Αξιολόγηση

Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την δεκαβάθμια κλίμακα.

Κάθε ομάδα αξιολογείται από τις άλλες  με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμός Α ομάδας Βαθμός Β ομάδας Βαθμός Γ ομάδας Βαθμός Δ ομάδας
Επιλογή κατάλληλων πληροφοριών
Σωστή ερμηνεία των πληροφοριών
Οργάνωση και σύνθεση των πληροφοριών
Πληρότητα έκφρασης
Βαθμός δημιουργικότητας
Βαθμός συνεργασίας
Συμμετοχή στην τάξη
Σύνολο βαθμολογίας