Εργασίες που δημοσιεύθηκαν

Αρώνη Αλεξία ,  Νηπιαγωγός ΜΑ Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Σκαπινάκη Υπατία , Νηπιαγωγός M. D.

Πρακτικές προτάσεις των ΤΠΕ βασισμένες στις αρχές του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και του εγχειριδίου << Βήματα για τη ζωή >>

Η εισαγωγή του υπολογιστή στις προσχολικές τάξεις αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

            H εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί ένα σταυροδρόμι όπου συναντώνται εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας των διάφορων αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων διδασκαλίας και μάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ενός τεχνολογικώς υποστηριζόμενου σχολείου θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης, η παρότρυνση της συνεργασίας, η ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως αυτές της κριτικής σκέψης, της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού καθώς και η σύνδεση του σχολείου με τη καθημερινή ζωή μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση. 

Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από ένα μηχάνημα, αλλά από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιούμε. Για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι όποιες δυσκολίες μάθησης συναντούν τα παιδιά στο σχολείο και η γνώση να έχει διάρκεια.

Οι μαθησιακές τεχνολογίες σχεδιάζονται με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και χρησιμοποιούνται προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη γνωστική ανάπτυξη και τη νοητική εξέλιξη του ατόμου (Σολομωνίδου, 2006). Διαμορφώνονται μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που ευνοούν την οικοδόμηση και όχι τη μετάδοση της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2003).

            Μέσα από τις προτάσεις των δραστηριοτήτων που περιγράφονται και αποτελούν δραστηριότητες επέκτασης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βήματα για τη ζωή» και ειδικά της 3ης ενότητας που αναφέρεται στα συναισθήματα, στη διαχείριση τους επιχειρείται η διαθεματική διασύνδεση του θέματος με όλες τις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και πιο συγκεκριμένα με τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.

 

 

Το θέμα των συναισθημάτων που διαπραγματευόμαστε είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ  και το ΑΠΣ, εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας του αντίστοιχου μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά ομαδικά και ατομικά, να αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται ιδιότητες και σχέσεις.  Συμβάλλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας.

 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών, να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εικόνων από το διαδίκτυο, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού hot potatoes.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού revelation art.
 • Να πειραματιστούν ελεύθερα με το πληκτρολόγιο και να εξοικειωθούν με τη χρήση κεφαλαίας και πεζής γραφής, σε γραμματοσειρές διαφόρων μεγεθών, τύπων και γραμμάτων.
 • Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη -χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λογισμικό δηλαδή), μέσα από απλές δραστηριότητες, Έτσι μπορεί να επιτευχθεί  η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας µε την τεχνολογική.
 • Nα συνεργαστούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας και να διαπραγματευτούν, να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν μέσα απο αυτές καινούργιες προτάσεις.
 •  Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών.
 • Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν λογισμικά.
 • Τέλος ως προς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς οι ΤΠΕ αξιοποιούνται θετικά γιατί οι μαθητές μπορούν να παίξουν τα προγράμματα πολλές φορές, είναι πολυαισθητηριακά με οπτικά ακουστικά κιναισθητικά στοιχεία, απαραίτητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελεί κίνητρο μάθησης,  δίνουν άμεση απάντηση, ανατροφοδότηση θετική ενίσχυση για κάθε σωστή απάντηση και προωθούν την κοινωνική αποδοχή, καθώς τους δίνει την δυνατότητα να παράγουν έργο.

 

 

 

 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (Λογισμικά  και  λόγοι επιλογής τους):

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν:

 

 • Το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης και αξιολόγησης των πληροφοριών και εικόνων και προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση ανακαλύπτοντας τις πληροφορίες που ψάχνουν .
 • Η επέκταση puzzle 0.6.0 από το πρόγραμμα Mozilla Fire fox ( λογισμικό ανοιχτού κώδικα πρώτης κλάσης που αναπτύσσει  νέους τύπους

 συνεργατικής δραστηριότητας ) προσφέρει μια  ελκυστική δραστηριότητα που κινητοποιεί τους μαθητές , διεγείρει  το ενδιαφέρον των παιδιών ,

καλλιεργεί  δεξιότητες συνεργασίας , βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων διεργασιών και αλληλεπιδράσεων , παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία

σε έναν ή περισσότερους χρήστες , δέχεται εισαγωγή δεδομένων από παίκτες, διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους προγραμματισμένους

για το παιχνίδι κανόνες , τροποποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες  που εισάγουν οι παίχτες , ενισχύει την  ομαδοσυνεργατική μάθηση , βελτιώνει την

 τη χρήση του ποντικιού από τους μαθητές ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους αφού θα συμπληρώσουν το παζλ .

 • Το λογισμικό δημιουργικότητας Revelation Natural Art είναι λογισμικό ανοικτού τύπου, που σημαίνει ότι επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον χρήστη. Είναι  ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης) που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών .
 • Το Hot Potatoes (λογισμικό κατασκευής ασκήσεων κλειστού τύπου) είναι ένα σύστημα δημιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξων, αντιστοιχήσεων, ταξινομήσεων και συμπλήρωσης κενών. Μέσα από την εφαρμογή του Hot Potatoes τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι οι δραστηριότητες αντιστοίχισης, τόσο σε δραστηριότητες γλώσσας όσο και μαθηματικών μπορούν να γίνουν και στο περιβάλλον του υπολογιστή με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχουν μάθει να κάνουν με ρεαλιστικά υλικά και επιπλέον θα πληροφορηθούν άμεσα το αποτέλεσμα.
 • O επεξεργαστής κειμένου (word) είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση κειμένων σε ψηφιακή  μορφή .  Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι  .  Δείχνει την εξέλιξη στη γραφή , τον αναστοχασμό . Ευνοεί την πολυτροπικότητα (δυνατότητα να ενσωματώνει διαφορετικές μορφές π.χ εικόνες οπτικοποίησης στις Κοινωνικές Επιστήμες .
 • Οπτικοποίηση δεδομένων με διάφορους τρόπους. Τα υπολογιστικά φύλλα είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση , την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών , κατά κανόνα , δεδομένων . Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών . Ένα υπολογιστικό μοντέλο περιέχει δεδομένα και κανόνες επεξεργασίας . Με άλλα λόγια η χρήση ενος υπολογιστικού δίνει έμφαση στον τρόπο υπολογισμού και όχι στα ίδια τα δεδομένα . Ο χρήστης του λογιστικού φύλλου μπορεί να διατυπώσει υποθέσεις και να τις ελέγξει με την εισαγωγή δεδομένων ή τροποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα . Τα λογιστικά φύλλα συνιστούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία ποσοτικών υπολογιστικών μοντέλων . Με τη βοήθεια των μοντέλων ο χρήστης δημιουργεί σενάρια και στη συνέχεια τα προσομοιώνει . Το λογιστικό φύλλο στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων ( decission making ) .
 • Το λογισμικό Tux Paint προσφέρει δυνατότητες δημιουργικής γραφής μέσα απο δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές . Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες σύνθεσης , σύγκρισης , οργάνωσης και γενίκευσης . Μέσα από την ανάλυση και τη δημιουργία εικόνων , αφυπνίζεται και διατηρείται η δημιουργικότητα και καλλιεργείται  η έκφραση των παιδιών, με τη μορφή πολυσύνθετων αναπαραστάσεων. 

 

 

 Δραστηριότητα 1:

<< Τα παιδιά ζωγραφίζουν μάσκες συναισθημάτων παρατηρώντας τα συναισθήματα από τον πίνακα αναφοράς των συναισθημάτων >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Πίνακας αναφοράς με τα συναισθήματα,  λογισμικό  TUX PAINT

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές και τους ανοίγουν . Στη συνέχεια η νηπιαγωγός επιδεικνύει το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο παραπάνω λογισμικό στα παιδιά τα οποία το επιλέγουν και το ανοίγουν . Έπειτα η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά πώς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ζωγραφικής για να παράγουν τις δημιουργίες τους που είναι ομαδικές ή ατομικές .

 

 Δραστηριότητα 2 :

<< Τα παιδιά αντιγράφουν τα ονόματα – λέξεις των συναισθημάτων από τον πίνακα αναφοράς >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Γλώσσα  ( Γραφή ) 

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Πίνακας αναφοράς με τα συναισθήματα, Λογισμικό Γενικής Χρήσης WORD ( επεξεργαστής κειμένου )

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τον υπολογιστή και τον ανοίγουν . Στη συνέχεια η νηπιαγωγός δείχνει το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο παραπάνω λογισμικό και τα παιδιά το επιλέγουν το δείχτη πάνω του με το ποντίκι .Όταν ανοίξει η σελίδα  καλούνται να αντιγράψουν τα ονόματα ( λέξεις ) των συναισθημάτων χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναφοράς .

 Προέκταση : Τα παιδιά γράφουν τα ονόματα ( λέξεις ) των συναισθημάτων μέσα από το WORD ART .

 

 Δραστηριότητα 3:

<< Τα παιδιά αναζητούν εικόνες συναισθημάτων από το διαδίκτυο ( INTERNET ) μέσω της μηχανής αναζήτησης ( GOOGLE ) χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναφοράς >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος   

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Πίνακας αναφοράς με τα συναισθήματα , Λογισμικό Γενικής Χρήσης WORD ( επεξεργαστής κειμένου )

Περιγραφή : Τα παιδιά έχουν από πριν γνωρίσει τις λέξεις – ονόματα από τον πίνακα αναφοράς . Έπειτα κάθονται μπροστά από τους υπολογιστές ανά δύο και ανοίγουν τους υπολογιστές . Έπειτα  η νηπιαγωγός επιλέγει τη μηχανή αναζήτησης ( GOOGLE ) και όταν αυτή ανοίξει , τα παιδιά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο γράφουν όποια λέξη – στο πλαίσιο . Κατόπιν η νηπιαγωγός επιλέγει από την μπάρα τη λέξη – Εικόνες – και τα παιδιά παρατηρούν τα αποτελέσματα .

  Προέκταση : Τα παιδιά επιλέγουν μια εικόνα που τους αρέσει και η νηπιαγωγός την αποθηκεύει ηλεκτρονικά στους ατομικούς φακέλους . Ακόμα τα παιδιά ζωγραφίζουν τις αγαπημένες τους εικόνες με το TUX PAINT ή με φυσικά υλικά .

 

 Δραστηριότητα 4:

<< Οι εικόνες των συναισθημάτων σε παζλ >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος  

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Οι αγαπημένες εικόνες των συναισθημάτων που τα παιδιά επέλεξαν με τη μηχανή αναζήτησης ( GOOGLE ) , Λογισμικό : Πρόγραμμα MOZILLA FIREFOX  εφαρμογή PUZZLE  0.6.0

Περιγραφή : Η νηπιαγωγός δείχνει στην επιφάνεια εργασίας τις αγαπημένες εικόνες των συναισθημάτων και προτείνει στα παιδιά να τις μετατρέψει σε παζλ . Έπειτα η νηπιαγωγός μετατρέπει την κάθε φωτογραφία σε παζλ με τη βοήθεια της προέκτασης puzzle 0.6.0.Mozilla Firefox . Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τον υπολογιστή και ακολουθώντας τις υποδείξεις της νηπιαγωγού εισάγουν τον αριθμό των κομματιών οριζόντια και κάθετα . Στο τέλος παίζουν το παζλ κάνοντας κλικ με το ποντίκι τους .

Οδηγίες : Βρίσκω την εικόνα , κάνω δεξί κλικ πάνω και συνεχίζω με  << άνοιγμα με >> , έπειτα επιλέγω το firefox  και η εικόνα ανοίγει , ξανακάνω δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και επιλέγω puzlle μέγεθος εικόνας , στο τέλος επιλέγω τα κομμάτια και παίζω

 

 Δραστηριότητα 5:

<< Διαβάζω τις λέξεις και επιλέγω τη σωστή ανάλογα με την εικόνα   ( συναισθήματα ) >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Γλώσσα ( Ανάγνωση )   

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Λογισμικό : Η/Υ,  Πρόγραμμα  HOT POTATOPES ( JMATCH)

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές . Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια του JMATCH . Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες επιλέγουν τη σωστή απάντηση .

 

  Δραστηριότητα 6 :

< < Διαβάζω τις λέξεις και με τη μέθοδο << σύρε και άφησε >> επιλέγω τη σωστή ανάλογα με την εικόνα   ( συναισθήματα ) >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Γλώσσα ( Ανάγνωση )   

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Πρόγραμμα HOT POTATOPES ( JMATCH )

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές . Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια του JMATCH . Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες επιλέγουν τη σωστή απάντηση .

 

 Δραστηριότητα 7:

<< Επιλέγω το συναίσθημα που νιώθω και το σημειώνω με + >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Μαθηματικά ( Πίνακας Διπλής Εισόδου )   

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Υπολογιστικά Φύλλα Δεδομένων ( excel )

 

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές . Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια των λογιστικών φύλλων excel . Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες σημειώνουν το συναίσθημά τους .

 

 

 Δραστηριότητα 8

<< Ζωγραφίζω τα συναισθήματα μέσα από τον «Αρλεκίνο>>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά: Η/Υ, λογισμικό Revelation Natural Art

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός έχει διαβάσει το παραμύθι στην ολομέλεια  σε προηγούμενη δράση. Τα παιδιά κάθονται μπροστά στον υπολογιστή αρχικά ατομικά και στη συνέχεια σε ζευγάρια και επιλέγουν ποιόν ήρωα του παραμυθιού επιθυμούν να ζωγραφίσουν γράφοντας με όποιον τρόπο μπορούν τα συναίσθημα που βιώνουν καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική τους έκφραση.

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις για την Αποτελεσματικότερη Χρήση Των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutenberg

Κουρμούση, Ν., Κούτρας, Β. (2011). Βήματα για τη ζωή, Εκδόσεις Παπαζήση.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας Ολική Προσέγγιση (Τόμος Α΄), Αθήνα.

Σολομωνίδου , Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Vosniadou, S., De Corte, E., Glaser, R., & Mandl, H. (Επιμ.)(1996). International perspectives on the psychological foundations of technology – based learning environments. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

 

                                                                                                                                                          3η Δημοσίευση

 

<< Τα συναισθήματα μέσα από τις Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο >>

… στον τόμο των πρακτικών του

Πανελληνίου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη

Διάδοση των Τ.Π.Ε. με τίτλο 

<< Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.>>

Αθήνα , 22 & 23 Νοεμβρίου 2014 – ISBN : 978-960-99435-6-7 ( eBook/pdf )

Εκπαιδευτικά Σενάρια ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εισήγηση

 

Τα συναισθήματα μέσα από τις ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο

Αρώνη Αλεξία ,  Νηπιαγωγός ΜΑ Εκπαίδευση και Πολιτισμός  aroniale@yahoo.gr

Καρδακά Σταματίνα,  Νηπιαγωγός  milkchocolateallgoodd@hotmail.com

Μπενέτου Λήδα,  Νηπιαγωγός  MA Ειδική Αγωγή  lidabenetou@yahoo.com

Σκαπινάκη Υπατία ,  Νηπιαγωγός  M. D.  skapinakiy@gmail.com

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από τις προτάσεις των δραστηριοτήτων, τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη -χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λογισμικό δηλαδή). Έτσι μπορεί να επιτευχθεί  η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας µε την τεχνολογική.

 

Λέξεις – κλειδιά : ΤΠΕ , νηπιαγωγείο , λογισμικά , ειδική αγωγή , συναισθήματα

Εισαγωγή

Η εισαγωγή του υπολογιστή στις προσχολικές τάξεις αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

H εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί ένα σταυροδρόμι όπου συναντώνται εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας των διάφορων αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ενός τεχνολογικώς υποστηριζόμενου σχολείου θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης, η παρότρυνση της συνεργασίας, η ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως αυτές της κριτικής σκέψης, της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού καθώς και η σύνδεση του σχολείου με τη καθημερινή ζωή μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση.

Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από ένα μηχάνημα, αλλά από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιούμε. Για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι όποιες δυσκολίες μάθησης συναντούν τα παιδιά στο σχολείο και η γνώση να έχει διάρκεια.

Οι μαθησιακές τεχνολογίες σχεδιάζονται με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και χρησιμοποιούνται προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη γνωστική ανάπτυξη και τη νοητική εξέλιξη του ατόμου (Σολομωνίδου, 2006). Διαμορφώνονται μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που ευνοούν την οικοδόμηση και όχι τη μετάδοση της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2003). Μέσα από τις προτάσεις των δραστηριοτήτων επιχειρείται η διαθεματική διασύνδεση του θέματος με όλες τις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και πιο συγκεκριμένα με τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.

Το θέμα των συναισθημάτων που διαπραγματευόμαστε είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ  και το ΑΠΣ, εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας του αντίστοιχου μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά ομαδικά και ατομικά, να αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται ιδιότητες και σχέσεις.  Συμβάλλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών, να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εικόνων από το διαδίκτυο, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού hot potatoes. Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού revelation art. Να συνεργαστούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας και να διαπραγματευτούν, να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν μέσα απο αυτές καινούργιες προτάσεις. Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών. Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν λογισμικά. Τέλος ως προς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς οι ΤΠΕ αξιοποιούνται θετικά γιατί οι μαθητές μπορούν να παίξουν τα προγράμματα πολλές φορές, είναι πολυαισθητηριακά με οπτικά ακουστικά κιναισθητικά στοιχεία, απαραίτητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελεί κίνητρο μάθησης,  δίνουν άμεση απάντηση, ανατροφοδότηση θετική ενίσχυση για κάθε σωστή απάντηση και προωθούν την κοινωνική αποδοχή, καθώς τους δίνει την δυνατότητα να παράγουν έργο.

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (Λογισμικά  και  λόγοι επιλογής τους):

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν:

Η επέκταση puzzle 0.6.0 από το πρόγραμμα Mozilla Fire fox ( λογισμικό ανοιχτού τύπου) προσφέρει μια  ελκυστική δραστηριότητα που κινητοποιεί τους μαθητές , καλλιεργεί  δεξιότητες συνεργασίας , βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων διεργασιών και αλληλεπιδράσεων, παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία , δέχεται εισαγωγή δεδομένων από παίκτες, διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους προγραμματισμένους για το παιχνίδι κανόνες , ενισχύει την  ομαδοσυνεργατική μάθηση , βελτιώνει την χρήση του ποντικιού από τους μαθητές ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους αφού θα συμπληρώσουν το παζλ .

Το λογισμικό δημιουργικότητας Revelation Natural Art είναι λογισμικό ανοικτού τύπου, που σημαίνει ότι επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον χρήστη. Είναι  ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης) που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών.

Το Hot Potatoes (λογισμικό κατασκευής ασκήσεων κλειστού τύπου) είναι ένα σύστημα δημιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξων, αντιστοιχήσεων, ταξινομήσεων και συμπλήρωσης κενών. Μέσα από την εφαρμογή του Hot Potatoes τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι οι δραστηριότητες αντιστοίχισης, τόσο σε δραστηριότητες γλώσσας όσο και μαθηματικών μπορούν να γίνουν και στο περιβάλλον του υπολογιστή με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχουν μάθει να κάνουν με ρεαλιστικά υλικά και επιπλέον θα πληροφορηθούν άμεσα το αποτέλεσμα.

Τα υπολογιστικά φύλλα (excel) είναι εφαρμογές  λογισμικού  που  έχουν  ως  αντικείμενο  την οργάνωση, την επεξεργασία και  την  παρουσίαση  αριθμητικών,  κατά  κανόνα,  δεδομένων.  Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών. Ένα υπολογιστικό μοντέλο περιέχει δεδομένα και κανόνες επεξεργασίας.

Το πρόγραμμα παρουσίασης  Power Point είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο που ενισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των παιδιών. Η δημιουργία πολυμέσων και η εξοικείωση με αυτά ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία .Τα υπερμέσα συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του παιδιού για την ενίσχυση και των ανάπτυξη των γνωστικών δομών του. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά βλέπουν αυτά  που έκαναν αλλά και οι συμμαθητές τους στον υπολογιστή, με τη μορφή προβολής ενισχύοντας και  επιταχύνοντας με τρόπο παραστατικό και ζωντανό τη μάθηση .

Το πρόγραμμα Power Audio Recorder είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα το οποίο  σας επιτρέπει να κάνετε υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική πηγή ( χρησιμοποιώντας μικρόφωνο ) σε μορφή  WAV/MP3/WMA αρχείων ήχου άμεσα χωρίς επιβάρυνση στο δίσκο του Η/Υ. Μπορεί εύκολα να ηχογραφήσει τις φωνές των παιδιών όσες φορές θέλετε και να τις μετατρέψει σε αρχεία υψηλής ποιότητας MP3 μικρής περιεκτικότητας .

Δραστηριότητα 1:

<< Οι εικόνες των συναισθημάτων σε παζλ >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , εικόνες των συναισθημάτων που τα παιδιά επέλεξαν με τη μηχανή αναζήτησης ( GOOGLE ) , Λογισμικό : Πρόγραμμα MOZILLA FIREFOX  εφαρμογή PUZZLE  0.6.0

Περιγραφή : Η νηπιαγωγός δείχνει στην επιφάνεια εργασίας τις αγαπημένες εικόνες των συναισθημάτων και προτείνει στα παιδιά να τις μετατρέψει σε παζλ . Έπειτα η νηπιαγωγός μετατρέπει την κάθε φωτογραφία σε παζλ με τη βοήθεια της προέκτασης puzzle 0.6.0.Mozilla Firefox . Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τον υπολογιστή και ακολουθώντας τις υποδείξεις της νηπιαγωγού εισάγουν τον αριθμό των κομματιών οριζόντια και κάθετα . Στο τέλος παίζουν το παζλ κάνοντας κλικ με το ποντίκι τους .

Δραστηριότητα 2:

<< Διαβάζω τις λέξεις και επιλέγω τη σωστή ανάλογα με την εικόνα   ( συναισθήματα ) >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Γλώσσα ( Ανάγνωση )

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Λογισμικό : Η/Υ,  Πρόγραμμα  HOT POTATOES ( JMATCH)

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές . Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια του JMATCH . Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες επιλέγουν τη σωστή απάντηση.

Δραστηριότητα 3:

<< Επιλέγω το συναίσθημα που νιώθω και το σημειώνω με + >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί και Μαθηματικά ( Πίνακας Διπλής Εισόδου )

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά : Η/Υ , Υπολογιστικά Φύλλα Δεδομένων ( excel )

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές . Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια των λογιστικών φύλλων excel . Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες σημειώνουν το συναίσθημά τους .

Δραστηριότητα 4:

<< Ζωγραφίζω τα συναισθήματα μέσα από τον «Αρλεκίνο>>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Υλικά: Η/Υ, λογισμικό Revelation Natural Art, παραμύθι «Ο αρλεκίνος» Ζωρζ Σαρρή

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός έχει διαβάσει το παραμύθι στην ολομέλεια  σε προηγούμενη δράση. Τα παιδιά κάθονται μπροστά στον υπολογιστή αρχικά ατομικά και στη συνέχεια σε ζευγάρια και επιλέγουν ποιόν ήρωα του παραμυθιού επιθυμούν να ζωγραφίσουν γράφοντας με όποιον τρόπο μπορούν τα συναίσθημα που βιώνουν καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική τους έκφραση.


Δραστηριότητα 5:         

<< Ρομπένο Μακίντλοου το αγόρι που ήταν λυπημένο και μετά έγινε χαρούμενο >>

Διάρκεια : 45 λεπτά ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών )

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Παιδί Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα

Τεχνικές : καταιγισμός ιδεών , ερωτήσεις – απαντήσεις , ομαδοσυνεργατική

Λογισμικά : Η/Υ,  Power Point, Power Audio Recorder

Υλικά  : χαρτιά Α3 , διακοσμητικά χαρτόνια , φωτογραφική μηχανή, μαρκαδόροι , μολύβια , παραμύθι «Ο αρλεκίνος» Ζωρζ Σαρρή .

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός έχει διαβάσει το παραμύθι στην ολομέλεια και στη συνέχεια παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν  τι θα μπορούσε να συμβεί αν σαν τον Αρλεκίνο υπήρχε και κάποιο άλλο παιδί που δεν θα μπορούσε να πάει στην αποκριάτικη  γιορτή . Μέσα από τον καταιγισμό ιδεών  τα παιδιά καταλήγουν : << να  φτιάξουμε εμείς στολή >>  . Η νηπιαγωγός τα παρότρυνε να σκεφθούν τι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για στολή για το χάρτινο αγόρι που τους παρουσίασε και θα ήταν εκείνο το στενοχωρημένο αγόρι . Τα παιδιά απάντησαν ως εξής : << θα του κολλήσουμε μπλούζα >> , << θα κολλήσουμε ένα παντελόνι >>  κ.τ.λ. Τα παιδιά ζήτησαν από τη νηπιαγωγό να φωτοτυπήσει την  εικόνα του

αγοριού και ξεκίνησαν να κολλούν τα ρούχα του . Όταν τελείωσαν διαπίστωσαν ότι είχαν φτιάξει μια ιστορία – βιβλίο . Ετοίμασαν το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο, συμπλήρωσαν  το συγγραφέα  , τον εικονογράφο , τον εκδοτικό οίκο που είναι οι γονείς που πλήρωσαν για τα χαρτιά και τα χρώματα, πρόσθεσαν το barcode στο οπισθόφυλλο. Όταν τα παιδιά τελείωσαν αφηγήθηκαν την ιστορία . Εκείνη τη στιγμή ζήτησαν από τη νηπιαγωγό να << βάλει >> την ιστορία τους στον Η/Υ . Ξαφνικά ένα παιδί παρατήρησε : << μπορούμε να βάλουμε τα λόγια που λέμε >> . Η νηπιαγωγός πρόσθεσε << εννοείτε να ηχογραφήσουμε τη φωνή μας >>. Τα παιδιά συμφώνησαν και η νηπιαγωγός εργάστηκε μαζί τους ως εξής : φωτογράφησε μία – μία τις σελίδες όλου του βιβλίου και τις έβαλε στον Η/Υ . Έπειτα όποιο παιδί ήθελε μετέφερε τη φωτογραφία στο λογισμικό παρουσίασης με τη βοήθεια της νηπιαγωγού . Στη συνέχεια η νηπιαγωγός τοποθέτησε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και ανοίγοντας το πρόγραμμα Power Audio Recorder τα παιδιά ένα – ένα ηχογράφησε τη φωνή του – λόγια της ιστορίας . Αργότερα η νηπιαγωγός έραψε τις φωνές με τις ανάλογες εικόνες , τις μετέτρεψε σε ταινία – animation και τις μετέφεραν στον υπολογιστή .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ                                

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις για την Αποτελεσματικότερη Χρήση Των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutenberg

Elliott,S., Kratochwill, Th., Littlefield Cook, J., Travers, J., (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εκδόσεις Gutenberg

Κουρμούση, Ν., Κούτρας, Β. (2011). Βήματα για τη ζωή, Εκδόσεις Παπαζήση.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας Ολική Προσέγγιση (Τόμος Α΄), Αθήνα.

Σολομωνίδου , Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Vosniadou, S., De Corte, E., Glaser, R., & Mandl, H. (Επιμ.)(1996). International perspectives on the psychological foundations of technology – based learning environments. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

http://power-audio-recorder.software.informer.com/2.0/

4η Δημοσίευση 

Σχέδιο Εργασίας : << Με αφορμή ένα βιβλίο … Η οικογένεια Τρίγωνου >

στο περιοδικό 

cover104_0

Σύγχρονο Νηπιαγωγείο ( Τεύχος 104 – Μάρτιος /Απρίλιος 2015 ) 

5η Δημοσίευση 

«Τα σχήματα στο Νηπιαγωγείο»

Στα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» ( Μάιος 2015 )

ISBN 978 960 99435-7- 4

Αφήστε μια απάντηση

Όλα τα δημοσιευμένα άρθρα

Η ώρα είναι

Βιβλία

Θέλω να διαβάσω ...

Τα χμ των βιβλίων - Κρις/Κέδρος

Πριν Μετά - Margot – Aregui /Κόκκινο

Παραμύθια για να σπάτε κέφι - Ροντάρι /Κέδρος

Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι - Stephens / Ίκαρος

Θέλω κι εγώ – Κνίστερ /Πατάκης

Η σιωπή του νερού – Σαραμάγκου/ Καστανιώτη

ΟΥΠΣ – Jeffers/ Ίκαρος

Flag Counter

Flag Counter

Translate

Χρηστες online

Γη

ΕπισκεψιμότηταTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων