ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Gamified Introduction to Gamification με κωδικό 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330 στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
(ΠΔΕ) προτίθεται να υλοποιήσει τον Νοέμβριο του 2022 στην Τρίπολη Αρκαδίας πενθήμερο
σεμινάριο, με στόχο τη δημιουργία ομάδας 15 επιμορφωτών και επιμορφωτριών για την
υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Παιγνιώδη Μάθηση, τον Μάρτιο του 2023,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση.Λήψη αρχείου