2. Το Γραφείο

ΕΡΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2011-2012

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γραφείου  Αγωγής Υγείας συνίσταται :

 • εποπτεύει, υποστηρίζει και αξιολογεί τα προγράμματα που εκπονούνται στις σχολικές μονάδες
 • παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία για την υλοποίηση των προγραμμάτων
 • στηρίζει και επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς για θέματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
 • οργανώνει ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια και παρεμβάσεις για θέματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς

 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού εκπαίδευσης εκπαιδευτικών  σε επίπεδο σχολικής μονάδας ανάλογα με τις ανάγκες της

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Από το Γραφείο Αγωγής Υγείας διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • ψυχική υγεία
 • εξαρτήσεις
 • διατροφή
 • ατυχήματα-πρώτες βοήθειες
 • κυκλοφοριακή αγωγή
 • διαφυλικές σχέσεις- σεξουαλική αγωγή
 • στοματική υγιεινή
 • καρδιαγγειακά νοσήματα
 • φυσική άσκηση