Αιτήσεις Εγγραφών στην Α’ Τάξη για το Σχολικό Έτος 2023-24

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι Αιτήσεις Εγγραφών στην Α’ τάξη των δημοτικών σχολείων (για το σχολικό έτος 2023-2024) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Οι εγγραφές στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

θα πραγματοποιούνται, καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή),

8:30π.μ.-9:30 π.μ.

από την Τετάρτη 1/3/2023 έως και την Δευτέρα 20/3/2023

Οι γονείς θα προσέρχονται στο χώρο του σχολείου από τη βόρεια είσοδο (πεζόδρομος εκκλησίας Αγ.Δημητρίου) με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ένας-ένας θα καλούνται από τη Διεύθυνση του σχολείου για να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής του τέκνου τους.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας*
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές)

*Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Β.Βιβλιάριο Εμβολίων / Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (όχι φωτοτυπίες).

Γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

(Το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. χορηγείται από το Σχολείο, συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο και προσκομίζεται έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων για το νέο Σχολικό Έτος)

Δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό
(Το πιστοποιητικό θα μας το αποστείλουν τα νηπιαγωγεία)

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας.

ΣΤ. Αίτηση εγγραφής ( doc / pdf ) (Χορηγείται από το Σχολείο)

Ζ. Αίτηση / Δήλωση για τη συμμετοχή των μαθητών στο τμήμα Πρωϊνής Ζώνης (7-8 π.μ.), στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:15-15:00/16:00) και στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα (16:00 – 17:30) του Σχολείου. (Χορηγείται από το Σχολείο)

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838). Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Σημείωση: Όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αίτηση εγγραφής ( doc / pdf ) / ΑΔΥΜ) μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου ή να τα προμηθευτείτε από το σχολείο κατά την προσέλευσή σας για την εγγραφή.

Σχετικά έγγραφα:

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση