eggrafes a dim 2Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη

(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ.πρωτ. Φ.6/312/79651/Γ1/21-05-2014 Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας)

Ποιους μαθητές αφορά; Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2014-2015 εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2008 έως 31-12-2008.
Πότε γίνονται οι εγγραφές; Από 2 έως και 20  Ιουνίου 2014
Ποιος κάνει την εγγραφή; Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες: Τηλεφωνικά στο 2106140681

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.      Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
2.      Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια – Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
3.      Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας- Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, φορολογική δήλωση, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας. Για τις περιπτώσεις όπου δεν καταγράφεται ειδικώς η διεύθυνση κατοικίας, συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από το σχολείο.
4.      Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου- Χορηγείται από το νηπιαγωγείο. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναφέροντας τους λόγους μη φοίτησης και ο μαθητής εγγράφεται κατόπιν σχετικής έγκρισης.
5.      Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (A.Δ.Υ.Μ.) Θα προμηθευτείτε το έντυπο από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο διαβατηρίου μεταφρασμένο.
Εγγραφές: Καθημερινά 08:30 – 11:30 π.μ.
 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.)

 

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής καθώς και πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο και τηρείται σε ασφαλή χώρο του σχολείου με ευθύνη του Διευθυντή. Του περιεχομένου του λαμβάνουν γνώση οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί προκειμένου για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών και τη στήριξη αυτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Η ισχύς του είναι για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Διευκρινήσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.)

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή:

1. Αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στην Α΄ τάξη και ανανεώνεται στην Δ΄ τάξη. Μόνο για φέτος υποχρέωση προσκόμισης Α.Δ.Υ.Μ., έχουν και οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη, γιατί τα παλιά Ατομικά Δελτία έχουν διετή ισχύ.

2. Κατατίθεται από τους γονείς κηδεμόνες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. -Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά τον Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

3. Τηρείται στο αρχείο του σχολείου σε ειδικό φάκελο, με ευθύνη των Δ/ντών-ντριών.

4. Είναι απόρρητο έγγραφο μη ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των διδασκόντων εκπαιδευτικών, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών, καθώς και για τη στήριξη αυτών.