Σας κοινοποιούμε το υπ΄αρίθμ. πρωτ. ‘ Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.40632/03-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη _14.06.2016, με θέμα : «Το αίμα μας ενώνει όλους» (Blood connect us all).