαγωγικές & διδακτικές αρχές.

Η τήρησή του από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αντιμετωπίζονται από την Προϊσταμένη, το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και σύμφωνα

με τις αρχές της παιδαγωγικής Επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ισχύει για ένα σχολικό έτος  και υλοποιείται με την

έναρξή του.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ