Παρουσίαση Δ΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο του Δ΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη) επιλέξαμε να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα «Out of Eden Learn». Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στην Υποθεματική : “Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα” και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Απρίλιος- Μάιος 2022.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Out of Eden Learn” (OOEL) αποτελεί πρωτοβουλία του Ερευνητικού Οργανισμού Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard σε συνεργασία με το National Geographic και τον Paul Salopek ανθρωπολόγο, δημοσιογράφο κάτοχο δύο βραβείων Pulitzer. Μέσα από το OOEL εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλον τον κόσμο συνενώνονται ψηφιακά σε μαθησιακές ομάδες αντίστοιχων ηλικιών αλλά διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών, προκειμένου να προσεγγίσουν οικουμενικά ζητήματα, εφαρμόζοντας τις στρατηγικές του προγράμματος που είναι: α) η παρατεταμένη παρατήρηση, β) η διαπολιτισμική ανταλλαγή εμπειριών, και γ) η ανάληψη δράσης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στοχευόμενες δεξιότητες αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Οι μαθησιακές αρχές και τα εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου του προγράμματος εστιάζουν στην απόκτηση Δεξιοτήτων Ζωής (κοινωνικές δεξιότητες, πολιτειότητα, ενσυναίσθηση κι ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα και Υπευθυνότητα), ενώ μέσα από τις επιμέρους δραστηριότητες παρέχονται ευκαιρίες καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της συνεργασίας και της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της δράσης σε ένα αυθεντικό παγκόσμιο κοινό.