Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Γενικό Λύκειο

Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάθημα Επιλογής)
Ενότητα ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
Ο Κόσμος της Πληροφορικής Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής Κεφ. 1 Δεν θα διδαχθεί Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί στο Γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους.
Κατηγορίες υπολογιστών Κεφ5 Δεν θα διδαχθεί Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί στο γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές.
Το υλικό των υπολογιστών §3.1

§3.2

§3.3 (αναφορά)

2 Οι μαθητές έχουν γνωρίσει το υλικό μέρος των υπολογιστών στη Β΄ Γυμνασίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωθούν δύο (2) διδακτικές ώρες για την επισκόπηση του κεφαλαίου, η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλέσουν και να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.
Το λογισμικό συστήματος

Το λογισμικό εφαρμογών

§4.1

§4.2 (Εισαγωγή)

1 Στο Γυμνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο λογισμικό συστήματος και εφαρμογών. Προτείνεται μια ανασκόπηση χωρίς να επαναληφθούν πολλές λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα.
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Κεφ. 7 4 Η ενότητα αυτή αναφέρεται, κυρίως, στο δομημένο προγραμματισμό. Προτείνεται η υλοποίηση παραδειγμάτων αλγορίθμων στο εργαστήριο υπολογιστών.
Πληροφοριακά Συστήματα Κεφ. 8 Δεν θα διδαχθεί Οι έννοιες που διαπραγματεύεται το κεφάλαιο αυτό είναι δύσκολες και δυσνόητες για το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών.
Διερευνώ – Δημιουργώ – Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με

 • λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης
 • εκπαιδευτικό λογισμικό
20 Δημιουργία συνθετικών εργασιών ατομικών ή ομαδικών χρησιμοποιώντας λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης και, όπου υπάρχει δυνατότητα, σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό.
Συνθετικές εργασίες με

 • προγραμματιστικά περιβάλλοντα
20 Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων.

Υλοποίηση αλγορίθμων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Όλα αλλάζουν …

Νέες επαγγελματικές προοπτικές

Κεφ. 9 2 Προτείνεται η υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και συνθετικών εργασιών.


Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Εφαρμογές Υπολογιστών Β΄ ή Γ΄ Γενικού Λυκείου

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
Ο Κόσμος της Πληροφορικής Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής Κεφ10 3
Πολυμέσα Κεφ11 Δεν θα διδαχθεί Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα «Πολυμέσα-Δίκτυα» της Γ΄ Λυκείου
Επικοινωνίες και Δίκτυα Κεφ12 8
Διερευνώ – Δημιουργώ – Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα 37
Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Το μέλλον … Κεφ13 2

Πολυμέσα – Δίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
1. Πολυμέσα Ο Κόσμος των πολυμέσων
Εισαγωγή στα πολυμέσα Κεφ. 1 4
Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων Κεφ. 2 2
Λογισμικό συγγραφής πολυμέσων Κεφ. 3 2
Ανάλυση – Σχεδίαση εφαρμογής πολυμέσων
Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων Κεφ. 4 18
Σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής Κεφ. 5 4
Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων Κεφ. 6 16
Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας Κεφ. 7 4
2. Δίκτυα Κεφ. 8-13 Δεν θα διδαχθεί Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών»

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον(Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Γενικός Σκοπός

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού

Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σκοπού ταξινομούνται σε τρεις άξονες:

ü Ανάλυση-Σχεδίαση: οι μαθητές κατανοούν το πρόβλημα, το αναλύουν, προσεγγίζουν με αυστηρότητα την έννοια του αλγορίθμου και περιγράφουν την αλγοριθμική διαδικασία επίλυσής του.

ü Υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον: οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν προγραμματιστικά εργαλεία, να εφαρμόζουν προγραμματιστικές  τεχνικές, να γράφουν το πρόγραμμα, να το εκτελούν, να το διορθώνουν και να το βελτιώνουν.

ü Τεκμηρίωση-Αξιολόγηση: οι μαθητές τεκμηριώνουν την εργασία τους και αξιολογούν την ποιότητά της.

Βασικός πυρήνας γνώσεων και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν

Οι μαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημα, πρέπει:

ü να μπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν προβλήματα και καταστάσεις που επιλύονται/αντιμετωπίζονται σε προγραμματιστικό περιβάλλον

ü να μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με την πολυπλοκότητα προβλημάτων και καταστάσεων

ü να μπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβλημα και να σχεδιάζουν τη λύση του

ü να έχουν αναπτύξει ικανότητες μοντελοποίησης και αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων

ü να μπορούν να χρησιμοποιούν συμβολικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία δεδομένων

ü να μπορούν να χρησιμοποιούν σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία για την υλοποίηση αλγορίθμων

ü να μπορούν να προσδιορίζουν τους απαιτούμενους πόρους του συστήματος.

Άξονες περιεχομένου

Ενότητα Περιεχόμενο
 1. 1. Ανάλυση του προβλήματος

 • Καθορισμός και κατανόηση του προβλήματος
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης
 • Καθορισμός απαιτήσεων
 • Κύκλος ζωής λογισμικού

Διδακτικές ώρες[1]:15

2. Σχεδίαση του αλγορίθμου
 • Προδιαγραφές σχεδιασμού
 • Μεθοδολογίες σχεδιασμού
 • Σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων
 • Αλγοριθμική γλώσσα
 • Ανάπτυξη αλγορίθμου
 • Έλεγχος αλγορίθμου
 • Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής

Διδακτικές ώρες:24

3. Υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Δομικά στοιχεία προγραμματισμού
 • Σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία
 • Εκσφαλμάτωση προγράμματος
 • Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές

Διδακτικές ώρες: 30

4. Τεκμηρίωση-Αξιολόγηση
 • Τεκμηρίωση του προγράμματος
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος
 • Περιγραφή πιθανών εναλλακτικών λύσεων
 • Δυνατότητες επέκτασης και όρια χρήσης

Διδακτικές ώρες: 6[1] Οι ώρες διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά