Μαρ 11
14

Διδακτικό Σενάριο (Δ.Σ.)

Κάτω από (Τι Είναι...) από στις 14-03-2011

Ως Δ.Σ. θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Η διάρκεια εφαρμογής ενός Δ.Σ. ποικίλλει ανάλογα με την έκταση του και είναι δυνατόν να είναι μία ή συνήθως περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων ευνοούν την επινόηση διερευνητικών δραστηριοτήτων αφού αξιοποιούν τόσο τη γνωστική όσο και την κοινωνική και συνεργατική πλευρά τους. Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται σε φύλλα εργασίας με βάση τα οποία εργάζονται οι μαθητές.

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες  συντελούν στην αλλαγή της μορφής του μαθήματος  και ενισχύουν τις δυνατότητες για  μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων στην τάξη σε σχέση με εκείνες που παρέχονται με τη συνηθισμένη μετωπική διδασκαλία.

Απεικόνιση Περιεχομένου Δ.Σ.

Τι περιέχει ένα Δ.Σ.

Η δημιουργία ενός Δ.Σ. περιλαμβάνει:

  • Σχεδίαση πολλών δραστηριοτήτων
  • Τρόπος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων

Τι σχεδιάζεται

Γιατί

Πού-πώς-για πόσο χρόνο

  • Τι αναμένεται να κατακτηθεί

Αναφέρεται γενικότερα  στις δράσεις των μαθητών, τον ρόλο του διδάσκοντα και τη χωροχρονική οργάνωση του μαθήματος. Ενδέχεται να συνδυάζει διδασκαλία περισσότερων εννοιών με διάφορα διδακτικά μέσα και λογισμικά.

Τα Δ.Σ. έχουν επιτελικό χαρακτήρα. Υπάρχουν για τον διδάσκοντα περιθώρια επιλογών, ώστε να είναι δυνατόν να ενσωματώσει την εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στη δική του εκπαιδευτική στρατηγική και τους στόχους που έχει θέσει.

Επιπλέον τα Δ.Σ. λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές διαστάσεις και παραμέτρους του μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς και τους περιορισμούς που προέρχονται από το σχολικό ή το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο (π.χ. τον απαιτούμενο χρόνο για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, αλλά και τις απαραίτητες δράσεις των συμμετεχόντων), ώστε να μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κρίνει αν και σε ποια μέρη της διδασκαλίας μιας έννοιας θα εστιάσει, ανάλογα με το συνολικό διδακτικό σχεδιασμό της ύλης.

Άλλωστε η εμπειρία εφαρμογής μπορεί να δώσει χρήσιμες ενδείξεις τόσο για την επέκταση μιας δραστηριότητας όσο και για την επαναχρησιμοποίηση της σε διαφορετικό κοινό, ηλικία και εκπαιδευτικό πλαίσιο.Αφήστε μια απάντηση