Σελίδα εκπαιδευτικού

Η ιστοεξερεύνηση είναι μια δημιουργική εργασία που στοχεύει στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (κατευθυντικού), σύμφωνα με τις επιταγές του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας της Ε τάξης Δημοτικού.

Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κτλ.)  και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος. Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένου, όσο και μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών των οποίων έχει γίνει προηγουμένως  επεξεργασία.

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η πλέον κατάλληλη  για μια τέτοιου είδους προσέγγιση.

Η διάρκεια της αναμένεται να είναι 3 διδακτικές ώρες που κατανέμονται περίπου ως εξής: Πρώτη διδακτική ώρα εξερεύνηση των πηγών, δεύτερη διδακτική ώρα επεξεργασία και δημιουργία της παρουσίασης και τρίτη διδακτική ώρα παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγηση.

Είναι απαραίτητο το μάθημα να διεξαχθεί στο εργαστήριο υπολογιστών με επαρκή αριθμό μηχανημάτων ώστε οι ομάδες των παιδιών να δουλευουν το υλικό τους ταυτόχρονα.

Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε μπορούμε σε μεγαλύτερο χρόνο να δουλέψουμε με τη γωνιά υπολογιστή.

Η επέκταση της πρότασης είναι η κατασκευή ενός παιχνιδιού από την αρχή.

Αλέξανδρος Ζαμπραΐλας