Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

 Ενημέρωση 19 Ιαν. 2017

Σημειώσεις θεωρίας

Κεφάλαιο 1ο Συστήματα

Τα γραμμικά συστήματα

Γραμμικά συστήματα και ευθείες

Ειδικές μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Ασκήσεις

 

Κεφάλαιο 2ο Συναρτήσεις

Η γραφική παράσταση συνάρτησης

Σχεδιάζοντας μια γραφική παράσταση

 

Κεφάλαιο 3ο Τριγωνομετρία

Ο τριγωνομετρικός κύκλος
Τυπολόγιο τριγωνομετρίας
Φύλλο εργασίας

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο
Τριγωνομετρικοί αριθμοί του  -x
Τριγωνομετρικοί αριθοί του  π-x
Τριγωνομετρικοί αριθμοί του π+x

 

Κεφάλαιο 4ο

Περί πολυωνύμων

Η διαίρεση πολυωνύμου με πολυώνυμα
της μορφής αχ+β α≠0 και α, β  πραγματικοί

Αφήστε μια απάντηση